is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 18, 04-05-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug en van een autobusdienst van Amsterdam naar Bovenkerk en terug onder de volgende voorwaarden:

Enz. enz.

Gedeputeerde Staten van Moordhol 1 a n d.

Gezien een brief van W. C. Olie, te Bloemendaal, houdende verzoek om vergunning tot het in werking houden van een autobusdienst van Santpoort (Station) naar Haarlem (Zijlbrug) en terug ;

Gelet op een brief van de Directie der Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, d.d. 13 Januari 1927, A.Z.G. 130—I—2l, houdende verzoek te bevorderen, dat het eind (begin-) punt van dezen dienst zal worden bepaald bij het Raadhuis te Overveen of dat, zoo daartoe geen aanleiding wordt gevonden, op andere wijze wordt voorkomen, dat deze autobusdienst de exploitatie van de tramlijnen der maatschappij benadeelt;

Gezien enz. .

Gelet op enz.

Overwegende ten aanzien van het door de Directie der Noord-Zuid-Hollandche Tramweg-Maatschappij gedane verzoek, dat hun College het weinig aannemelijk acht, dat het aantal passagiers, dat slechts over het traject van de Kleverlaan in de Gemeente Bloemendaal of van het Raadhuis te Overveen naar de Zijlbrug in de gemeente Haarlem en omgekeerd van de autobussen van aanvrager gebruik maakt, van dien aard zou zijn, dat daardoor aan de Tramweg-Maatschappij schade van eenige beteekenis zou worden toegebracht;

Overwegende, dat er derhalve naar hun oordeel geen aanleiding bestaat om door bepaling van het eind (begin-) punt van den aangevraagden dienst bij het Raadhuis te Overveen of op andere wijze bijzondere maatregelen te treffen ter voorkoming van door de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij te lijden schade, terwijl bovendien de verplaatsing van het eind (begin-) punt van den dienst van de Zijlbrug te Haarlem naar het Raadhuis te Overveen niet in het belang van het publiek zou zijn ;

Overwegende, dat geen mondelinge bezwaren tegen de aanvrage zijn ingebracht;

Gelet op de Wet Openbare Vervoermiddelen;

Besluiten:

I. aan W. C. Olie, te Bloemendaal,, vergunning te verleenen tot het in werking houden van een autobusdienst van Santpoort (Station) naar Haarlem (Zijlbrug) onder de volgende voorwaarden :

i"". De wagens moeten worden onderhouden ten genoegen van Gedeputeerde Staten en in elk opzicht voldoen aan de door dat College te stellen eischen. Zij worden op eerste aanschrijving van dat College binnen een daarbij te stellen termijn door of met andere, ter beoordeeling van dat College, aan de behoeften van het verkeer beantwoordende, vervangen of uitgebreid.

Behoudens wijziging onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten wordt voorloopig gereden met twee wagens, waarvan één met International-carosserie en chassis (chassisnummer 4021 ; motornummer 160.407) en één met Ford-carosserie en -chassis (chassis en motornummer 10.658.301); het aantal zitplaatsen bedraagt voor den Internationalbus 20 en voor den Fordbus 13, de lengte en de breedte van den Internationalbus zijn onderscheidenlijk 6 M. en 2.10 M., en die van den Fordbus 4.90 en 1.80 M.

2°. De ondernemer moet, ter beoordeeling van Gedeputeerde Staten, over voldoende reserve-autobussen beschikken, zoodat het vervoer geregeld kan plaats hebben.

3°. De ondernemer is, onverminderd het bepaalde in artikel I 2 der Wet Openbare Vervoermiddelen, verplicht zijn dienst uit te oefenen volgens de dienstregeling, welke door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Indien dit College wijziging van de dienstregeling verlangt, wordt daaraan door hem voldaan.

4». De tarieven moeten aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten worden onderworpen. De thans aan dit College medegedeelde tarieven zullen gelden gedurende 2 maanden, nadat de termijn voor het instellen van hooger beroep is verstreken, of, in geval van hooger beroep, nadat de Kroon heeft beslist;

De thans van kracht zijnde en aan Gedeputeerde Staten medegedeelde dienstregeling blijft, behoudens wijziging onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, geldig gedurende twee maanden, nadat de termijn voor het instellen van hooger beroep is verstreken, of, in geval van hooger beroep, nadat de Kroon heeft beslist.

s°. Behoudens wijziging onder goedkeuring van Gedeputeerde .Staten wordt het volgende traject gevolgd: Van Santpoort (Station) langs den Duinweg, den Brederodeweg, c.e Donkerelaan, den Bloemendaalschen Straatweg, het Raadhuisplein, den Zijlweg tot aan de Zijlbrug (gemeente Haarlem). In de richting naar Santpoort wordt hetzelfde traject gereden.

6°. De ondernemer draagt zorg, dat in de autobussen niet wordt gerookt.

7'’. De ondernemer is verplicht zich te verzekeren tegen de in artikel g der Wet Openbare Vervoermiddelen bedoelde schade.

In de polis zal de bepaling moeten worden opgenomen, dat de assuradeur verplicht is aan Gedeputeerde Staten mededeeling te doen van wijziging of te niet gaan der aangegane verzekeringsovereenkomst. Een duplicaat der polis moet aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

11. er de aandacht op te vestigen, dat van hunne beschikking voor ieder belanghebbende beroep op de Kroon open staat binnen dertig dagen na den dag der aankondiging in het Provinciaal Blad. Het adres van Beroep wordt aan de Koningin gericht, maar ingediend bij den Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland.

Een afdruk van dit Provinciaal Blad wordt gezonden aan W. C. Olie, te Bloemendaal, aan den Minister van Waterstaat, aan de directie der Noord-Zuid-Hollandsche d'raihweg-Maatschappij, aan den Hoofdingenieur Directeur van den Provincialen Waterstaat van Noord-Holland, aan den Leider der Deskundigen in Noord-Holland, bedoeld in artikel 2bis van het Koninklijk Besluit van 31 Juli 1880 (Staatsblad No. 121), zooals dit nader is gewijzigd en aan Burgemesester en Wethouders van Velsen, Bloemendaal, en Haarlem.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Nog werden door de Gedeputeerden van Noord-Holland een drietal concessies verleend waartegen door spoor- en tramwegen geen bezwaren zijn ingebracht. Wij volstaan met de verleende trajecten te vermelden. Deze zijn;

a. Uitgeest—Alkmaar;

b. Amsterdam—Ouderkerk ;

c. Haarlem—Spaarndam.