is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 26, 27-06-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden de dwarsliggers en klein ijzerwerk vernieuwd Op het rangeerterrein te Vorden werden 2 stellen wissel hout vernieuwd.

Verder werden nog voor gemeenschappelijke rekening met ~Zutphen—Emmerik” 2 wissels vernieuwd in de rangeersporen aan de fjsselkade te Zutphen. Voor het zandvervoer naar de Varkensweide te Zutphen werden tijdelijk 3 wissels met zijsporen gelegd; ook werden voor dit vervoer tijdelijk 2 telefoonposten bijgeplaatst.

Gebouwen. De remisegebouwen te Hengelo werden tweemaal geteerd, enkele raamdorpels vernieuwa en de ramen geschilderd.

Vervoer en Exploitatie. Wegens onbevredigende exploitatie-uitkomsten werd de autobusdienst op het traject Hengelo—Doetinchem met ingang van 15 Mei stopgezet. Tengevolge hiervan bedroeg de opbrengst van het reizigersvervoer ƒ 32.875,25® tegen ƒ35.465,10 in het voorgaande jaar. Vervoerd werden 140.329 reizigers.

De opbrengst van het goederenvervoer was wederom hooger en bedroeg ƒ44.583,62 tegen ƒ42.316,60 in 1926.

Voor de Gemeente Zutphen werd een belangrijke hoeveelheid zand vervoerd van het Weezenloo naar de Varkensweide te Zutphen.

Op het einde van het verslagjaar was dit vervoer nog niet geheel geëindigd, terwijl dezer dagen wederom opdracht is ontvangen voor het zandvervoer voor verdere ophooging van genoemde Varkensweide.

De opbrengsten uit dit vervoer werden geboekt onder Buitengewone Ontvangsten. Op dit hoofd werd totaal ontvangen ƒ8370,53 tegen ƒ308,68 in het vorig jaar. De exploitatie-ontvangsten bedragen ƒ85.829,40’’ of ƒ 7739.02'’ meer dan het vorig jaar, terwijl de exploitatieuitgaven ƒ 84.985,28’ bedragen of ƒ2538,34 meer dan in 1926.

Het voordeelig saldo der exploitatie-rekening bedraagt ƒ 844,12.

Vrachtautodienst. De uitkomsten van de Vrachtautodiensten waren wederom bevredigend. Teneinde in de gelegenheid te zijn de vrachtauto’s zonder bedrijfsstorting tijdig in revisie te kunnen nemen, werd in het laatst van het jaar besloten tot aankoop van een derden wagen.

De ontvangsten bedroegen in lokaal verkeer ƒ7365,20, in rechtstreeksch verkeer ƒ 864,64, totaal ƒ8229,84. De uitgaven bedragen ƒ6566,04; het saldo ad ƒ 1663,80 is overgebracht naar de winst- en verliesrekening.

Vernieuwingsfondsen. Weg en werken ƒ114.966,25 af voor vernieuwing van dwarsliggers . ~ 435,92

ƒ 114.530,33

bij I jaar rente a % ■ ■ f 4008,56 storting over 1927 . . . ~ 3300,— „ 7.308,56

Saldo I Januari 1928 . . ƒ 121.838,89

Uitgaven. Exploitatierekening over 1927. Ontvangsten. Salarissen . .... / 6.431,66 Personenvervoer .... ƒ32.875,25’ Stationschefs » 3-549.69 Goederen- en veevervoer . .... ,,44.583,62 Week!, stat.- en treinpers. > 13-455.27 Diversen 8.370,53 ld. werkplaatspersoneel 1 7.726,06 ld. pers. weg en werken . J 4.676.51 Provisie J » 252,77 Bijdrage Ziekenfonds . » 151.93 ƒ 36.244,89 Schadevergoedingen — Keis- en verblijfkosten . » 249.15 Kleeding > 607,42^ Drukwerken » 958.57 Premiën v. verzekeringen » 1-732.35 Telefoon-abonnementen » 218,36 Verlichting en verwarming > 740.71® Vrachten op dienstgoeder. » 169,01 Tolgelden ) 26,— Belastingen en recognitiën » 172,— Huur van gebouwen J 235.10 Brandstoffen » 7-431.34® Poets- en smeermiddelen . 1.399,66-’ Water voor de locomotiev. 157.30 Mater. enz. v. d. Werkpl. > 356,62-’ Electrische stroom id. 512,68 Onderh. rollend materieel > 7-635.17 ld. weg en werken . ) > 1.080,23’ Id. gebouwen .... ) 331.62 Id. telefoon » > 78,67 Algemeene onkosten 1.085,47 Huur van wagens . » 4.140,63 Rapport autobussen . . » 545.— ,, 29.862,00 Autobusdienst .... ,, 18.878,30-’ Saldo ,. 844,12 ƒ 85.829,40’ ƒ 85.829,40’