is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 25, 22-06-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze onderneming onttrekt veel reizigers en naar verhouding vooral 2de klasse reizigers, omdat voor hen het vrachtverschil het grootst is, daar zij in de autobussen, evenals de inlanders, van de laagste klasse kunnen gebruik maken.

Debet. Winst- en Verliesrekening over 1926. Credit. Intrestrekening Eeservefonds (Winst op effecten) . Te min geboekte inkomstenbelasting in Ned.-Indië, belastingjaren 1921 en 1922 Vennootschapsbelasting in Ned.-Indië 1926 Saldo winst, beschikbaar t. verdeeling ƒ » >) »t j i 319.366,90 880,— 57.163,06 96.012,50 663.516,92 Bedrijfsrekening Te veel geboekte inkomstenbelasting in Ned.-Indië, belastingjaar 1919 . Winst op effecten Koersverschil op remisen uit Indië ƒ } ) » > > 1.116.872,03 5-859.75 880,— 13.327,60 f I 136.939,38 / 1.136.939,38 W instverdeeling. Saldo winst, beschikbaar t. verdeeling Aan aandeelhouders: 5 % over ƒ 6.000.000,— .... ƒ f i 663.516,92 300.000,— Tot uitkeering aan aandeelhouders is beschikbaar: Uit de winst van het dienstjaar .... ƒ 300.000,— ~ 287.178,37 Overschietend winstsaldo .... f 363.516,92 / f 587-178,37 405,51 Hiervan volgens art. 39 der Statuten: Aan tantipmpc; 0/ ƒ 76-^^B-CC Onverdeeld saldo vorig dienstjaar . Aan aandeelhouders . ~ 287.178,37 363.516,92 Te verdeelen als volgt: 9}4 % over / 6.000.000, ƒ 570.000, dividendbelasting . ~ 17.195,— onverdeeld saldo . . ~ 478,88 f 587.673,88 f i ) i 587.673,88

Het vóóroorlogstarief is voor de Inlandersklasse belangrijk lager dan het tarief dat de autobussen die er twee klassen op na houden voor de laagste klasse berekenen; hierin ligt een krachtig wapen ter bestrijding van de concurrentie met betrekking tot het vervoer van Inlanders.

Wel is waar zullen bij dit tarief de vrachtprijzen voor de 2de klasse m de tram een weinig hooger blijven dan die in de laagste klasse autobus en vervoert de autobus haar reizigers over het algemeen sneller dan de tram, doch daar staat tegenover dat de tram meerder comfort biedt.

Daarom werd besloten om met ingang van i Mei 1927 ook over te gaan tot invoering van het vóóroorlogstarief op het overige gedeelte van het net, zijnde de lijnen Demak-Koedoes-Joana-Rembang-Lasem-Djatirogo met de zijtakken Koedoes-Petjangaan en Joana-Tajoe. Intusschen zijn met ingang van i December 1926, ter directe bestrijding van den hierbovengenoemden auto busdienst Semarang-Koedoes, speciale vrachtprijzen naar de basis van het vóóroorlogstarief ingevoerd voor de relaties Demak-Koedoes en Semarang-Koedoes.

De opbrengst van het vracht- en ijlgoederenvervoer nam af met ƒ98.722; aangezien de opbrengst van het suikervervoer ƒ 147.221 minder bedroeg, heeft het overige goederenvervoer ƒ 48.499 meer opgebracht.

De exploitatiekosten bedroegen ƒ2.356.542; zij waren ƒ 103.388 lager dan over 1925.

De exploitatie-coëfficiënt steeg van 58,8 pCt. over 1925 tot 59,9 pCt.

Exploitatiekosten. Dienstjaar 1926.

A. Algemeene Administratie in Neder-

land en Indië ƒ 487.570,73

E. Dienst van Weg en Werken . . . ~ 339.938,22

C. Dienst der Tractie ......,, 764.282,64

D. Dienst van het Vervoer . . . ~ 631.658,—

ƒ2.223.449,59' Opbrengst-aandeelen personeel . . . ,, 133.092,41

Totaal . . ƒ2.356.542,—

Vertehiilendt Mededtelingen

Algemeene Transport Onderneming. —■ Wij ontvingen bericht van de oprichting van de Algemeene Transport Onderneming A.T.O. bij akte verleden voor notaris J. C. Verhoeff te Utrecht den 3ien Mei 1927, op het ontwerp waarvan de Koninklijke goedkeuring werd verleend bij besluit van den 23en Mei 1927, Staatsblad no. 31. Tot haar directeur is benoemd de heer R. G. M. A. Heg. Het kantoor der Vennootschap is voorloopig gevestigd in het hoofd-administratiegebouw der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht.

OverdrachL tramlijn Venio—Beringen. De commissie uit den Gemeenteraad belast met een onderzoek omtrent het voorstel van B. en W. om de tramlijn Venio—Beringen, toebehoorend aan en in exploitatie bij de Limb. Tramweg Mij. over te dragen aan den Maasbuurt Spoorweg, met medewerking van de belanghebbende gemeenten adviseert ihans aan den Raad B. en W. te verzoeken opnieuw onderhandelingen aan te knoopen met de gemeenten Maasbree en Helden. Dit naar aanleiding van het feit dat deze belanghebbende gemeenten het voorstel van B. en W. niet hebben aangenomen. (Msb.)