is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 9, 02-03-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gevoerd. De Waddinxveensche industrie, merkte men ons op, is wijl de gemeente noch aan spoor-, noch aan tramweg ligt en haar naam om die reden in geen enkelen reisgids voorkomt, uitsluitend als plaatselijke onderneming bekend, zoodat zij door aansluiting aan het spoorwegnet zeer zou gebaat zijn en uitbreiding niet zou uitblijven. Waddinxveen wenscht daarom nog evenzeer als vroeger in het spoorwegverkeer te worden opgenomen en al zou de autobus in het personenvervoer kunnen voorzien, toch zal de industrie den spoortrein als een bevrijding begroeten uit haar isolement. Men zal te gereeder van den trein gebruik maken, wijl men de autobus slechts als een hulp in nood beschouwt en liever zoowel lijf en goederen toevertrouwt aan een op vaste haan rijdende wagon dan aan een volgepropte en over smalle wegen hobbelende autobus. De spoortrein, verklaarden industrieelen in Waddinxveen, heeft ook voor cnze gemeente nog niets van zijn beteekenis verloren.

Nog veel meer argumenten hebben wij gehoord, die ons moesten overtuigen, dat het stopzetten van den spoorbouw als een groote onbillijkheid zou worden gevoeld ; argumenten, dat het hier geen locaalspoor, maar r een voedingslijn betreft, dat eventueele exploitatiekosten dezer lijn nu niet en nooit als maatstaf kunnen gelden bij de beoordeeling harer noodzakelijkheid en bovenal dat in deze slechts een zaak overheerschend is: Gestand doen het gegeven woord. 'Msb.)

De plannen voor het tunnelspoor te Antwerpen. Met de studie van het plan tot het hcuwen van een tunnelspoor te Antwerpen, dat de heele agglomeratie zou bedienen, wordt thans, naar men ons uit Brussel meldt, flink voortgang gemaakt.

De financieele en technische zijden der kwestie werden reeds grondig bekeken en men verzekert dat de onderneming, waarvoor door een Belgisch consortium een concessie zou worden aangevraagd, financieel mogelijk wordt geacht. (Nwe Rott. Crt.)

Electrificatie der lijn Amsterda m Rotterdam. Naar wij vernemen zijn de werkzaamheden aan de electrificatie van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam thans reeds zóóver gevorderd, dat de volledige electrische treinen-loop op dit baanvak reeds op 2 October a.s. bij den aanvang van den winterdienst kan worden ingevoerd.

Omtrent de voorloopig ontworpen dienstregeling vernemen wij nog, dat van beide eindpunten, Amsterdam en Rotterdam, een halfuur-dienst zal worden ingesteld. De treinen van Amsterdam vertrekken op het eerste en derde kwartier van elk uur, die van Rotterdam op elk heel en half uur. Deze treinen stoppen te Idaarlem, Leiden, Den Haag, Delft en Schiedam. In de drukste uren zullen er voorts nog verschillende treinen loopen, die alleen in Den Haag stoppen. Deze vertrekken van Amsterdam tusschen de twee stoptreinen en wel tien minuten vroeger dan de trein vertrekt op het derde kwartier en van Rotterdam vijftien minuten na den tweeden stoptrein, dus op het derde kwartier. Daar tusschen loopen nog de electrische lokaaltreinen, zooals nog enkele gewone treinen (deze laatste zijn hoofdzakelijk internationale en boottreinen). Op de trajecten Amsterdam—Haarlem en Schiedam—Rotterdam komen daarbij resp. nog de gewone treinen: Amsterdam—Zandvoort en Amsterdam—Haarlem—Uitgeest en Rotterdam – Hoek van Holland.

De electrische sneltreinen zullen den afstand van Amsterdam naar Den Haag in 46 minuten, en dien van Den Haag naar Rotterdam in ig minuten afleggen. De stoptieinen daarentegen doen over deze route resp. 51 en 23 minuten. (Tël.)

Overneming tramlijn Venl o-M aasb r e e-HlO ld en. Er zijn onderhandelingen gaande tusschen de Maas-Ruurt Spoorweg Mij. en de Limburgsche '1 ramw. Mij. tot overneming van de tram Venlo—Maasbree—Helden, welke tram eigendom is van en geëxploiteerd wordt door laatstgenoemde trammaatschappij.

(Alg. Hbld.>

De raillooze tram te Groningen. I'e Groningen is op 27 Jan. j.l. een aanvang gemaakt met den aanleg van de bovenleiding voor de raillooze tram, waarmede binnen enkele maanden proeftochten zullen worden ondernomen. (Tel.)

Subsidie voor de Stoomtram ~Walcheren”. — De gemeenteraad van Zoutelande heeft de aanvrage behandeld om een subsidie van f 22 in het tekort over 1925 van de Stoomtram Walcheren. Er werd van deze kwestie door den burgemeester en enkele leden een principieele kwestie gemaakt, omdat die meenden, dat men door deze subsidie de Zondagsontheiliging steunt, daar de tram ook op dien dag rijdt. De stemmen over het verzoek staakten. In de volgende vergadering zal de zaak dus weer in stemming komen.

(Nwe Rott. Crt.)

De verbinding Meerse n- -M aastricht. – Bij het gemeentebestuur is thans van de directie der Ned. Spoorwegen toezegging ontvangen, dat voor haar rekening de viaductweg in de ontworpen verbinding tusschen Franciscus-Romanusweg en Meersenerweg kan worden aangelegd. De gemeente kan nu overgaan tot de onteigening en aankoop van de benoodigde terreinen, zoodat nog vóór den komenden winter, een geregelde verbinding met Maastricht, ook bij hoog water mogelijk is. (Tel.)

De Boskoop sche Spoorweg. Een adres van den gemeenteraad van Alphen aan den Rijn vraagt spoedige voltooiing van den spoorweg naar Gouda over lloskoop, dien de raad naast een radicale wegenverbetering in het belang van een betere verbinding met het Zuiden geboden acht. (Alg. Hdbl.)

Stookolie voor spoorwegen. In Amerika blijft het gebruik vrijwel stationnair. Volgens een officieele opgaaf van het Amerikaansche Bureau of Mines hebben de spoorwegen in de Vereenigde Staten in 1925 ongeveer 70 millioen vaten stookolie gebruikt. Van dit totaal werden ongeveer 60 millioen vaten verbruikt als brandstof voor locomotieven en 10 millioen vaten in werkplaatsen, centrales, etc.

Hoewel elk der 147 spoorwegen zich van stookolie bedienen, zijn er toch maar enkele, die olie in zeer groote hoeveelheden afnemen. Zes maatschappijen kochten elk 2 a 5 millioen vaten en twee ondernemingen elk meer dan 5 millioen. De grootste verbruikers waren de Southern Pacific en de Atchison, Topeka. Olie wordt als brandstof hoofdzakelijk gebruikt in Californië en in zuidelijke centrale staten. Ook in Oregon en Washington neemt het gebruik regelmatig toe.

Over het algemeen blijft het verbruik van olie van de spoorwegen vrijwel stationnair. Sommige maatschappijen richten de machines in voor het stoken van olie, terwijl andere wederom tot het gebruik van steenkolen terugkeeren. (Nwe Rott. Crt.)