is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 45, 1927, no 49, 07-12-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. in de richting- Sclicveningen- -Delft aan het Kurhaus te Sclicveningen en verder in tle autobussen der onderneming reizigers op te nemen voor verkeer niet verder dan Delft ;

b. in de richting Delft Scheveningen te Delft en verder in de autobussen der onrlerneming reizigers op te nemen.

Verkeersdiiettantisme.

Een ontboezeming uit den grond van het hart van Dr. Ing. Blum komt voor in de ~\’erkehrstechnik” van 14 October j.1., welke deze overgenomen heeft uit de , ,\’erkehrstechnische Woche”.

Dr. Ing. Blum te Hannover heeft in genoemd blad van 14 Sept. j.l. een artikel geschreven getiteld ~De keuze van het meest geschikte verkeersmiddel”. In dit artikel worden o.a. eenige dingen gezegd die wel eens algenieene aandacht mogen hebben en welke hier volgen :

Er zijn tegenwoordig heel veel menschen die alleen uit pure liefhebberij zich met verkeersvraagstukken bezighouden omdat het verkeer een zoo buitengewoon interessant onderwerp vormt. Gewoonlijk komen dergelijke menschen aan het eind hunner beschouwingen met de dapperste v'oorstellen voor den dag, waarbij zij het dan al spoedig hebben over het totaal veranderen van de bestaande vervoermiddelen en over de vervanging van die achtctlijke bedrijven waarmede dan gewoonlijk spooren tramwegen, zoowel de stads- als de intercommunale trams bedoeld worden. Dergelijke verkeersdilettanten zijn weliswaar op zich zelf onschadelijk, doch waar hun geschrijf dikwijls gemakkelijke opname in de pers vindt, dringen hun ~gedachten” door tot het publiek, hetwelk geinakkelijk door dergelijke verkeerde voorstellingen te verleiden is. Op deze wijze kan het ongevaarlijke gedoe toch nog gevaarlijk worden.

Erger is het echter wanneer gewichtigdoeners hun spel spelen met andere oogmerken en wel oogmerken van persoonlijken aard. Dikwijls is het slechts ijdelheid, doch ook komt het veel voor dat uit andere meer zakelijke oogmerken gehandeld wordt, om het bestaande neer te halen en op te komen voor allerlei nieuwigheden.

Dan heeft men nog de kringen welke het nieuwe voorstellen om uit de reeds bestaande ondernemingen allerlei voordeelen te trekken. Vóór alles is het verkeer een gebied waarop veel te verdienen is.

Het is daarom te begrijpen dat er over het algemeen veel reclame gemaakt wordt die ten doel heeft, de bevolking allerlei verkeersbehoeften in te praten, welke niet aanwezig zijn.

Reclame maken is natuurlijk het recht van eiken handelaar. Men kan echter somtijds met den indruk van zich af zetten, dat voor bepaalde verkeersmiddelen tegenwoordig te veel reclame gemaakt wordt, een reclame die niet zoo zeer ten doel heeft het individu te bewerken, doch meer de massa, teneinde over deze de autoriteiten en corporaties te beïnvloeden, teneinde deze er toe te brengen, groote sommen gelds uit te geven voor nieuwe dingen welke eigenlijk niet noodig zijn.

Ook worden dikwijls de meest overdreven eischen gesteld onder hef mom daarmede politieke of economische belangen te dienen. Men denke b.v. aan de vroeger in Duitschland zoo geliefde strategische eischen. Men heeft een groote voorliefde voor het spreken over de ~Imponderabielen”. Ook is het een mooi ding om te zeggen dat de beteekenis van het verkeerswezen de graadmeter is voor de cultureele hoogte van een volk. Alsof wij op

cultureel gebied niet nog genoeg te doen hebben ; men denke maar cens aan problemen als woningbouw, saneenng van steden, ontginning van woeste gronden enz. Doch over dergelijke belangrijke zaken wordt soms zeer gemakkelijk heen gepraat.

De „Internationaler Strassenbahn- und Kleinbahnverein” in iiquidatie.

In een circulaire aan de gewone leden (spoor- en tramwegen) w'ijst de ~lnternationaler Strassenbahn- und Kleinbahnverein” er op dat, nu de voorstellen van de Brusselsche ~Union” tot wijziging der art. 3 en 10 van de statuten van laatstgenoemde vereeniging zijn aangenomen, ingevolge het besluit der Algemeene Vergaelcring, de Verein automatisch in liquidatie is gegaan.

Het bestuur treedt thans op als liquidatie-commissie terwijl de secretaris de functie van liquidateur vervult. Overeenkomstig- art. i 5 der statuten zullen de bezittingen der vereeniging thans otider de gewone leden verdeeld worden, waarbij rekening gehouden zal moeten worden met de nog verschuldigde uitgaven voor het drukken van de congresberichten en de kosten van het vereenigmgsbureau.

Deelgerechtigd in liet vermogen van de Verein zijn die ondernemingen welke minstens twee jaar lid zijn. 'l'en slotte deelt de A’erein nog mede dat zij voor de ondernemingen welke reeds tot de ~Union” ziji'i toegetreden en welke haar daartoe gemachtigd hebben, de contributie aan laatstgenoemde vereeniging zal overmaken. Blijkt echter het aandeel van de betreffende leden daartoe niet voldoende te zijn dan moeten deze het ontbrekende zelf rechtstreeks aan de ~Union” te Brussel toezenden.

Aaneensluiting van verkeersondernemingen in West-Duitschland.

Enkele belangrijke mededeelingen over de aaneensluiting van verkeersondernemingen in West-Duitschlanri, belangrijk ook door de gegeven cijfers, doet de heer Von Bornhaiipt in de ~\'erkehstechnik” van 7 October 1027.

De schrijver geeft daar ook bij aan welk doel de sa.menwerkende ondernemingen op het oog hebben gehad. Jammer genoeg, wordt echter niet vermeld welke oorzaken deze aaneensluiting bewerkstelligd hebben. Is het geweest onder den flrang der omstandigheden of alleen uit zuiver koopmansinzicht ? Hier volgen de medcdeelingen van den heer v. Bornhaupt:

In de Duitsche provincies Idijnland en Westfalen heeft het verkeer met zware omnibussen zich gedurende de laatste jaren verbazend sterk en in snel tempo ontwikkeld, een ontwikkeling welke natuurlijk verband houdt met de belangrijke economische positie welke de beide genoemde provincies innemen.

Naast de Rijkspost welke in het Roergebied slechts weinige trajecten berijdt, zijn de voornaamste dragers van het nieuw ontstane interlocale verkeer en van het stadsverkeer de gemeenten en met deze de gemeentelijke en gemengde trambedrijven geworden.

Terwijl nog in het jaar 1924 slechts drie ondernemingen eenige bus.sen in bedrijf hadden, trad er in het voorjaar van 1925 een plotselinge en sterke groei in ; 36 ondernemingen namen, kort achter elkaar, het busbedrijf

(Zif vervolg op pag. s9o).