is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 31, 01-08-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeelen veroorlooft de electrische overbrenging de groote rijsnelheden te handhaven bij sterk verminderd toerental van den motor of wanneer de benzinetoevoer sterk geknepen is. Hierdoor worden de onderhoudskosten verminderd terwijl ook het brandstofverbruik geringer wordt.

Benzin e-e lectrische tractie voor

vrachtwagens.

Ook voor zware vrachtwagens wordt de electrische overbrenging toegepast, omdat deze het hanteeren van den wagen vergemakkelijkt en het sturen door het dichte stadsverkeer vereenvoudigt. Hetzelfde geldt voor montagewagens der tramwegen, voor vuilniswagens, sproeiwagens, wagens van den brandweer enz. \"oor al deze doeleinden is de electrische overbrenging zeer geschikt in verband met het soepele aanzetten.

Betrouwbaarheid en groote levensduur, tezamen met geringe bedrijfs- en onderhoudskosten verzekeren de electrische overbrenging nog een groot arbeidsveld.

Generator.

Figuur 3 toont ons deii generator welke gebruikt

wordt. Het anker van den generator bezit een holle as, waardoor de as loopt welke de verbinding met den verbrandingsmotor vormt. De verbinding tusschen motor en drijfas eenerzijds en het generatoranker anderzijds wordt gevormd door flexibele koppelingen van bijzondere constructie. De draaibare veering van deze lange verbin-

dingsas maakt dat motor, krukas en het lager van het vliegwiel weinig te lijden hebben en wel veel minder dan

Fig. 5. Motor voor één-motorigen wagen.

bij constructies waarbij men van vaste verbindingen gebruik maakt.

De generator heeft shuntwikkeling en hulppolen en is wat de afmetingen betreft zoodanig geconstrueerd dat het arbeidsvermogen van den benzinemotor voortdurend overgebracht kan worden. Zijn karakteristiek veroorlooft dat het toerental van den verbrandingsmotor snel is op te voeren onafhankelijk van de rijsnelheid. In fig. 4 ziet

Fig. 3. Generator

men de krommen van spanning en arbeidsvermogen bij onderscheidene toerentallen.

Electromotor.

De electromotoren welke bij electrische overbrenging gebruikt worden bezitten seriewikkeling en zijn eveneens voorzien van hulppolen. Door goede afmetingen heeft men stijle krommen voor toerental en draaimoment bereikt. De motoren worden geconstrueerd voor enkele en

Fig. 6. Motor voor twee-motorigen wagen.

dubbelvoudige aandrijving (fig. 5 en 6) opdat aan alle eischen van elke constructie kan worden voldaan.

In fig. 7 ziet men de krommen voor enkelvoudige en in fig. 8 die voor dubbele motoren.

Bediening

De rijschakelaar (fig. 9) geeft voor tweemotorige uitrustingen 2 standen voor vooruit (serie en parallel) één stand voor achteruit, één remstand en één stand voor uitschakeling.

Fig. 4. Krommen van spanning en arbeidsvermogen van den generator.

(Zie vervolg op pag. 245).