is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 44, 04-11-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangwagens. Na nader onderzoek en lezing van het eerste product des heeren Jonkhoff heeft spreker hem doen berichten, dat eerst niogelijk was tot toestemming over te gaan, indien de bestuursleden den inbond van de voordracht van voldoende belang achtten, waarvoor circuleering van de voordracht noodig was. Daarop heeft de heer Jonkhoff zijn lezing teruggetrokken, doch zal nu tegen enkele centen per stuk den leden via de V'ereeniging een afdruk toezenden van zijn artikelen in de ~Nieuwe Rotterdamsche Courant” opgenomen.

De Voorzitter en de Administrateur geven op vragen van de heeren Burgersdijk en Kuiper nog eenige nadere toelichting, waarna de Voorzitter constateert, dat in dien de leden na lezing van den toe te zenden bedoelden overdruk nog een voordracht in de Vereeniging wenschen, den heer Jonkhoff daartoe het verzoek gedaan zal kunnen worden.

Btf. Verzoek der Semarang Joana Stoomtramweg-M aatschappij.

De Voorzitter deelt mede, dat hij op verzoek van den heer Caspersz thans in de vergadering diens voorstel brengt, om de Semarang Joana Stoomtram de gelegenheid te geven, haar erkentelijkheid voor de zoovele malen betoonde gastvrijheid bij andere leden der Vereeniging te betuigen door een daad in plaats van door vriendelijke woorden, en wel door in den loop van den winter ter gelegenheid van bijv. een lezingvergadering den leden een maaltijd aan te bieden.

Na een daverend apj)laus der vergadering, deelt de Voorzitter den heer Caspersz mede, dat de vertaling van dit applaus, de aanvaarding van zijn voorstel met algemeene stemmen is en dat hij alreeds daarin den dank voor zijn voorstel moge vinden.

He. Autobiiscommissie.

De Voorzitter bericht, dat de autobuscommissie binnenkort sanienkomt om over het betreffende wetsontwerp te beraadslagen.

9 Rondvraag.

a. De heer Loep maakt van deze gelegenheid gebruik om ook mede namens zijn collega Van Asselt, den Voorzitter, zijn medebestuursleden en voorts ook alle leden hartelijk te danken voor de gulle en aangename samen- en medewerking, die door beiden tijdens hun bestuurslidmaatschap is genoten.

b. De heer i’an den Broek brengt de zaak van de restitutie door het Centraal-Verrekenkantoor en het aandeel der tramwegen daarin ter sjjrake.

Hit de discussie, waaraan de heeren Wolf, ]'an der I egt en Röell deelnemen, blijkt de algemeene meening, dat men mag aannemen, dat deze zaak ook voor de trams thans automatisch in orde komt.

c. De heer Wolf herinnert er aan, dat er nog wel eens aanmerking opgemaakt is, als de leden buiten voorkennis eener commissie hun eigen weg gaan, zooals bijvoorbeeld door de Postcommissie is geschied. Ook ten opzichte van den tramweggids heeft men nadrukkelijk verzocht bepaalde handelingen te doen of te laten. Thans wordt spreker gevraagd mede te werken tot het doen verschijnen van een Dimbuigschentraniweggids en gaarne had hij daarover het oordeel van de vergadering.

De Voorzitter meent, dat het niet wenschelijk is, oj) dit voorstel in te gaan, omdat men allereerst er naar moet streven het eigen tramboekje zoo sterk mogelijk te maken.

De Administrateur verwijst naar de houding, die in het algemeen tegenover dergelijke vragen is aangenomen. Kort samengevat is deze als volgt; voor

zuiver jdaatselijke belaugen bestaat bij de verzorgers van het tramboekje geen bezwaar tegen medewerking. Voor grootere eenheden, zooals in dit geval, waar het een gansche provincie geldt, meent spreker echter, dat het debiet en de algemeene waarde van het tramboekje het wenschelijk maken, dat medewerking aan een dergelijk boekje niet wordt verleend.

De vergadering neemt hiervan acte en nadat zij wederom de vaststelling van de jdaats der volgende vergadering aan het bestuur heeft overgelaten, sluit de Voorzitter met een woord van dank aan de aanwezigen deze algemeene vergadering.

Jaarverslagen 1924.

Znid-Nederl. Stocmlramweg-Maatschappij.

De totale ontvangst in 1924 heeft bedragen f 383.127,30® en in 1923 – 359.123,86®

Vermeerdering voor 1924 van . f 24.003,44 voornamelijk voortspruitende uit de ontvangsten van het vervoer van bieten en pulp gedurende de suikercampagne. De totale uitgaven over 1924 hebben bedragen f 292.068,52 en in 1923 – 322.584,68

Vermindering voor 1924 van . . f 30.51(5,1(5 grootendeels voortspruitende uit de geringere uitgaven aan loonen en uit de ingevoerde bezuinigingen. De ontvangst van het personenvervoer bedroeg in 1924 f 129.691,71® en in 1923 – 125.301,98

Vermeerdering voor 1924 van . f 4.389,73® Het goederenvervoer heeft opgebracht in 1924 f 221.322,4(5 en in 1923 – 208.033,55

Vermeerdering voor 1924 van . f 13.288,91 voortspruitende uit de reeds hierboven vermelde oorzaken. I)e diverse ontvangsten hebben bedragen in 1924 f 32.113,13 en in 1923 – 25.788,33®

of een vermeerdering voor 1924 van . . f (5.324,79® o.a. voortspruitende uit de srij)])lementdeclaraties voor het postvervoer . .

1924 1923 Ontvangst per vervoer de reiziger f 0.379 f 0.409 Afgelegde trein km . . 480.490 368.969 Ontvangst per trein km – 0.7974 – 0.9511 Uitgaaf per trein km. . – 0.6078 – 0.8510 Uitgaaf f 100 ont vangst – 76.23 – 89.47 Aan IJlgoederen zijn vervoerd 310 T. 270 T. Aan Vrachtgoederen 131.961 T. 112.440 T. Totaal.... 132.271 T. 112.710 T.

Het aantal vervoerde reizigers bedroeg in 1924 f 342.349 en in 1923 – 30G. 114 of een vermeerdering voor 1924 van . . f 3(5.235 Hieronder volgen naast elkaar enkele uitkomsten der 2 laatste jaren :