is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 39, 28-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verliezen.

Winst- en Verliesrekening over 1926.

Winsten.

Exploitatie-rekening

Semarang-Vorstenlanden .... ƒ 4-963-739>38

Djokja-Brossot 375.844,85

Djokja-Willem I „1.477.102,93

Goendih-ïoerabaja , 3.163.491,47

Solo-Bojolali -> 96-377,9°

Semarang-Gambringan 253.785,36

/ 10.730.341,89

Amortisatiefonds Semarang-Vorstenlanden: art. 88 sub a der concessie-voorw . , / 87.000,—

„88 , b „ „ „ • • „ 161.772- „ 88 „ d „ • „ 5°9-928,22 „ 756.700,22 Vernieuwingsfonds materieel Semarang-Vorstenl. „ 397-49 >57

Reservefonds Semarang-Vorstenlanden . „ 397.493,57

Vernieuwingsfonds bovenbouwSemarang-Vorstenl. „ 397-49',57

Uen Staat der Nederlanden, aandeel in de winst van den spoorweg Semarang-Vorstenlanden . . . „ 849.880,37

Interest 2.131.621,34

Afschrijving op rollend materieel:

Djokja-Brossot / 1.346,14

Djokja-Willem 1 42.438,17

Goendih-Soerabaja 103.694,47

Solo-Bojolali 14.757,61

Semarang-Gambringan „ 7-949,03

„ 170.185,42 Afschrijving op industrie-sporen „ 3.098,71 Saldo winst, te verdeden volgens art. 41 derstatuten „ 2.894.963,28 Winstverdeeling volgens art. 41 der statuten :

Saldo winst / 2.894.963,28

5 % voor aandeelhouders over het

in omloop zijnde kapitaal . . . „ 1.200.000,—

blijft .... ƒ 1.694.963,28

hiervan ter beschikking van

het bestuur „ 169.496,33

blijft .... ƒ 1.525.466,95

Aan aandeelhouders alzoo: ƒ 1.200.030, + ƒ 1.525.466,95 = ƒ2.725.466,95

onverdeeld dividend 1925 . . . . „ 341.361,28

samen .... ƒ 3.066.828,23

Voorgesteld wordt aan aandeelhouders uit te keeren i 1 % van het in omloop zijnde kapitaal van

ƒ 24.000.000,— of „ 2.640.000,—

blijft als onverdeeld dividend ƒ 426.828,23

ƒ 18.729.265,94

Bruto opbrengst:

Semarang-Vorstenlanden .... ƒ9.937.289,18

Ojok;a-Brossot „ 559.078,35

Djokja-Willem I „2.116006,21

Goendih-Soerabaja „4.752.163,17

Solo-Bojolali „ 568.208,44

Semarang-Gambringan „ 292.641,10

ƒ 18.225.386,45

Materieelhuur „ 14.006,32

Verschillende baten „ 467.420,78

Koersverschil op uit Indië overgemaakte gelden „ 22.237,39

Toevallige baten, art. 41 der statuten . . . . „ 215,—

ƒ 18.729.265,94

voor de uitvoering voltallig en werd met het voorbereidend werk op verschillende baanvakken begonnen. In verband met de talrijke kunstwerken, die hiervoor moeien worden omgebouwd of verdubbeld, werd voor den duur van den aanleg een nieuwe dienstregeling voor Solo-Djocja ingevoerd, waarbij de rijtijd der treinen werd verlengd om onregelmatigheden in den dienst ten gevolge van langzaam rijden nabij onderhanden zijnde werken te voorkomen. De uitvoering van dezen a.anleg verlooopt op bevredigende wijze.

Geldelijke aangelegenheden. – – De hierbij overgelegde balans en winst- en verliesrekening zijn, overeenkomstig art. 39 der statuten, onderworpen aan het oordeel van den Raad van Commissarissen, die deze stukken voorloopig heeft vastgesteld om ter definitieve

vaststelling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te worden aangeboden.

De balans en de verdere rekeningen van den spoorweg Semarang-Vorstenlanden werden, ingevolge art. gi der concessievoorwaarden, aan den Minister van Koloniën overgelegd.

De rekening „Debiteuren”, op de balans voorkomende met een saldo van ƒ4.800.401,86, bevat o.m. de volgende posten:

a. saldo in loopende rekening, bij verschillende instellingen ƒ1.612.000

b. saldo wegens overbelegging van verschillende personeelfondsen . . . ~ 1.987.000

c. op prolongatie uitgezet ~ 200.000

In het geschil met den Minister van Koloniën omtrent