is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 2, 12-01-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren van •'de directie der Neti. Spoorwegen waren bin-nengekomen.

Het gemeentebestuur van Landsmeer heeft geen bezwaar tegen het verleenen van de vergunningen. Evenwel zou het wenschen, dat de bussen niet breeder dan 2.10 M. mogen zijn, in verband met de smalle wegen te Landsmeer. Ook ten aanzien van tarieven, uren van vertrek en het maximum gewicht der bussen worden eenige voorwaarden gewenscht.

De vertegenwoordiger der aanvragende N. V. merkte op, dat de eisch van het gemeentebestuur van Landsmeer, dat de bussen niet breeder dan 2.10 M. mogen zijn, zeer bezwarend is, omdat de N.V. bussen heelt van 2.20 M.

De voorzitter merkte op, dat het gemeentebestuur ten opzichte daarvan wel lankmoedig zal zijn.

De heer De Jong, secretaris van den Ned. Bond van Autobusdienstondernemers, bepleitte inwilliging van deze verzoeken en beriep er zich op, dat de N.V. ook bij het gemeentebestuur van Landsmeer een goede reputatie geniet.

De heeren C. J. 1-foofit en J. C. te Schoten, vroegen vergunning tot het in werking houflen van een autodienst Haarlem- IJmuiden v.v. De directie fier Ned. Spoorwegen maakte hiertegen bezwaar.

Van de gemeentebesturen van flaarlem en Velzen waren brieven binnengekomen, waarin zij mefledeeklen, dat zij het verleenen van een vergunning kunnen aanbevelen, omdat zij geen klachten gehoord hadden. De heer G. Koppenol, te Nieuwveen, vroeg vergunning voor de trajecten Langeraar – Nieuwveen—Amsterdam en Kattenburg—Nieuwveen- -Amstertlam. Van de directie der Nederl. Spoorwegen waren geen bezwaren binnengekomen.

Het gemeentebestuur van Uithotirn had eenige bezwaren ingezontlen, omdat Koppenol zijn passagiers eens aan een ernstig gevaar bij een brug hatl blootgesteld. Het gemeentebestuur zou evenwel niet zóóver willen gaan, te adviseeren om tleze vergunning niet te verleenen, maar bet flringt er toch ernstig op aan, om Koppenol aan dergelijke voorwaarden te binden, flat hij zijn passagiers niet meer aan gevaar blootstelt.

De N.V. Omnibiis-Maatschappij Zaanland, te Zaandam, vroeg vergunning voor de trajecten Zaandam-Krommenie en Zaandam— Westzaan—Koog aan de Zaan.

Brieven waren ingekomen van de Ned. Spoorwegen en van het gemeentebestuur van Zaandam.

De heer Poel, van de Alij. Zaanland, zeiden. a. v. de bezwaren der .spoorwegmaatschappijen, dat rle autobusmaatschappij hooger prijzen in rekening brengt en dat de menschen, die met de bussen reizen, slechts in het andere geval over een zeer korten afstand van den trein gebruik zouden kunnen maken.

De burgemeester van Zaandam sprak als voorzitter van de verkeerscommissie van tle Zaanstreek. Hij zette uiteen waarom tloor locale omstaiuligheflcm fle bussen practischer zijn tlan fle trein, onulat fle trein niet ver genoeg doorloopt. Het is— volgens spreker- absoluut onjuist flat fle spoorwezen bezwaar maken tegen fle bussen in die streek. lets anflers zou het zijn als fle spotirwegcn fle lijnen vertier zoutlen tloortrekken.

Doch in tleze streek heelt fle trein geen nut. I e half vier wertl fle aanvrage Alkmaar Metlemblik fioor flen heer Boon behantlekl. Een bezwaarschrift van fle spofirw'egen was ook voor tlit geval binnengekomen. Daarin werd ontler anderen gezegtl flat de spoorwegen een floelmatige autobusflienst in aansluiting op tle treinen zou willen organiseeren. (Nwe Rott Crt.)

' Au t o b'-ii sb e d rij i fier Neder). Spoorwegen in Noor d-B r a b a n t. De directie der Ned. Spoorwegen heeft aan Gedep. Staten van Noord-Brabant aangevraagd, de volgende aiitobiisdieiisten in werking te mogen brengen:

I. Grave over Zeeland naar l.hlen.

2. Udcn over Volkel, Ifoekel, Geniert, Beer, i.ieshout en Gerwen naar Eindhoven.

5. Cirave over Mill en St. Anthoms naar Boxmeer. 4. Grave over Gassel en Heers naar ('uyk.

5. Crave over Mill en St. Anthonius naar Bo.xmeer.

6. (jrave over Reek, Schayk, llerchein en Oss naar Ideesch.

7. Heesch over Nuland naar Den Bosch 8. Heesch over Nistelrode naar IJden.

(Nwe Rott. (',rt )

Nieuwe autobus d 1 e n s t der N.V. Maa sbuurtspoorweg Vf ij. Door den Maasbuurtppoorweg is op 9 Januari a.s. een autobusdienst geopend tusschen Wnlo—Kaltlenkirchen v.v. Deze autobusdienst geeft directe aansluiting op bijna alle te Ixahlenkirchen aankomende en vertrekkende treinen der Duitsche spoorwegen. Eveneens brengt hij goede verbindingen met fle autodiensten der Crefelder Lisenbahn en met tien tiienst Wnlo—Tegelen Steil. Het traject Venlo—Kaldenkirclien wordt flagelpks maal 111 beide richtingen af’ (Nwe Rott. Crt.)

De zwaarste electrische batterij-locomotief. In Chicago heeft men thans de zwaarste electrische batterij locomotief der wereld in bedrijf gesteld. Deze machine weegt 110 ton en kan een goederentrein van IY2 millioen K.(j. gewicht met een snelheid van 16 K.M. per uur vervoeren. Met eigen kracht volbracht de locomotief de reis van nagenoeg 500 K.M. lengte van de fabriek in Erie naar Chicago.

I)it systeem bezit vele van de voordeelen der gewone electrische locomotieven, zonder dat een derde rail of bovengrondsche geleiding voor stroomtoevoer noodig is. De (.hicago and Xorthwestern Spoorweg zal deze locomotief voor rangeerdienst gebruiken.

De kracht wordt ontleend of aan de batterij of aan de benzine-electrische installatie. Levert deze laatste installatie op een gegeven oogenblik met voldoende energie, dan zorgt de accumulatoren-batterij automatisch voor aanvulling van het tekort ; wordt met alle energie van den benzine-motor gebruikt , dan wordt de batterij automatisch met het overschot geladen.

„ De batterij bestaat uit 120 cellen met een capaciteit van 6f6 K.VV.U. ; een energie van 1000 P.K. wordt: aan de motoren geleverd.

De batterij kan ’s nachts ook geladen worden door aansluiting op de lichtleiding ; de benzine-motor bezit 6 cylinders en brengt een generator in beweging welk<' een stroom van 230 volt opwekt.

De proefnemingen met deze nieuwe locomotief wekken in Amerikaansche spoorwegkringen veel belangstelling, daar er reeds jaren lang sprake is van de electrificati^

der spoorlijnen in en om Chicag-o. De grootste snelheid der machine bedraagt 55 K.M. per uur. (Nwe Rott. Crt.)