is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 27, 07-07-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF

i WEEKBLAD CEWyP AAN DE BELANGEN VANfyl EN TRAMWECEjfHHiÉI

□E NEOERLANDSCHE VER.VOOR LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR:

OE N.V. CENTRAAL BUREAU OER NED.VERVOOR LOC.EN TRAMWEOEW DIRECTE UR;T^~~:

I Woensdag 7 Juli 1926 I

I AMSTERDAM.TëI:S6BSSJr.D.H.STIGTER.WESTEINDE9 I

44ste Jaargang

■_No]27__

INHOUD

De T.O.P.A. ('roed werkende remmen in verband met veilig verkeer. Jaarverslagen 1923. /uid-Xederlandsche Stoomtramweg-Jlaatschajrpij. -- Overzicht der opbrengsten van Siroor- en Tramwegen gedurende het eerste kwartaal 1926 en 1925. Verschillende mededeelingen ; X. V. Spoor(tram-)weg Wieringen-Schagen. – Westland.sche Stoonitramweg-Maatschai)j)ij. Stoomtramweg-Maatsclia])i)ij Oo.stelijk Groningen. De afwikkeling der zaken van den W.H.S.T.I.G. Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij de N. V. Zaantandsche Stoomdrukkerij v.h. E. .V. Smit Ez. te Koog aan de Zaan .ibonnementsprijs jranco per post (Binnenland) bedraagt f B. per jaar verhoogd met 15 cent Incassokosten ; bij vooruitbetaling, losse nummers f 0.25.

Advertentieprijs van I—6 regels f I.SO, verder 25 cent per regel. Bijdragen van redactioneelen aard, maandcltjksche opgaven van de opbnmgsten, e. d.. ie zenden aan de redactie Westeinde o. lel. 3653Ó, te .-Imsterdam. Adverteniiën aan de Administratie, Stationsstraat 71—73. Koog aan de Zaan, Tel. 836, Zaandam.

He T.O.P.A.

imsterdam 19 Juni—19 Juli 1926

Het is niet zonder eenig aarzelen, dat de Xederlandsche Vereeniging voor Eocaalspoorwegen en Tramwegen aan de uitnoodiging gevolg heeft gegeven deel te nemen aan deze tentoonstelling van datgene, wat o])enbare en particuliere bedrijven oj) administratief gebied voor nieuws hebben te laten zien. Een direct verband toch tusschen het onderwerp der tentoonstelling en het gebied, dat de Vereeniging tot het hare mag rekenen, is moeilijk te vinden. \Vaar echter de bedoeling der tentoonstelling van wijdere strekking is, dan uit den naam alleen is af te leiden en naast de economie der bedrijven ook hun waarde in het maatschappelijk leven te voorschijn zal gebracht kunnen worden, schijnt de deelneming der Xederlandsche Vereeniging, die de bevordering van het intercommunale locale verkeer beoogt, toch wel gewettigd.

En eenmaal deze gedachte vooropgesteld was ook de taak nader begrensd, die den samenstellers der inzending van de Vereeniging was oj)gelegd. (Zooals bekend is, heeft de Vereeniging als samenstellers aangewezen den heer T. E. van Putten, directeur der

gemeentetram Amsterdam, lid eener subcommissie der tentoonstelling en ondergeteekende.) Die taak kon kort samengevat als volgt worden weergegeven :

Het publiek o]) overzichtelijke wijze voor oogen te stellen, welk aandeel de tramwegen in het personenen goederenvervoer nemen en op welke wijze dit geschiedt.

Om aan de vereischte gegevens te komen, werd aan de tramwegen een vragenlijst gezonden en daaruit aangevuld met elders opgediepte cijfers, werden de gepubliceerde voorstellingen opgebouwd.

Groote landkaart voor het personenvervoer

C)]) een landkaart van ongeveer 3 X 3 ni2 zijn alle Xederlandsche tramwegen in beeld gebracht. Een dankbaar gebruik is hierbij gemaakt van de nieuwste ttitgave van het Departement van \\’aterstaat, de bekende sj)oor- en tramwegkaart, welke welwillend door het Rijkstoezicht ter beschikking werd gesteld. Uit de bijgaande afbeelding van de vervaardigde kaart, is te zien, hoe voor elke onderneming een voorstelling is gegeven van het aantal vervoerde reizigers per jaar.

\'oor de intercommunale stoom- en motortramwegen geeft de dikte van een groene lijn het aantal reizigers per jaar en per km baanlengte weer. Als schaal werd genomen 1 mm breedte = 2000 reizigers jrer jaar per km baanlengte.

O]) dezelfde wijze doch met een roode lijn is het vervoer der intercommunale electrische tramwegen weergegeven. Scher]j valt hierbij het grootere vervoer jjer jaar op. Om deze lijnen niet onmogelijk dik te maken is de schaal hier tot op 1/4 teruggebracht ; I mm breedte = 8000 reizigers ])er jaar per km baan lengte ! Het een oogopslag ziet men thans hoever de electrificatie der tramwegen is voortgeschreden.

Ook het stadsvervoer der electrische trams is in beeld gebracht. Xatuurlijk komen hierbij grootheden van andere orde in het spel; het reizigersvervoer per jaar is daarom niet door voorstellingen van twee dimensies vergelijkenderwijze weergegeven, doch hier heeft men de inhoudsmaat als vergelijkingsmiddel te hulp geroepen. Op de kaart zijn halve bollen aangebracht op de betreffende steden en de inhoud dier halve bollen is een maatstaf voor het jaarvervoer.