is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 27, 06-07-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF A

\ WEEKBLAD CEWVD AAN DE BELANGEN VANp^j EN

OE NEOERLANOSCHE VER.VOOR LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN A DMINISTR ATEUR:

OE NV. CENTRAAL QUREAU OER I NEO.VER.VOOR L OC.EN TRAMWEGEN | OIREGTE UR;~~~Z I

I Woensdag 6 Juli 1927 1

AMSTERDAMJeI»S6BSSJR.D.H.STIPTER-W&STEINDE9 |

45ste Jaargang I

No. 27

INHOUD

Het Congres te Kopenhagen en het besluit tot opheffing van de Weensche Union. Normalisatievoorstellen voor Amerikaansche tramwagens. Verleende Autobus-concessies (Vervolg). Jaarverslagen 1926: Batavia Electrische Tram-Maatschappij. N.V. „Stoomtram Walcheren” te Vlissingen. Verschillende Mededeelingen: De Internationale Unie van Tramwegen en Lokaalspoorwegen. Op weg naar de hereeniging. Directe overlading van schip in spoorwagen en omgekeerd. Jaarvergadering Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij.

De i’erschijnt eiken Woensdag bij Van Markens Drukkerij- Vennootschap te Delft.

Abonnementsprijs fratico per post (Binnenland) bedraagt f B, per jaar verhoogd tnet ij cent Incassokosten, bij vooruitbetaling; losse nummers f 0,2j.

Advertentieprijs van i—b regels f verder 2j cejitper regel.

Bijdragen van redactioneelen aard, tnaandelijksche opgaven van de opbrengsten e. d. te zenden aan de redactie Westeinde 9, Tel. .^6Bjs. te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie te Delft, Agnetapark, Tel. IJ4 en 1016.

Het Congres te Kopenhagen en het besluit tot opheffing van de Weensche Union.

De Weensche Union heeft in de algemeene vergadering, die op 22 Juni 1927 te Kopenhagen werd gehouden, het besluit genomen deze internationale vereeniging op te heffen. Dit besluit werd met overweldigende meerderheid genomen ; slechts één stem werd tegen het voorstel uitgebrachl.

Hiermede is dus een belangrijke stap tot de met zooveel zorg en moeite van Nederlandsche zijde voorbereide hereeniging der beide internationale groepen, gedaan, ’l hans mag verwacht worden, dat het overgroote deel der leden, die toegetreden waren tot de nu opgeheven Weensche Union, zich zal aansluiten bij de Brusselsche E'nion Internationale, zoodat in Rome, waar in Mei 1928 het volgende congres gehouden zal worden, voor het eerst na zestien jaren van oorlog en vijandigen vrede, weder een waarlijk internationale bijeenkomst zal plaats vinden.

Over het verloop van het laatste congres der opgeheven vereeniging, waarbij op grootsche, inderdaad

aandoenlijke wijze afscheid genomen werd van den zoo beminden president Spangler, zal nog nader worden bericht. St.

Normallsatlevoorsteiien voor Amerikaansche tramwagens.

Onder hovenstaanden titel schrijft de heer Dipl. Ing. Pil. Kremer van de Berliner Strassenbahn Retriebs G. m. b. H. in de Yerkehstechnik:

In het jaar 1921 werd door de American Electric Railway Association (A. E. R. A.) een commissie benoemd, welke tot opdracht kreeg de normalisatie van Amerikaansche tramwagens in studie te nemen.

In October van het jaar 1925 werd besloten een grootscheepsche vernieuwing van het verouderde wagenpark door te voeren. Dit doel zou door de volgende middelen bereikt moeten worden.

I. Vorming van een grootere ingenieurscommissie, gevormd uit de vooraanstaande firma.’s op wagenbouwgebied e.d. onder voorzitterschap van den hoofdingenieur van A.E.R.A., teneinde uniforme richtlijnen voor het bouwen van wagens uit te werken.

2. Ruime aanschaffing van toestellen voor den wagenbouw.

3. Voorstellen voor de financiering van nieuwe aan koopen van wagens.

4. Vorming van een comité van levera.nciers met de leiders van A.E.R.A. aan het hoofd, welk comité belast zou zijn met het controleeren van de werkzaamheden der ingenieurscommissie, en tevens de andere punten van het program zou moeten uitvoeren.

In de vakpers waren de hier genoemde maatregelen duidelijk te bespeuren. In de aflevering van 26 Juni 1926 van ~Electric Railway Journal” wordt thans een bericht gepubliceerd van de hiervoor genoemde ingenieurscommissie, waarin behalve de Hoofdingenieur van A.E.R.A. vertegenwoordigers van de Brill Company, General Electric Company en Westinghouse waren opgenomen. Dit bericht bestaat uit drie deelen: I°. Keuze van eenige moderne wagentypen voor stadsen intercommunaal verkeer, welke het groot aantal be-