is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 48, 01-12-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betuwsche Stoomtramweg Mij.

Debet. Balans op 31 December 1925. Credit, Ongeplaatste aandeelen . . . . . . f 20.650 — Aandeelenkapitaal . f 250.000,— Aanlegkosten . . . . – 928.021,20 Rentelooze voorschotten . – 487.041,145 Rollend materieel . . . . – 447.518,17 Restitutie rentelooze voorschotten 41.058,85 5 Inventaris . . . . – 14.759,89 Diverse Crediteuren . – 26.254,59 Waarborgsommen . . . . – 11.146,25 5 % Obligatieleening . – 355.000,— Staatsspoorweg . . . . – 16.660,58 5 Afgeloste Obligatieleening .... 45.000,— Rotterdamsche Bank . . . . . . . – 4.814,24 Couponrekening 8.725,— Kas . . . . – 5.135,115 Vernieuwingsfonds Weg en Werken . – 165.397,09 Diverse Debiteuren .... . . . . – 39.080,89 Dito Rollend materieel 77.043,65 Magazijn . . . . – 14.810,605 Pensioenfonds 18.013,20 Dividendrekening 513,75 Reservefonds 28.549,66 5 f 1.502.596,945 f 1.502.596,94 5

Winst en Verliesrekening over het jaar 1925. Interestrekening f 22.814,47 Onverdeeld saldo 1924 f 10.341,105 Vernieuwingsfonds Weg en Werken 9.969,50 Saldo Exploitatierekening – 10.839,76 Dito Rollend Materieel 7.965,82 Jaarlijksche bijdrage van : Aflossing Obligatiën 5.000,— Provincie Pimburg . . f 9.387,— Personenautodiensten – 60.697,46 gemeente Mook-Middelaar . – 227,— Reservefonds 9.599,665 gemeente Gennep . . . . – 478,— Kosten van niet tot uitvoering gekomen gemeente Ottersum . . . – 259,— werken – 1.510,74 gemeente Bergen . . . – 1.402,— gemeente Arcen en Velden – 1.298,— gemeente Venlo .... – 3.376,— – 16.427,— Brandstoffensunsidie . . – 19.252,33 Personenautodiensten – 60.697,46 f 117.557,65 5 f 117.557,655

Debet. Exploitatierekening over het jaar 1925. Credit. Algemeene Dienst .... Weg en Werken Beweging Tractie en Materieel . . . Voordeelig saldo .... f 29.422,18 – 27.547,11 – 55.372,02 – 89.941,58 – 10.839,76 Personenvervoer Goederenvervoer Diverse Ontvangsten . . . f 100.696,67 – 97.691,92 – 14.734,06 f 213.122,65 f 213.122,65

Algemeene Beschouwingen. De invoering van het retourtarief tusschen Arnhem en Nijmegen met de overige plaatsen van het tramnet, bleef van gunstigen invloed op de totaal ontvangsten van het personenvervoer.

Het gebruik van werkmanskaarten verminderde, doordat de Kunstzijdefabrieken te Ede een eigen autodienst invoerden voor het vervoer van hare werkkrachten uit de Betuwe.

Door toepassing van speciale tarieven voor vervoer van goederen bij groote hoeveelheden, bedroeg de totaal ontvangst van het goederenvervoer minder dan in het voorafgaande jaar, terudjl hierop ook van invloed waren, de minder goede fruitoogst en de geringere aanplant van suikerbieten.

De exploitatie-uitgaven bedroegen f 106.992,08 tegen f 115.530,12 over 1924, of f 8.538,04 minder.

Bij de voortgezette proeven met het inbouwen van een I'ordmotor in een bijwagen der Gemeente Electrische Tram van Arnhem, bleek een dergelijk rijtuig voor onze exploitatie niet geschikt te zijn.

Exploitatie. Het personenvervoer bedroeg in 1925 f 65.8()9,17 5, tegen f 65.203,26® in 1924 ; het goederenvervoer f 33.071,37®, tegen f 37.640,89 in 1924.

li eg en li'erken. De weg en kunstwerken verkeeren in goeden staat van onderhoud. Te Benimel werd het kantoor, waarin de administratie is gevestigd, geschilderd en van een nieuwe vloer voorzien ; ook werd een klein gedeelte van dit kantoor voor den chef de bureau af geschoten.

De telefoongeleidingen en toestellen zijn geregeld nagezien en onderhouden.