is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 46, 17-11-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Financieele mededeelingen. Aan vervoer van passagiers, verkoop v. abonnementen en schoolkaarten, extra ritten en diversen werd in 1925 totaal ontvangen f 1.042.220,49 De uitgaven bedroegen, rente en afschrijving inbegrepen – 1.105.494,62

Zoodat het nadeelig saldo bedraagt . f 63.274,13 In totaal werden gereden 2.893.091 wagenkm ; de totaal-ontvangsten per wagenkm zijn derhalve : f 1.042.220,49 X 100 = 36,02 ct tegen 35,97 ct in 1924. 2.893.091 De uitgaven, met inbegrip van rente en afschrijvingen f 1,105.494,62 bedragen X 100 = 38,21 ct per w'agen-2.893.091

km tegen 38,84 et in 1924. Het verlies per gereden wagenkm is dus in 1925 ; 38,21 ct 36,02 ct = 2,19 ct tegen 2,87 ct in 1924. De ontvangsten uit het vervoer bedragen f 995.028,73 die als volgt zijn te splitsen :

Plaatsbewijzen tegen contante betaling . f 918.672,85 Couponboekjes – 30.181,50

Abonnementen – 40.540,48

■Schoolkaarten – 4.991,50

Extra vervoer – 642,40

f 995.028,73

De totale uitgaven bedroegen volgens vorenstaande opgave f 1.105.494,62, waarvan een specificatie hieronder volgt ; x\lgemeene onkosten f 189.277,84® Stroomverbruik – 57.182,62

Distributie – 9.917,41

Vervoer ■ 343.572,90®

Onderhoud rollend materieel .... – 108.913,92

Onderhoud werkplaatsen en werktuigen – 6.958,60 Onderhoud bovenbouw – 83.784,53

Bediening onderhoud enz. autobussen . – 22.599,98

Interest ■ 127.374,21

Afschrijvingen ■ 155.912,60

Totaal . f 1.105.494,62

Balans per 31 December 1925.

Grond en terreinverbetering f 47.237,72® Gebouwen – 263.856,77 Inrichting administratie gebouw – 5.068,17® Dito remises .... – 7.613,04®

Dito autogarage ... – 3.941,83 Dito werkplaatsen . . – 17.884,58 Dito wachtlokalen . . – 836,04® Dito magazijn ... – 1.111,14 Bovenbouw – 1.258.394,74® Rollend materieel . . – 389.106,91® Autobussen – 47.374,19

Bovengrondsch geleidingsnet – 191.146,39® Bruggenbotrw en beschoeiingen .... – 91.997,06® Gereedschappen en werktuigen – 2.901,93® Auto-werkwagens . . – 5.215,74 Kosten van geldleeningen – 51.847,84® f 2.385.534,14 Magazijngoederen – 91.255,22

Restant verlies over 1906 tm 1910 . .- 85.807,18 Af; afschrijmng over 1925 – 17.917,29 – 67.889,85 f 2.544.679,21

Vorderingen ; Gemeente-Ontvanger . f 351.576,— Debiteuren – 49.088,— Conducteurs eu wagenbestuurders (kleeding) – 1.465,28 – 402.129,22

Vooruitbetaald en nog te ontvangen : Aanleg-uitgaven . . . f 21,— Assurantiepremiën . . – 1.740,76 Exploitatieuitgaven . – 135,97 – 1.897,73 Kas – 25.174,37 f 2.973.880,63

Kapitaal: Op 1 Januari 1925 . . f 2.580.599,07 Vermeerdering in 1925 – 152.083,67 f 2.732.682,74 Aflossing in 1925 . . – 188.003,49 f 2.544.679,25

Schulden ; Gemeente Utrecht . . f 180.625,03 Crediteuren – 240.022,71 Waarborgsommen . . – 1.604,— – 422.251,74

Vooruitontvangen en nog te betalen : Exploitatie-ontvangsten f 2.694,32 Arbeidsloonen ... – 4.255,32 – 6.949,64

f 2.973.880,63