is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 11, 14-03-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornoemde maatschappij is uitgekeerd en deze som bereids op de begrooting voor het loopende jaar is geregeld, zal thans nog de regeling moeten plaats vinden van een bedrag van ƒ 1.968.396.

Onder mededeeling ten slotte, dat ten aanzien van de met de R.E.T.M. in liquidatie te verrekenen waarde der magazijnvoorraden en uniformkleeding, alsmede wat betreft de aan deze maatschappij te betalen rentevergoeding over het tijdvak van 19 October 1927 tot den dag der betaling van de koopsom, geen credietregeling noodig IS en onder overlegging van een gespecificeerde opgave van de aan de R.E.T.M. in liquidatie verschuldigde en de alsnog door deze maatschappij aan de gemeente te betalen bedragen, geeft voornoemde commissie in overweging, het verder noodige te doen verrichten.

B. en W. kunnen zich, na kennisneming ook van de overige stukken, met bovenvermeld advies vereenigeri, er' stellen mitsdien voor, voor het beoogde doel een crediet van ƒ 1.968.396 te hunner beschikking te stellen.

(N. Rott, Crt.)

Stoomtram Lage Zwaluw e— Moerdijk. —: Met ingang van Maandag 27 Februari is, naar de Ned. Spoorwegen mededeelen, de personendienst op de lijn Lage Zwaluwe—Moerdijk stilgezet. (Tel.)

Stalen spoorwegr ij t u 1 g e n. – De Pennsylvania Spoorweg Mij., welke sinds het jaar 1907 geen houten personenrijtuigen meer in dienst heeft gesteld, heeft thans besloten voldoende nieuw stalen materieel te bestellen, om alle houten rijtuigen buiten dienst te stellen. Dit geldt zoowel voor de treinen der gewone dienstregeling als voor de vacantietreinen naar de badplaatsen. Men schat, dat hiermede een bedrag van circa 20 millioen dollar gemoeid zal zijn.

De Maatschappij heeft orders gepla.atst voor de levering van 300 personenrijtuigen, elk ruim 23 meter lang, 210 bagagewagens, 20 gecombineerde personen- en bagagerijtuigen, alles voor het einde van dit jaar af te leveren.

Deze spoorwegmaatschappij heeft thans reeds de beschikking over ruim 4500 stalen personenrijtuigen en 547 stalen koelwagens. (N. Rott. Crt.)

ilmster dammers tram men weinig. Invloed van de rijwie 1 e n. In 1927 hebben de gemeentetram en de gemeentelijke autobussen gezamenlijk vervoerd 133.395.708 passagiers. Hier zijn ongetwijfeld een aantal vreemdelingen bij geweest, maar de groote massa van het trammend publiek bestaat toch uit Amsterdammers. Flet totale aantal inwoners der hoofdstad was in 1927 gemiddeld ongeveer 722.000.

Een eenvoudig deelsommetje, niet in decimalen nauwkeurig, leert, dat het aantal ritten per jaar per inwoner bedraagt iB4.

Uit dit cijfer volgt, dat de Amsterdammer maar heel weinig tramt.

De buitenlanders ~trammen” als wij het rijden per autobus en ~tube” nu maar eens onder dit woord mogen samenvatten – – klaarblijkelijk meer, zooals blijkt uit eenige cijfers over het reizigersvervoer te Londen. In de Engelsche hoofdstad was het aantal ritten per jaar per inwoner in het afgeloopen jaar 483, in New York zelfs 554, wat het drievoudige is van Amsterdam.

Nu zijn in de Britsche en in de Amerikaansche hoofdstad de afstanden wel grooter, maar wij meenen, dat het voor Amsterdam ~nadeelige” verschil toch ook wel een beetje het gevolg zal zijn van den rijwielovervloed in de Amstelstad. (Alg. Hbld.)

Electrificatie van Spoorwegen. – – Ope- n g V a n het e 1 e c t r o-t e c h n i s c h congres te Utrecht. Ter opening van het vierde electrotechnisch congres had het bestuur van het ~Verbond van Electro-technische Handel en Industrie” prof. ir. Franco bereid gevonden, een referaat te houden over de ~Economie der electrificatie van spoorwegen”. Prof. hranco begon zijn inleiding met een greep uit de geschiedenis der spoorweg-electrificatie in ons land. Het begin der electrificatie dateert van 1918, toen met de bestudeering van het vraagstuk werd begonnen. In 1924. was een proefbaanvak Den Haag—Leiden gereed, ten einde nog eenige constructies te toetsen en in 1927 waren de lijnen Amsterdam- Rotterdam met zijtak Haarlem- – IJmuiden volledig in dienst.

Wat de electrificatie in andere landen van Europa betreft, deze is het sterkst doorgevoerd in Beieren, Silezië en Zwitserland. Het volgend jaar zal in dit laatste land 6o % van het net der bondsspoorwegen geëlectrificeerd zijn. Ongeveer 2H % van het Europeesche net bezit electiische tractie. Het langste traject dat electnsch kan worden afgelegd is van Regensburg naar Genève, een afstand van 1000 K.M.

len aanzien van de economie der electrificatie betoogde prof. Franco 0.m., dat de groote kapitaallasten worden gecompenseerd voor een deel in de kolenbesparing, maar voor een grooter deel in de besparingen op de tractiekosten. Deze besparingen vinden haar oorzaak hierin, dat men het aantal depóts heeft weten te verkleinen. Kolen- eii waterstations, welke voor het stoommaterieel natuurlijk niet gemist kunnen worden, hebben voor de electrische tractie geen waarde.

Een factor van beteekenis in de economie van het electnsch spoorwegbedrijf is de stroomprijs, die aan de centrales betaald moet worden. Electrificatie kan echter dan alleen economsich zijn, indien die baanvakken geelectrificeerd worden, waarover een druk vervoer reeds bestaat of komen zal.

Resumeerende besloot prof. Franco, dat electrificatie van den spoorweg een nationaal belang is, omdat zij handel en industrie in sterke mate bevordert.

Deze met applaus begroete inleiding van prof. Franco werd voorafgegaan door een openingsrede van den waarnemend voorzitter van het verbond, den heer J. T. Duyvis. Deze betreurde het, dit congres te moeten leiden in plaats van den verbondsvoorzitter, den heer Bellaar Spruyt, die wegens ziekte verhidnerd was. Diens referaat over de keuring van electro-technische materialen zal echter worden overgenomen door den heer J. C. van Staveren, directeur der N.V. tot keuring van electrotechnische materialen. Met voldoening gewaagde de heer Duyvis van de oprichting van het ~Fonds der Electrotechnische Industrie”, een instelling, die ook in kringen buiten de electro-techniek belangstelling onderviridt.

De waarn. voorzitter wilde zijn rede niet eindigen alvorens twee dooden te hebben herdacht: prof. Lorentz en dr. ir. C. de Groot. Het heengaan van beide geleerden beteekent een onherstelbaar verlies voor de electrische wetenschap.

Deze woorden werden door de congressisten staande aangehoord.

Tot diegenen, die het congres bijwoonden, behoorde o.m. Utrechts burgemeester, dr. J. P. Fockema Andreae.

(Tel.)

Het Ra i 1 s-s yndic a a t. – Binnenkort prij sverhoogi ng? Naar van wel-ingelichte zijde wordt gemeld, is het niet uitgesloten, dat op de eerstvolgende vergadering van het Europeesch railskartel voorgesteld zal worden tot een matige verhooging van den syndicaatsprijs over te gaan. (Msb.)