is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 19, 12-05-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervoer. Personen- en hagagevervoer. De invoering op 15 December 1924 van tien-retourskaarten tegen verlaagd tarief heeft niet aan de verwachtingen beantwoord.

Speciaal met de bedoeling om reizigers op korte trajecten tegemoet te komen, zijn vanaf 1 Juli 1925 tien-rittenkaarten verkrijgbaar gesteld, waardoor, bij reizen op deze kaarten, op de 20 en 30 centstrajecten 50% reductie wordt verkregen. Ofschoon dientengevolge, in van een teruggang zooals in de laatste jaren, thans eenige toename van het aantal reizigers kan worden geconstateerd, staat deze toename percentsgewijze in geen verhouding tot de verleende reductie. We vervoerden nu 3768 gewone reizigers meer dan in 1924 : de opbrengst van het geheele personenvervoer was in totaal echter f 10.280,57 lager. Ook het hagagevervoer gaf een wat lagere opbrengst.

Goederen- en postvervoer. De teruggang in het bietenvervoer werd ruimschoots gecompenseerd door de vermeerdering van het gewone vervoer. Bereikten we in 1924 een cijfer van ruim 162 millioen kg suikerbieten (waarvan ruim 3j4 millioen in Januari en bijna 159j4 millioen in ’t najaar), dit jaar kwamen wij tot bijna 158 millioen kg (waarvan ruim 5 millioen in Januari en ruim 152 millioen in ’t najaar).De bietenvrachtopbrengst verminderde met f 3.094,56.

Het vervoer van andere goederen nam toe met ruim 45 millioen kg. Het vrachtopbrengstcijfer was f 35.761,56 hooger dan in 1924.

Inzake de regeling van de vergoeding voor het post-

vervoer werd overeenstemming bereikt. Met inbegrip van de verhooging over 1924 kon in 1925 f 15.358,43 voor dit vervoer worden gedeclareerd. Administratie. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd f 1.500.000,—, waarvan nog f 300.000.— ongeirlaatst is. 5% obligatieleening. Overeenkomstig het aflossingsplan zijn weder f 6.000,— obligatiën uitgeloot, welke per 2 Januari 1926 a pari aflosbaar zijn gesteld.

Effecten van de vernieuwingsfondsen. Van de beide vernieuwingsfondsen was ultimo 1925 een bedrag van f 275.130,— belegd in effecten, berekend tegen den beurskoers van 30 December 1925. Rijkssteun. De aan ons verstrekte rijkssteun, z.g. brandstoffensubsidie, werd in mindering gebracht van de bedrijfskosten. Winst- en verliesrekening en voorstel winstverdeeling.

In dit verslag komt voor de winst- en verliesrekening over 1925. Na boeking van f (56.586,92 voor afschrijvingen sluit zij met een batig saldo van f 58.030,53 Voorgesteld wordt hiervan te bestemmen voor uitkeering van dividend f 54.000,—, te reserveeren voor dividendbelasting f 3.746,70 en het restand ad f 283,83 over te brengen op nieuwe rekening. Wordt dit voorstel voor winstverdeeling aanvaard, dan kan het vierde dividendbewijs der aandeelen vanaf 15 Mei 1926 betaalbaar worden gesteld met f 22,50 ten kantore der Maatschap])ij te Terneuzen en bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Rotterdam, Amsterdam en ’s-Gravenhage.

-A ctief. Balans per 31 December 1925. Passief. Terreinen f 412.050,93® Aandeelenkapitaal . . f 1.500.000,— Weg en werken en ge waarvan ongeplaatst – 300.000,— bouwen – 2.438.981,29 f 1.200.000, Rollend materieel en 5% obligatieleening . . f 900.000,— goed. v/d exploitatie – 1.082.314,15 waarvan afgelost . . – 41.000,— Algemeene kosten . . . – 606.712,71 ® – 859.000, Lijnen op Belg. gebied – 4.223,21 Renteloos voorschot van het Rijk . . – 1.611.667,— Weegbruggen .... – 81.818,46 Idem van de provincie Zeeland . . . – 804.556,— Woonkeeten – 8.842,95 Afschrijvingsrekening : f 4.634.943,71 Terreinen f 4.101,99 Uitbreidingswerken – 134.811,06 Weg en w'erken en ge -Kas 5.508,50 bouwen – 321.283,50 Bank en personen – 382.358,84 Rollend materieel en Aandeel in het reservefonds Centrale goed v.d. exploitatie – 215.685,39 Werk. Risico Bank 2.209,~ Algemeene kosten . . . – 117.781,34 Aandeelen stoomtram Hulst-Walsoor -Lijnen op Belg. gebied – 604.11 den en effecten – 310.435,99 Weegbruggen .... – 27.779,77 Effecten van de vernieuwingsfondsen . – 275.130,— Woonkeeten – 7.030,85 Effecten van het pensioenfonds .... 11.608,87 Interest llagazijnvoorraad 7.915,29 78.479,41 Vernieuwingsfonds van den weg . . – 694.266,95 – 195.545,53 Vernieuwingsfonds rollend materieel. – 115.603,— Pensioenfonds .... 11.025,— Ondersteuningsfonds . 879,50 Nog te betalen dividend 2.370,- Nog te betalen coupons 22.050,— 5% aflosbare obligatiën 6.000,— 1 Waarborgsommen . . 1.230,— 1 Diverse rekeningen . . – 261.177,16 Winstsaldo 58.030,53 f 5.843.400,67 • f 5.843.400,67