is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 2, 13-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(en 3 bijna geheel) in de bedoeling ligt. Znlks opent de mogelijkheid tot een zeer voorzichtige behandeling, die m. i. in alle opzichten de stadsbelangen bevordert. En wel, als volgt :

Men late lijn I, Groote Markt—Helpman, voorloopig onveranderd in den huidigen staat. Men stelle een deskundig onderzoek in naar eene exploitatie van dat traject met bussen, waarbij dan tevens de regeering gepolst diende te worden voor eene dito-exploitatie van de buitenlijn. Voor dit onderzoek zou het gewenscht zijn, om eene proef lijn te exploiteeren met de Jonkhoff-trolleybussen. Welnu de gelegenheid staat daartoe open, door lijn 2 of lijn 4 als zoodanig aan te wijzen, die toch als electrische tram verdwijnen. Bij eene eventueele mislukking dier proef-exploitatie zou het verlies slechts bestaan in het rollend materieel, hetgeen in geenen deele opweegt tegen de niogelijke voordeelen bij een vrij waarschijnlijk gelukken der proef, die reeds eerder te New-York, Singapore, Shanghai, enz. volkomen geslaagd is.

Wijst verder eene vergelijking der rendabiliteitsrekeningen uit, wat mijns inziens niet aan twijfel onderhevig is, dat men dient over te gaan tot de Jonkhoff-trolley-bussen, dan zullen tonnen gouds bespaard zijn, die anders aan het inrichten van tramstraten besteed zouden zijn, nog afgezien van de baten der exploitatie.

Indien het dan eenmaal zoover is, zal ook de electrische tram Noorderstation-Groote Markt moeten plaats maken voor trolley-bussen, waarbij dan alleen te bejammeren valt, dat niet eerder een onderzoek werd ingesteld naar de hierboven behandelde kwestie.

Intusschen : beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald.

{Prov. Gr. Crt.)

5 pCt. leening Deli Spoorweg Mij. De Nederl. Handel Mij. bericht, dat zij de inschrijving openstelt op 3715 schuldbekentenissen, elk groot f 1000.— der Deli Spoorweg Mij., rentende 5% tot den koers van 100%, op Vrijdag 8 Januari 1926.

Houders van 6% schuldbekentenissen van de leening 1920 hebben een recht tot inwisseling. Indien inschrijvingen op de 5% schuldbekentenissen, die zullen overblijven na uitoefening van het recht

van inwisseling, het beschikbare bedrag te boven gaan, geschiedt de toewijzing zooveel niogelijk ])ondspondsgewijze.

Het recht Avordt voorbehouden bij de toewijzing vrije inschrijvingen niet in aanmerking te nemen.

De betaling van de toegewezen schuldbekentenissen met 100%, vermeerderd met de loo])ende rente van 2 tot lö Januari 1926 ad f 1,94 per scluildbekentenis en met het zegel van toewijzing, alsmede de inwisseling van de 6% schuldbekentenissen moet plaats hebben Vrijdag 15 Januari 1926.

De aflossing zal plaats hebben volgens een in het prospectus vermeld plan en wel in elk volgend jaar een toenemend aantal obligaties te beginnen met een uitloting van 18 schuldbekentenissen in 1926 en stijgend tot een aantal van 195 in 1925.

De nummers der af te lossen schuldbekentenissen zullen door jaarlijksche uitloting in de maand December worden aangewezen.

De Maatschappij behoudt zich te allen tijde het recht voor tot versterkte of algeheele aflossing der leening a pari over te gaan.

Aan houders van niet uitgelote, per 15 Januari 1926 aflosbaar ge.stelde, 6% .schuldbekentenissen van de leening 1920 ten laste der Maatschappij wordt, na aanmelding ten kantore van de Eederlandsche Handel-Maatschaj)pij te Amsterdam of van hare Agentschappen te Rotterdam en ’s-Gravenhage op uiterlijk 8 Januari 1926, ’s namiddags te 4 uur, het recht toegekend hun stukken oj) 15 Januari d.a.v. in te wisselen tegen schuldbekentenissen der nieuwe 5% leening en wel op den volgenden voet:

Elke 6% schuldbekentenis, groot f 1000,— nominaal, mits voorzien van de nog niet verschenen rentecoupons van 1 Juli 1926 e.v. en talon, geeft recht op een nieuwe 5% schuldbekentenis, groot nominaal f 1.000,— met bijbehoorende rentecoupons en talon benevens f 0,40 voor renteverschil ad 1% ’s jaars van 2 tot 15 Januari 1926 ; de zegelkosten der toewijzingsbiljetten komen voor rekening van den aanbieder. Het bedrijf ondervond in 1925 in ruime mate den gunstigen invloed van de algemeene verbetering der economische toestanden in het gewest; zoowel de bruto- als de netto-opbrengsten vertonnen over de eerste 11 maanden een aanmerkelijken vooruitgang; tegenover die van 1924.

{Msh.)

N.V. MACHINERIEËN. EN APPARATEN-FABRIEKEN CROESELAAN 24, UTRECHT VERLICHTINGS-INSTALLATIES van Spoor- en Tramrytuigen, Locomotieven, Seinwezen, Terreinen, enz., enz. Ons verlichtingssysteem met persgas heeft in den loop der tijden zulk een omvangrijke toepassing gevonden dat tot op heden, over alle landen verspreid, meer dan 270.000 Spoorrijtuigen en 32.000 Locomotieven met Pintsch-licht zijn ingericht