is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 31, 04-08-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.H. Commissarissen en ondergeteekende stellen u voor, van dit winstsaldo ;

f 50.000 te bestemmen voor amortisatie van obligagatiën ; – 40.000 in het gratificatie- en ondersteuningsfonds ; – 10.000 in het reserve- en vernieuwingsfonds te storten ; – 135.000 aan 4e wenden voor afschrijving ; – 234.000 of 13% aan aandeelhouders uit te keeren, zijnde f 130 per aandeel van f 1000.

Het uit de winst van 1924 voor amortisatie gereserveerde bedrag van f 48.000 werd, evenals dit in vorige

jaren geschiedde, op het op de verkorte balans voorkomend hoofd ~De Tramweg” afgeschreven.

Exploitatiekosten, dienstjaar 1925.

Algemeene administratie in Nederland en in Tndië. I. Administratie in Nederland . . . f 21.805,21 11. Administratie in Indië – 114.541,42® Dienst van weg en werken – 42.265,08 Dienst der tractie – 141.203,71® Dienst van het vervoer – 84.084,59® Totaal f 403.899,97®

Verkeersconferentie 1926.

Debet. Verkorte Verlies- en Winstrekening, op 31 December 1925. Credit. Afschrijving op inventaris kantoor Ne -Koersverschillen f 978,10 derland f 1.322,995 Verjaarde coupons – 20,— Interest obligatieleeningen – 10.080,— \'erj aarde dividenden – 120,— Exploitatiekosten .... – 403.899,97 5 Interest – 12.819,35 Saldo winst – 505.713,90 0])brengst exploitatie . – 913.079,42 f b 00 “^1 f 927.010,87 Winstverdeeling ; te verdeelen als volgt : Saldo winst f 505.713,90 Amortisatierekening f 50.000,— Dividendsaldo 1924 . 2.295,375 Gratificatie- en ondersteuningsfonds – 40.000,— — Reserve- en vernieuwingsfonds . . – 10.000,— f 508.009,27 5 Afschrijving – 135.000,— Tantièmes – 28.914,22 Tantièniebelasting – 599,67 Dividend 13% – 234.000,— Dividendbelasting 1924 – 7.059,— Dividendsaldo – 2.430,38 5 f 508.009,27* f 508.009,27 5

Activa. Verkorte Balans op 1 Januari 1926. Passiva. De Tramweg f 3.059.303,84 5 Maatschappelijk kapitaal f 2.800.000,— hierop afgeschreven . – 1.264.999,— 4% obligatieleening 1898 f 600.000 f 1.294.304,84 5 afgelost – 365.000 Kantoorgebouw Nederland . – 32.847,80 235.000,— Inventaris kantoor Nederland . . 2.500,— 4% obligatieleening 1900 f 600.000 Goederen onderweg 29.967,46 aigelost – 365.000 Goederen in magazijn . – 185.488,50 235.000,— Waarborgkapitaal 29.066,87 Reserve-en vernieuwingsfonds .... – 1.223.521,88 Belegd reserve- en vernieuwingsfonds . – 844.515,04 Gratificatie- en ondersteuningsfonds . . – 188.430,19 Interest . – 12.588,42 Amortisatierekening. . . . 50.000,— Obligatiën in portefeuille . – 101.000,— Dividenden, coupons en uitgelote oblig. – 238.600,— Kassa en kassiers 99.807,255 Debiteuren en crediteuren . – 187.989,20 5 Prolongatie . – 550.000,— Interest obligatieleeningen . 1.230,— Tantièmes ... . – 19.878,53 Dividendsaldo – 2.436,38 5 f 4.182.086,19 f 4.182.086,19

De ~Verkeersconferentie 1926” waaraan zooals men weet ook de Nederl. Vereeniging voor Docaalspoorwegen en Tramwegen deel neemt, heeft haar eerste bijeenkomst gehad. Naar aanleiding van de genomen besluiten wordt ons verzoclrt het volgende te publiceeren :

Conferentie voor de Veiligheid van het Verkeer. Op het in einde Maart gehouden Veiligheidscongres,

werd op voorstel van den heer Kdo Bergsma, voorzitter van de groep „Veiligheid op den weg” besloten een conferentie van verkeersdeskimdigen en belanghebbenden te beleggen. Op die conferentie zonden de op het Congres ter sprake gebrachte onderwerpen beter onder oogen worden gezien, dan zulks oj:) een algemeen congres mogelijk was. Met dezen gang van zaken hadden de na te noemen organen zich vereenigd :

]\linisterie van Waterstaat; insi)ecteur-generaal der Spoor- en Tramwegen ; hoofdcommissaris van iJolitie