is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 17, 25-04-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende Mededeelingen.

K’D e b e t. Exploitatierekening op 31 December 1927. Credit. Personenvervoer Goederenvervoer Postvervoer Huren Rente en Diverse Baten • • • ƒ 355-695.2D . . . 62.655,59 . . . 9.700,— . . . ,, 2.839,43 ■ • • 3-741.57 Algemeene Dienst Dienst van het Vervoer Dienst van Tractie en Materieel . Dienst van Weg en Werken . Baanpacht en Tolgelden . . . . Totale Exploitatiekosten . Saldo – / 44-609,50 – .. 84.873,81 – ..215-390.34® – .. 50.697,39= . ,, 12.912,90 . ƒ 408.483,95 . ,, 26.147,85= i ƒ 434.631,80= / 434.631,80=

Debet. Verkorte Winst- en Verliesrekening per 31 December 1927. Credit. Exploitatiekosten: Opbrengst Exploitatie .... – – / 434-631.80^ Algemeene Dienst . . ƒ 44.609,50 Subsidie 1926 . . ,, 30.980,— Dienst van het Vervoer ,, 84.873,81 Dienst van Tractie en Materieel ,, 215.390,34^ Dienst van Weg en Werken ,, 50.697,39^ Baanpacht en Tolgelden ,, 12.912,90 Uitkeering aan het Pensioenfonds Interest 4 % Obligatieleening . . Interest Leening 1912 Contractueele Reserve V ernieuwingsfonds Bussum—Huizen ƒ 408.483,95 ,, 3-500,— ,, 12.680,— M 39-593.76" ,, 7.013,64 Balans: Voor V'erliessaldo . – – .. 5-659.55 ƒ 471-271.35" / 471-271.35''

Mededeelingen in de aandeelhoudersvergadering van de Mij. van lgis c h e Buurtspoorwegen over de Elecfrotrust. In de 5 April te Brussel gehouden aandeelhoudersvergadering van de Mij. van Belgische Buurtspoorwegen heeft de voorzitter medegedeeld, dat de Mij. van Belgische Buurtspoorwegen thans 175.000 preferente aandeelen a frs. 100 in de Electrotrust bezit. Men heeft plan nog 100.000 preferente aandeelen te verkrijgen. De maatschappij zal dan dus over 275.000 preferente aandeelen beschikken. Bovendien bezit zij ongeveer 40.000 gewone aandeelen. Op een vraag of de aandeelhouders een voorkeursrecht zullen hebben bij de emissie van aandeelen Electrotrust, antwoordde de voorzitter, dat deze kwestie nog niet aan de orde is. Maar hij merkte op, dat de aandeelhouders zelf een waardevol claimrecht zullen krijgen bij de kapitaals-Verhooging van hun eigen maatschappij.

Omtrent de oprichting van Electrotrust deelt het verslag mede, dat men getracht heeft in deze maatschappij de belangen, welke verschillende andere groepen in de A.N.I.E.M. en Ned. Ind. Gas Mij. hadden te vereenigen en de grootte van deze andere belangen heeft het noodig gemaakt het kapitaal van de Electrotrust op fr. 302.5 millioen vast te stellen. Het bezit van 275.000 preferente aandeelen Electrotrust zal de Mij. van Belgische Buurtspoorwegen de controle over eerstgenoemde maatschappij geven. In verband met de relaties, die zijn ontstaan tusschen de Mij. van Belgische Buurtspoorwegen en de ~Tramways de Rotterdam”, die eveneens deel heeft genomen aan de oprichting van Electrotrust en omdat de Mij. van Belgische Btrurtspoorwegen reeds vertegenwoordigd is in den raad van bestuur van de ~Tramways de Rotterdam”

werd het aantal leden van den raad van beheer op 5 gebracht en den heer F. Hellemans, gedelegeerd lid van den raad van bestuur van de ~Tramways de Rotterdam” tot lid van den raad van beheer benoemd.

(Alg. Hbld.)

Radio in treinen. In Duitschland bestaat, zooals bekend is, op het traject Berlijn—Hamburg de mogelijkheid, van den rijdenden trein uit zich met een abonné op het telephoon-net telephonisch te laten verbinden. Dit draadlooze telephoonverkeer wordt waarschijnlijk binnenkort verder uitgebreid en wel is daarvoor het traject Berlijn—München uitgekozen.

In Oostenrijk is men nog een stap verder gegaan; weliswaar heeft men daar nog geen trein-telephoonbedrijf, maar daarvoor in de plaats is in Oostenrijk radio-ontvangst van den trein uit, ingericht. Als proeftraject werd de lijn Weenen—Graz gekozen.

De treinen nemen de programma’s over van een der stations, die op het moment van vertrek het best hoorbaar zijn. In een aparten ~ontvangwagen” is vlak boven het wagendak een antenne gespannen. In dezen wagen bevindt zich een zeer gevoelig ontvang-apparaat, van hetwelk verbindingen loopen over den geheelen trein naar de verschillende afzonderlijke compartimenten. In de coupées zijn boven de zitplaatsen stopcontacten aangebracht en de reizigers kunnen tegen een kleine vergoeding hun hoofdtelephoons hierin steken en de programma’s volgen.

Daar deze nieuwe installatie veel wordt gebruikt en overal met sympathie is begroet, zullen ook andere treinen op verschillende trajecten van een ontvang-apparaat worden voorzien. Ook zal men trachten in den restauratie-wagen luidsprekers op te stellen, om tijdens de maaltijden van radio-muziek te kunnen profiteeren. (Alg. Hbld.)