is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 34, 22-08-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtingen gedaan in aansluiting op te Blaakschedijk aankomende en vertrekkende tremen, terwijl door de autobussen in den dienst Den Bommel—Stad aan ’t Haringvliet- Middelharnishaven op Maandag en Dinsdag vijf en op de overige werkdagen vier ritten in iedere richting werden uitgevoerd.

Debet. Winst- en Verliesrekening over 1927. Credit. Obligatierente f 130.001,25 Reservestorting in het vernieuwingsfonds der Stoomtramwegen , 166 2'>o – Afschrijvingen iio.054i79 Dividendbelasting ,, 4752 15 Saldo ,, SI.582^07 Saldo A° P” Overname van het exploitatiesaldo (zie gespecificeerde exploitatierekening) . Overname van het saldo der Interestrek. Rijkssubsidie .... ƒ 2.213,82 ,, 252.031,95 ,, 25.604,49 ,, 182.760,— / 462.610,26 ƒ 462.610,26

In den dienst Poortugaal- Rotterdam v.v. welke gedurende het verslagjaar met één autobus werd uitgebreid, bedroeg het aantal ritten volgens dienstregeling op Maandag, Dinsdag en Zaterdag 18, op Zondag 17 en op de overige dagen 13. Op Zondag en Woensdag werden naar behoefte extra ritten gedaan ten behoeve van het bezoek aan de Psychiatrische Inrichting ~Maasoord” terwijl bovendien op Zaterdag als regel in verband met het drukke verkeer een vijftal, en op Zondag tusschen de 20 en 30 extra ritten werden uitgevoerd.

In den dienst Ferms—Rotterdam v.v. werden volgens dienstregeling op werkdagen 14 ritten in elke richting uitgevoerd en op feestdagen 16, naar behoefte uitgebreid met extra ritten.

\ ervoer en Opbrengsten. De opbrengst der verschillende ondernemingen was als volgt: a. Reizigersvervoer.

Stoomtramwegen op de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden:

Groep Hoeksche Waard ƒ 227.879,93’ „ Voorne en Putten „ 330.703,00’ r. Zeeland „ 73.274,51’

~ Goeree en Overfl. „ 98.197,59

/ 730.05 5,04*

Autobusdiensten „108.313,60

Stoombootdiensten „ 188.372.85’

Totaal reizigersvervoer ./" 1.026.741,50

b. Bagage-, Goederen- en Veevervoer.

Stoomtramwegen op de Zuid-Holland

sche en Zeeuwsche eilanden:

Groep Hoeksche Waard ƒ312.154,05’ „ Voorne en Putten „ 226.907,07 „ Zeeland „ 151 042,37’

Goeree en Overfl. „ 75.721,79’

Besteldiensten „ 30.688,70’ ƒ796.514,—

Stoombootdiensten „217.715,75

Totale Bagage-, Goederen- en Veevervoer . . . „ 1.014.229,75

c. Postvervoer.

Stoomtramwegen op de Zuid-Holland-

sche en Zeeuwsche eilanden:

Groep Hoeksche Waard ƒ 14.517,24 „ Voorne en Putten „ 18.059,89 „ Zeeland „ 14.858,47’

Goeree en Overfl. „ 8.924,14

ƒ 56-359,74*

Stoombootveerdiensten „ 16.200,

Totaal postvervoer . . 72.559,74’

d. B ij zondere Ontvangsten.

Stoomtramwegen op de Zuid-Holland-

sche eilanden ƒ 27.888,47’

Stoomtramweg Kurgh Steenbergen

(Zeeland) „ 5.840.76 Stoombootdiensten „ 18.143,14

Totaal Bijzondere Ontvangsten ~ 51.872,37’

TOTAAL

. f 2.165.403,37

Gelet op de bedrijfsuitkomsten en op het bepaalde in artikel 24 en 25 der statuten werd het dividend vastgesteld op 5 en werden de afschrijvingen c.a. als volgt bepaald:

Op het rollend materieel der Stoomtramw. / 45.285,24

Op h. vlottend materieel d. Veerdiensten ~ 24.275,75

Op verschillende rekeningen ....,, 40.493,80 Reserve voor storting in het vernieuwings-

fonds der Stoomtramwegen . . . . ~ 166.220,

Te zameii . ƒ 276.274,79

Nederlandsche Tramweg-Maatschappij

Algemeene Beschouwingen. De opbrengst van het vervoer wa.s rond ƒ 33.600,— meer dan in 1926.

Het reizigersvervoer vertoonde een voortuitgang van bijna ƒ12.000,—, wat na de gestadige achteruitgang sedert 1921 een hoopvol verschijnsel is.

De opbrengst van het goederenvervoer in binnenverkeer vermeerderde met ruim ƒ 10.000,—, hetgeen in hoofdzaak te danken is aan de vorstperiode in December. Het rechtstreeksch verkeer met de Nederlandsche Spoorwegen ging ruim ƒ 2.000,— vooruit, het rechtstreeksch verkeer met de Holland—Friesland—Groningen lijn ging daarentegen met ruim ƒ4.600,— achteruit. Deze achteruitgang was ook gevolg van de vorstperiode in December. Die vorstperiode buiten beschouwing gelaten kan gezegd worden, dat het goederenvervoer nagenoeg ongewijzigd bleef.

De opbrengst van het veevervoer steeg met ruim ƒ 13.000,—.

1 egenover de vermeerdering van de bedrijfsontvangsten van rond / 33.600,— stond een vermeerdering van de bedrijfskosten van bijna ƒ 13.000,—, in hoofdzaak gevolg van de periodieke loonsverhoogingen van het personeel, van duurdere brandstoffen voor de locomotieven en van uitbreiding van den trammenloop, waartoe de nog steeds ernstige autobusconcurrentie dwong.

Het exploitatie-overschot was dus rond f 20.000,— hooger dan in 1926.

Niettegenstaande deze verblijdende verbetering daalde de rente, die aan S. S. over de door haar verleende voorschotten betaald kon worden, van f 97.883,21’’ tot / 76.124,57'’. Oorzaak hiervan is een lagere opbrengst van de ~Verschillende Baten”, onder meer als gevolg