is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 46, 17-11-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■vrat dit hoofd betreft, door interne reorganisatie vrijwel het maximum bereikt is, behoeft zeer zeker geen nadere toehchting.

Een tweede factor, welke eveneens een vermindering der uitgaven met zich medebracht, was het volgens Raadsbesluit van 25 Februari gedeeltelijke verhaal der pensioenbijdragen op de salarissen en loonen van het personeel. Doordat deze terugvordering nog slechts over een gedeelte van het loopende jaar kon plaats hebben, werd nog niet de volle hieruit voortvloeiende besparing verkregen.

Ook de sterke daling van den kolenprijs heeft in een voor het bedrijf gunstigen zin gewerkt, zoodat de kosten van inkoop stroom voor tractiedoeleinden hierdoor met f 4.862,— t.o.v. het voorgaande jaar verminderden.

■ Ten slotte dient nog vermeld te worden, dat, tengevolge van de aanschaffing van den railreinigingswagen op den post ~Reiniging van de baan” inclusief rente en afschrijving, rond f 3.000,—, is kunnen worden bezuinigd.

Het valt zeer zeker te betreuren, dat, niettegenstaande het ernstig streven naar bezuiniging op de exploitatie, waarmede, zooals uit het vorenstaande blijkt, ook daadwerkelijke resultaten bereikt zijn, aan den anderen kant de inkomsten van het bedrijf nog steeds beneden de verwachtingen blijven.

Met ingang van 1 Januari werd de oorspronkelijke 8-minuten-dienst op Eijn I wederom ingesteld.

Voor wat het aanbrengen van reclames in en oj) de tramwagens betreft, hadden met de N.V. ~’t Raedthuys” te Amsterdam uitvoerige onderhandelingen jdaats, welke ten slotte afsprongen, aangezien, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, de inkomsten, welke uit deze exploitatie waarschijnlijk zouden voortvloeien, te gering geacht werden tegenover het uiterlijk aanzien, hetwelk op dit punt zou moeten worden prijsgegeven.

Tengevolge van de nog steeds bestaande grensmoeilijkheden kon door het publiek ook dit jaar nog niet O]) een voldoende wijze van de met de Clever Strassenbahn getroffen regeling, aangaande het uitgeven van doorgaande plaatsbewijzen Nijmegen—Cranenburg—Cleve, worden geprofiteerd.

Een overzicht van de eindresultaten der exploitaties is in het navolgend staatje vastgelegd ;

Hieruit blijkt, dat, waar de exploitatiekosten met rond f 19.000,— verminderd zijn, de inkoms'ten met rond f 10.000,— zijn toegenomen, waarbij echter in aanmerking dient genomen te worden, dat in deze cijfers tevens de exploitatie-uitkomsten der autobussen zijn verwerkt.

Het totale tekort, hetwelk geraamd was op f 199.100 bedroeg einde December 1925 f 163.437,—, hetgeen uit de opbrengst van het Distributiebedrijf kon worden gedekt.

Afdeeling Vervoer. Vervoer. Het totale aantal vervoerde personen inclusief de autobussen bedroeg dit jaar 2.533.965 tegen 2.463.083 personen in het voor-

gaande jaar, de toename bedraagt derhalve 70.882 personen of ca. 3 %. Vergehjkt men de vervoerdjfers over de verschillende lijnen met die van het voorgaande jaarverslag, dan blijkt, dat het vervoer op Fijn I met 56.054 personen is toegenomen, hetgeen zeer zeker als een gevolg van de weder-invoering van den 8-minutendienst moet worden beschouwd ; de opbrengst steeg hierdoor met f 5.907,—. Het vervoer op Rijn II nam met 4.102 personen toe, de opbrengst bleef echter f 1143,— beneden die van 1924, hetgeen een gevolg is van de tariefsverlaging, welke thans ook over de eerste maanden van het jaar haar invloed heeft doen gelden. Van Fijn 111 nam zoowel het vervoer als de opbrengst iets toe.

De totale opbrengst van het zuivere tramvervoer bedroeg over dit jaar f 297.843,75 tegen f 292.458,75 in 1924, zoodat een vooruitgang valt te constateeren van rond f 5.400.—.

Het doorgaande verkeer met de Clever Strassenbahn bracht op zichzelf beschouwd in totaal op f 7.578,20, waarvan f 6.635,— aan verkoop kaartjes en f 943,20 aan 12-rittenkaarten ; in totaal maakten 42.605 personen, vorig jaar 31.550 personen, hiervan gebruik. Voor wat de vervoercijfers, betrekking hebbende op den autobussendienst Station—Heilig-Fand-Stichting betreft, zij hier naar het afzonderlijk hoofd ~Autobussen” verwezen.

Autobussen. In verband met de in het voorgaande jaar opgedane ervaring werden geen nieuwe proeftrajecten gedurende dit bedrijfsjaar gereden en bepaalde de autobussen-exploitatie zich tot de lijn Station—Heilig-Fand-Stichting en wel van 1 Mei tot en met 30 September.

Gedurende dit tijdvak werden 61.146 personen vervoerd. De inkomsten waren f 14.142,—, terwijl de onkosten inclusief rente en afschrijving f 16.161,— bedroegen, zoodat een nadeelig saldo van f 2.019,— werd verkregen.

Dienstjaar Baten Basten . Batig saldo exploitatie Personen vervoer 1924 f 304.502 f 370.587 f _ 66.085 f 2.463.083 1925 f 314.485 f 351.721 f 37.236 f 2.533.965

Wegens den korten jaar-bedrijfstijd werd bepaald, dat voor afschrijvingspercentage zal worden aangenomen 2 % per maand met een minimum van 10 % en een maximum van 20 %.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de geheele exploitatie der autobussen in de Exploitatie-rekening en in de Verlies- en Winstrekening van de Tram is opgenomen, zoodat ook het verlies op de autobussen in het verlies op het trambedrijf is begrei^en.

Personeel. Het ambtenaren-personeel van de Afdeeling Tram bestond op 31 December uit; 1 hoofdcontroleur, chef van tractie, 3 controleurs, 1 inspecteur Ie klasse, werkmeester, 1 teekenaar Ie klasse, opzichter van weg en werken.

Het werklieden personeel bestond op dien datum uit; Rijdend personeel: 25 bestuurders, waarvan 2 tijdelijk, 24 conducteurs, waarvan 5 tijdelijk, 26 man reservepersoneel.

Werkplaatsen 1). 1 chef-schilder, 1 chef-timmerman, 9 bankwerkers Ie klasse, 6 bankwerkers 2e klasse, 1 monteur Ie klasse, 3 machine-bankwerkers, 1 timmerman Ie klasse, 1 draaier, 3 schilders Ie klasse, 12 poetsers 2 smeden Ie klasse, 1 smid 2e klasse.

Weg en Werken 1). 1 ploegbaas, 4 wegwerkers, 3 railreinigers. 124 personen totaal. Administratie. Het nadeelig saldo der exploitatie bedroeg f 37.236,32, de verplichte rente over de ge-

1) Een gedeelte van dit personeel doet tevens als bestuurder conducteur dienst.