is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 32, 12-08-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roodeschool op de oude aandeelen en voor de aandeelhouders Vunsum—Zoutkamj) 2% oj) de aandeelen serie B.

De heeren mr. C. de Ranitz te Winsum en W. K. v. Oort te Groningen werden resp. tot commissaris en directeur herbenoemd.

In behandeling kwarii vervolgens het voorstel tot wijziging der statuten. Deze wijziging had in hoofdzaak de bedoeling om de verplichte aflossing te lichten uit de winst- en verliesrekening, om te voorkomen, dat de oirde aandeelhouders over :10 jaren financieel gedupeerd zrrllen worden.

Volgens het voorstel van den raad van commissarissen zullen de aandeelhouders van de lijn Sauwerd—Roodeschool een prevalent hebben o]) de aandeelhouders van de lijn Winsum—Zoutkamp van 5.5% Aan de belangen van laatstgenoemde aandeelhouders zal volgens commissarissen niet worden getornd, daar de grootere winst van 1 8600, welke gemaakt zal worden, hun ten goede komt.

De heer W. H. Hartevelt, burgemeester van Ulrum, had bezwaren tegen de voorgestelde wijziging.

De voorzitter wees er op, dat de wijziging is goedgekeurd door den Minister van Waterstaat en de directie van de Nederlandsche Sj)oorwegen. Advies voor de wijziging is gevraagd van den accountant der Nederlandsche gemeenten.

Na nog eenige discussie werden de voorgestelde wijzigingen met 19 tegen 17 stemmen verworj)eu. [Alg. Hbld.)

Het nieuwe goederenemplacement te Arnhem. Het nieuwe spoorwegemplacement te Arnhem, dat gelijktijdig met de gemeentelijke industrie-terreinen in het Arnhemsche Broek werd aangelegd, is thans geheel gereed en zal in Augustus in gebruik worden genomen. Hoewel van een officieele openingsplechtigheid geen sprake w'as, is het belangrijke feit, dat het spoorweggoederenvervoer niet langer op het sinds jaar en dag onvoldoende emj)lacement bij het personenstation geschiedt, doch voortaan geconcentreerd zal wmrden op een terrein, dat aansluit bij de gronden, welke door de gemeente voor handel en industrie zijn aangewezen, niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Woensdagmiddag is onder de auspiciën van de Geldersche Industrieele Club een excursie naar het nieuwe emplacement ondernomen, waaraan talrijke autoriteiten deelnamen. Aanwezig waren o.a. de Commissaris der Koningin in Gelderland, mr. S. Bon. \an Heemstra, de griffier der Staten, jhr. mr. dr. Snouck Hurgronje, de waarnemende burgemeester van Arnhem wethouder H. Goedhart, de wethouders Smeenk en Bakker, de gemeente-secretaris mr. Van Essen, directeuren van gemeentebedrijven, vele leden der Kamer van Koophandel en de secretaris van dat college mr. J. Huges, het bestuur van \ .\ .V. met den directeur den heer Keppel Hesselink.

In de eerste klasse wachtkamer begroette de voorzitter der G.1.C., de heer Ten Kate, het gezelschap, waarna ir. Deignes Bakhoven, onder wiens leiding het emplacement werd aangelegd, de beteekenis daarvan uiteenzette. Het emplacement, zeide spr., beteekent, het eerste begin van verbetering van spoorwegtoestanden te Arnhem. Het station Arnhem heeft veel aanleiding gegeven tot klachten, zoowel wat personen- als goederendienst betreft; weinig plaatsen zijn er waar men zoo vaak den man met de roode vlag, het onveiligheidssein, ziet.

In samenwerking met het gemeentebestmrr werden

de ])lamien voor emplacement en industrieterrein uitgevoerd. De zandaanvoer is goed geslaagd, te goed soms waar sommige gedeelten van het terrein nu te hoog liggen.

De goederenloods welke op het terrein is gebouwd, behoort tot de grootste in Nederland, zij is m lang en 14 m breed.

De kosten van het werk bedroegen voor de v‘spoorwegen drie millioen gulden.

Per extratrein begaf men zich vervolgens naar het Broek ter bezichtiging van het emplacement. Na afloop der excursie werd door den waarn. burgemeester, den heer tloedhart, de beteekenis van het werk voor Arnhem geschetst in verband met de gemeentelijke industrieterreinen. Hbld).

Het personenvervoer bi] de Ned. Spoorwegen. Naar wij vernemen is het personenvervoer oj) de Nederlaudsche Sj)oorwegen in de laatste weken zóó zeer in omvang toegenomen, dat vrijwel al het beschikbare materiaal thans in gebruik is. De oorzaken van die toeneming zijn van verschillenden aard. In de eerste jdaats het fraaie zomerweer, dat als het ware tot reizen uitlokt, doch daarnaast, of eigenlijk in aansluhing daarmede, de enorme krachtsinspanning, die bij de Spoorwegen ontwikkeld wordt, om het vervoer te doen toenemen. Dit laatste vooral vindt men in het doen loopen uit alle oorden van het land, van de z.g. pleiziertreinen, de kindertreinen, en goedkoope treinen, naar een of ander doel, bijv. de Zuiderzeewerken.

Dagen te voren zijn deze treinen reeds uitverkocht en meestal zijn het over de duizend personen, die hiervan gebruik maken. De liefhebberij overal in het land voor deze treinen is zóó groot, dat meestal dadelijk een tweede trein wordt aangevraagd, soms zelfs een derde.

Men behoeft niet te vragen, waar het gewone reizigersverrmer in dezen tijd van het jaar reeds druk is, wat een zorg dit alles geeft aan de ambtenaren van den dienst, waar de treinenloop, enz. geregeld wordt. Want juist de samenstelling van die extra-treinen, die men niet op de dienstregeling aangegeven ziet, zijn het, die aan dezen staf van ambtenaren zooveel arbeid geven. En tot nu toe is geen enkele aanvraag afgewezen behoeven te worden.

Met veel moeite heeft men alles kunnen beheerschen wat het personenvervoer betreft, doch dat kon alleen doordat het geheele wagenpark in gebruik werd genomen. [Tsl-]

Een spoorwegrecord. In de geschiedenis der sj)oorwegen heeft een opmerkelijk feit plaats gehad, daar een nieuwe rit zonder te stojjpen is verricht door een express van de Bondon, Midland and Scottish Railway, tusschen Crewe en Perth, een afstand van 290 mijlen. De daarvoor gebruikte tijd 6 uren 18 nnnuten. l Vaderland).

De Spoorwegmaatschap pij ~Znid-Bev eland” geeft een .5% leening van f 1.100.000 uit, in stukken van f 1000, zulks om de polders enz., die steun toezegden, in de gelegenheid te stellen, door het betalen van rente en aflossing van die leening aan hun toezeggingen te voldoen. Bovendien worden rente en aflossing nog gewaarborgd door de Nederlandsche sjïoorwegen, dus indirect ook door den staat. (Nwe Roti. Crt).