is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 25, 24-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting met het wagenrondraam verbonden zijn.

Deze stangen brengen de trekkracht op de assen over.

De as tusschen motor en wagenas heeft aan beide uiteinden een eigenaardige bewegelijke geleiding, waarvan beide deelen uit zeven 3 mm dikke chroomnikkelstalen ringen bestaan.

Deze ringen zijn twee aan twee door 2 aan weerszijden van het hart geplaatste 25 mm dikke blokken onderling verbonden, evenzoo met het volgende paar ringen, waarbij echter de blokken in plaatsing 90® verspringen.

blik der motoren heeft een vermogen van 55 pk en drijft één der beide wagenassen, zoodat deze onafhankelijk van elkaar loopen.

Op de as tusschen motor en conische tandwielen zit een remtrommel van 250 mm middellijn, die door 4 gegoten ijzeren remblokken door middel van luchtdruk geremd wordt.

Buitendien is er nog een op de wielen met blokken werkende rem, die voor noodrem dient.

De trommelrem wordt bij voorkeur als dienstrem gebezigd, omdat zij slechts om de 2 weken versteld behoeft te worden, de wielrem dagelijks.

De levensduur der blokken van de trommelrern heet 40.000—50.000 km te zijn, die der wielremblokken slechts 3000—5000 km.

De wagens hebben een maximum snelheid van 50 km/uur en een versnelling van 0,5 ni/sec.

De motoren maken 800 omwentelingen per minuut, tegen 500 bij tandradmotoren ; in verband hiermede zijn zij betrekkelijk licht en kunnen dus gemakkelijk weggenomen en weder geplaatst worden.

De luchtcompressor is zonder tandradoverbrenging en maakt 1000 omw.-p/minuut, hij levert tamelijk heete lucht (80" C.), wat weder goed gemaakt wordt doordat hij minder vaak behoeft te werken, daar hij 20% meer lucht levert dan de tandradcompressors.

De wagens hebben 30 zit- en 19 staanplaatsen en zijn 10,63 m lang ; zij wegen 11,5 ton, terwijl wagens van dezelfde grootte met afzonderlijk onderstel 14 ton wegen. Het niet afgeveerde gewicht bedraagt 1,9 ton, tegen 2,8 ton bij de oude wagens.

De nieuwe wagens hebben buffers, die uit 4 lagen van 9 mm dik en 150 mm breed veerenstaal bestaan en die bij lichte botsingen of schokken goed voldoen moeten.

Terwijl de Parijsche vaklieden zeer met de nieuwe wagens ingenomen zijn, houden de Amerikaansche zich iets gereserveerden, hoewel zij deze constructie de aandacht waard vinden, n.l. daar, waar tw’eeassige wagens op hun plaats zijn.

Ondergrond-spoorwagens.

De inwendige inrichting der nieuwe wagens beviel den Amerikanen bijzonder goed ; zij prijzen het gezellige en smaakvolle intérieur, waarbij zij ook wijzen oj) de bezwaren, uit het beperkte profiel der kokerbanen voortvloeiende.

De Parijsche wagens zagen er ook goed uit, maar toch niet zoo als de Dondensche. Te Parijs werd meer waarde gehecht aan staanplaatsen dan aan een groot getal zitplaatsen.

Mist-vóórsignalen te Londen.

De IvOndensche ondergrond banen hebben op hun open baanvakken afzonderlijke niist-voorsignalen, die alleen bij mistig weder ingeschakeld en tesamen met de hoofdsignalen bediend worden.

Aangezien de Amerikanen dergelijke voorsignalen niet kennen, vestigen zij er nog de aandacht op, dat men hier niet met zelfstandige tusschensignalen te doen heeft.

Het hoofdkenmerk dezer signalen is een bijzonder sterke lens, die den lichtstraal goed door den mist heen doet schijnen en de plaatsing daarvan in gezichtshoogte ten opzichte van den machinist. Bij opgeklaard weder worden zij uitgeschakeld ; zij moeten goed voldoen.

Europeesche autobussen.

De nieuwste Dondensche ~General” autobus heeft 50 zitplaatsen waarvan .28 beneden en 22 bovenop en weegt ledig 5,2 ton.

Bij vollen wagen draagt de vooras 3,5 ton en de achteras 5 ton. De totale lengte is 8,10 m., de wielenmiddellijn 1,00 m.

Ue Engelsche constructeur is er in geslaagd, den wagenvloer zoo laag te plaatsen, dat binnen in den wagen, daargelaten de balconoptrede, men slechts één tra]) achter de achteras behoeft o]) te stappen.

Ken doorgezette achteras, zooals in Amerika onlangs werd ingevoerd, is hier nog niet toegepast. Daardoor ligt de vloer bij dezen autobus nog niet zoo laag als bij de nieuwe Anierikaansche bussel

De bezoekers meenen, dat de wagens nog beter en geriefelijker hadden gebouwd kunnen worden, wanneer er geene zoo beperkende voorschriften vanwege de overheid aangaande gewicht en afmetingen hadden bestaan.

Overigens worden de wagens toch al zoo licht en eenvoudig mogelijk gebouwd. In den laatsten tijd tracht men de dakzitplaatsen door een kap en zijwanden te beschutten, omdat het publiek bij regenachtig weer daar niet gaarne plaats neemt.

Om gewicht te sparen heeft men proeven met aluminium genomen, wat een gewichtsbesparing van totaal 90 kg gaf.

De motoren worden elk half jaar uitgenomen en nagezien.

De wagens hebben geen electrische aanloopinrichting en geen regeling der ontsteking (magneet-ontsteker).

Voor de verlichting zijn er 2 dynamo’s ieder voor 12 Volt en een accumulatorbatterij ,die door in- en uitschakelen van een dynamo geladen wordt; er is geen zelfwerkende inschakeling.

Het nieuwste Londensche type is reeds het vierde in 14 jaar ; van het oirdste type zijn nog maar weinig wagens over, die nu juist niet bepaald versleten waren, omdat de maatschappij haar materieel bij de geregelde hoofdherstellingen geleidelijk vernieuwt, maar zij zijn verouderd en daarom buiten dienst gesteld.

Te Sheffield en Birminghani loopen als proef wagens met afgesloten bovendek en 52 zitplaatsen, iets zwaarder dan de Tondensche wagens.

Te IvOnden rijden, wegens het zone-tarief, geen éénmanswagens ; buiten de steden komen zij wel voor. Te Parijs loopen PIOO autobussen, doch geene met dakzitplaatsen en geen éénmanswagens.

Onlangs werden 50 zeswielige wagens aangeschaft, waarmede het aantal zitplaatsen van 28 op 40 vermeerderd is, terwijl het getal staanplaatsen van 10 op 8 verminderd werd.

De zeswielige wagen weegt 7,34 ton en heeft 36 pk, de vierwielige 5,38 ton en 30 pk.

De 2e achteras der eerstgenoemde wagens wordt niet gedreven en is niet den wagenbak door bladveeren verbonden ; zij wordt tesanien met de vooras door een