is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 3, 20-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:DE LOCOMOTIEF j

EN TRAMWECEN.HIHBK

OE NEOERUXNOSCHE VER.VOOP LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR:

0£ N.V. centraal oureau oer NED.VER.VOOR LOC.EN TRAMWEOEM DIRECTE URtZZZn

I Woensdag 20 Jan. 1926 |

I AMSTERDAMJELi56835-ta.aH.STIGTER.WESTEINDE9 [

I 44ste Jaargang I

No. 3

I N H o I' D

Nederlandsclie Vereeiiiginc; voor LocaaLspoorwegen en Tramwegen ; uit de Kotulen van de Algenieene Vergadering, enz. De eerste Wintervergadering op 28 December 1025 in Den Haag. Wijziging secretariaat der Union Internationale de Tramways. Jaarverslagen 1924. Gemeente Tram Arnhem. Verschillende Mededeelingen ; Het Nederlandsclie Wegencongres. Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij de N. V. Zaan landsche Stoomdrukkerij v.h. E. N. Smit Ez. te Koog aan de Zaan

Abonnementsprijs franco per post (Binnenland) bedraagt f B. per jaar verhoogd met 15 cent Incassokosten ; hij vooruitbetaling, losse nummers f 0.25.

Advertentieprijs van I—6 regels f 1.50, verder 25 per regel. Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e. d. te zenden aan de redactie Westeinde g. Tel. 36835, te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie, Stationsstraat 71—73, Koog aan de Zaan, Tel. 856, Zaandam.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Uittreksel uit de Notulen van de algemeene vergadering gehouden op 20 November 1925 des namiddags 2 uur in de Stichtsche Industrieele Club te Utrecht.

De voorzitter, de heer Weijernian, opent met een bijzonder woord van welkom aan den heer Deggeler, directeur van de als lid toegetreden Indische ondernemingen, de Probolingo en Serajoedaltramwegondernemingen.

1. Blijkens de presentielijst zijn de volgende heeren aanwezig : A. W. F. Weijernian Haagsche Tramw. Mij. Jhr. Ir. J. Röell Westlandsche Stoomtramweg Mij. F. G. Wolf N.V. ~Maas Buurtspoorw'eg” Nijmegen \’enlo

I'. M. Augustijn N.V. ~Gooische Stoomtram” Ir. H. W. Sebbelee Geldersche Stoomtramw'eg Mij.

Ir. J. 1). Ruys Twentsche Electrische Tramw. Ir. W. H. van Schouw'enburg Ned. Ind. Spoorw. Mij. Ir. H. 11. J. Ruyten Bimb. Tranw. Mij. F. I'. Bosscher Zuid-Ned. Stoomtr. Ir. W. J. Burgersdijk Noord-Zuid-Holl. Tramweg Mij.

Ir. J. W. V. d. Vegt Zeeuwsch-Vlaamsche Tramw'eg Mij. Ir. H. N. Biezeveld Nederl. Tramw'eg Mij. I'. I\l. hoep Tramweg Mij. Zutphen Kmmerik J. G. Schuuring Rott.ElectrischeTramweg ili j. Ir. W. A. Iv. van Geuns Tweede Noord-Hollandsche Tramw. Mij G. van Asselt Uedcmsvaartsche Stoomtramw’eg l\lij.

P. M. Nieuwenhuis Geni. Tram Arnhem Ir. W. Slagter Gem. Tram Utrecht Ir. P. M. Montijn J. J. Deggeler Pasoeroean en Probolingo Stoomtram Mij

Mr. B. H. A. van Kreel Deli S])oorweg Mij. Ir. R. P. van Alphen Sem. Cheribon Stoomtram Mij. Ir. D. H. Stigter Administrateur.

2. De heeren Van der Vegt en Loep worden op voorstel van den voorzitter benoemd in de commissie tot vaststellen der notulen.

3. Rapport Autobuscommissie. Nadat de voorzitter de algemeene bespreking omtrent het aan de leden rondgezonden rapi>ort met ontwerp begeleidend schrijven aan de orde heeft gesteld, ontspint zich een discussie waaraan wordt deelgenomen door de heeren Biezeveld, Stigter,VaiiAsselt,Weijerman, Ivoeij, Bosscher, Röell, Van Alphen, VaiiKreel, Wolf, Van der Vegt en Ruijten. Ter sprake komt o.a. of het wenschelijk is dat een nieuwe wet tot stand komt instede van een wijziging van de wet van 1880 terwdjl ook het vraagstuk van het voorkeursrecht wordt behandeld. Ten slotte brengt de voorzitter nog enkele kleine redactiewijzigingen ter