is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 41, 14-10-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ammm pg J.mil < LOCOMOTIEF

WEEKBLAD CEWVD AAN DE BELANGEN VANp EN TRAMWECUfHHH

OE NEDERLANDSCHE VERVOOP LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR;

OE NV. centraal bureau OER NED.VERVOOR LOC.EN TRAMWEOEM DIRECTE uR-.nrz.

Woensdag 14 oct. 1925

AMSTERDAMJeI:S6B3SJr.O.H.STIGTER-WESTEINDE9

43ste Jaargang

I No. 41 I

I N H o r I)

Nederlandsdie \’ereeniging voor I ,ocaalspoorwegen en Tramwegen : Xiemve I.eden. Het jaarfeest van 1925. ('.elijkrichters. —. Jaarverslagen [924; Stoomtramweg-Mij. ..Oldambt-Pekela”. Tramweg-Maatschappij „Zutphen-Emmerik”. \>rschillende llededeelingen : Een ondergrondsche spoorweg te Xapels. – De eerste volgkaartjeskast bij de gemeentetram van Amsterdam. Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij de X. V. Zaan landsche Stoomdrukkerij v.h. E. X. Smit Ez. te Koog aan de Zaan

Abonnemenisprijs franco per post (Binnenland) bedraagt f B. per jaar verhoogd met lö cent ; bij vooruitbetaling, losse nummers j 0.2ö. Advertentieprijs van I—6'1—6' regels / l.öO, verder 2ó cent per regel.

Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de ojjbrengsttn, e. d. te zenden aan de redactie Westeinde 9, Tel. 36830, te Amsterdam. Adrertentic'n aan de Administratie, Statiimsstraat 71—73, Koog aan de Zaan, Telefoon 1636.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Nieuwe Leden.

Door de Haagsche Tramweg Mij. en de N.V. ~oooische Stoomtram” worden als gewone leden der vereeniging voorgesteld :

de Probolingo Stoomtram klaatschapihj ; en

de Passoeroean Stoomtram IMaatschapjüj te ’s-(.lravenhage.

De Administrateur

Het jaarfeest van 1925 25 en 26 September.

I

Ja, waarom zouden we onze jaarvergadering maar niet kortweg ons jaarfeest noemen ? Een feest, dat is het toch immers in wezen, ook al wordt er èn door

bestuur vooraf èn door allen daarna oj) den eersten feestdati, gezamenlijk ernstig vergaderd.

Wie dat wdl kan het feest wel tot een fuif of tot een pretje maken, maar als grondtoon klinkt voor allen toch het ouderwetsche majeur-accoord van algemeene vriendschap, zoo niet van verbroedering. Het is op die dagen der jaarvergadering, dat alle bekenden van overal samen komen met één wensch in het hart en in het hoofd en het is die gelijkgestemde gemoedstoestand, die eenvoudig, natuurlijk en ongedwongen de ernst en zorg op zijde zet, en de jaarvergaderingsdagen tot een binnenfeest maakt.

Altijd heeft die samenkomst iets verras.sends. Daar duiken bij het eerste uit de luidruchtige massa der elkaar in allerlei toonaarden begroetende deelnemers, ook de zelden geziene, graag wéér ontmoete gezichten der oude getrouwen op, wat ouder misschien, een tikje grijzer wellicht, een beetje doorzichtiger op de kruin, maar met den bekenden warmen gloed van het prettig weerzien in de oogen. Daar verschijnen nieuwe, wellicht tijdelijke aanwinsten in den kring, die zich uiteraard wat vreemd gevoelen in dit beweeglijk gezelschap, voor welke goede ontvangst zij zich eenigermate mede verantw’oordelijk gevoelen. En dan de directeuren-gastheeren zelf, die zich in hun eendaagsche functie het middelpunt weten van de belangstelling hunner vele collega’s ! Alles en allen hebben die twee dagen wat bijzonders.

Dien Vrijdag, den vijf en twintigsten van herfstmaand was Hilversum het aangewezen punt van samenkomst en het gereserveerde zaaltje van het bevlagde station der Gooische Stoomtram was waarlijk haast te klein voor de vele deelnemers. Dat was dan ook een opkomst ! De directie kreeg al dadelijk de handen vol, doch bekend als zij is met massa-personenvervoer, kon zij al dadelijk de bewijzen van haar vaardigheid toonen. Nauwelijks had men den drempel overschreden, of men werd ~behandeld”. Koffertje gelabeld en f*t weg koffertje en in de hand een kaartje met naam en kaniernummer voor het nachtlogies.

De heer Augustijn sprak een kort, krachtig welkomstwoord en met de eerste feestgave in den mond stapten we naar de nieuwe in aanbouw zijnde werk-