is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 42, 17-10-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: DE ‘ LOCOMOTIEF .l

WEEKBLAD C£WyP AAN DE BELANGEN VAN/v» EN TRAMWECENJHHÜÉ

HE NEDERLANDSCHE VER.VOOK LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR:

DE NV. centraal DUREAU OER NED.VERVOOR LOC.EN TRAMWEGEN DIRECTE

I Woensdag 17 Oct. 1928 |

AMSTERDAM.Tel: 36835-Ir.D.H.STIGTER-Weteringschans 961

I 46ste Jaargang |

No. 42

INHOUD

Hoe staan de Nederlandsche Tramwegtechnici tegenover het gebruik van andere dan glijlagers voor rijtuigassen ? Het autovervoervraagstuk in Zwitserland. Verschillende Mededeelingen: Samenwerking tusschen Spoorwegen en Luchtvaart; Railways et electricité; Cöln-Minderer Eisenbahn; Internationaal railskartel.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bj Van Markens Drukkerij- Vennootschap te Delft.

Abonnementsprijs franco per post (Binnenland) bedraagt f B, per jaar verhoogd met ij cent Incassokosten, by vooruitbetaling; losse nummers f o,zj.

Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten e.d. te zenden aan de redactie Weteringschans gó, Tel. jtóSjs, t‘ Amsterdam. Advertentien aan de Administratie te Delft, Agnetapark, Tel. IJ4 en loró.

Hoe staan de Nederlandsche Tramwegtechnici tegenover het gebruik van andere dan glijlagers voor rijtuigassen?

Op verzoek van één der leden werd een onderzoek ingesteld naar het gebruik van kogel- en rollenlagers voor tramwegrijtuigen en naar de waarde welke in de tramwereld aan het gebruik van dergelijke lagers gehecht wordt.

Zouden wij, na'de gehouden enquête, de in den titel van dit bericht gestelde vraag met twee woorden moeten beantwoorden, dan zouden wij zeggen ~niet enthousiast”.

Inderdaad uit de ingekomen berichten krijgt men wel heel sterk den indruk, dat het oude glijlager nog maar het beste voldoet.

Ons onderzoek omvatte een elftal electrische trambedrijven. Van deze elf ondernemingen hebben er tien haar opinie gegeven.

De le vraag der gehouden enquête luidde

Hebt U voor de assen uwer rij tuigen andere dan gl ij lagers in gebruik?

Deze vraag werd door 5 ondernemingen in bevestigenden, door 5 in ontkennenden zin beantwoord.

Vier dezer laatsten gaven als antwoord op een desbetreffende vraag te kennen dat zij ook bij aanschaffing van nieuwe wagens niet tot het gebruik van rollen- of kogellagers zouden overgaan. De vijfde onderneming kon hierop nog geen antwoord geven. Twee der vier bedoelde bedrijven gaven hun antwoord zonder nadere motiveering.

Een derde berichtte hieromtrent dat ~waar er reeds zooveel wrijving in de tandraderen is, het gebruik van rollen- en derg. lagers weinig voordeel kan bieden.”

De vierde onderneming ten slotte deelde mede dat zij niet tot andere dan glijlagers zou overgaan tenzij :

de rails gelascht waren en de ligging van het spoor ook overigens prima was, zoodat de lagers weinig stooten te verduren zouden hebben.

Bovendien zouden zich dan nog op de lijn zeer veel stopplaatsen moeten bevinden. Naar het inzicht van deze onderneming kon onder dergelijke omstandigheden het gebruik va» rollenlagers voordeel bieden omdat met deze lagers de tijd van aanzetten wezenlijk bekort wordt.

Zie hier hetgeen door vijf maatschappijen welke uitsluitend glijlagers gebruiken te berde wordt gebracht.

Wat zeggen nu de vijf ondernemingen waar wèl kogelen rollenlagers in gebruik zijn ? Wij zeiden het reeds hierboven. Erg enthousiast is men niet.

Hier volgen de verstrekte inlichtingen De le onderneming schrijft:

Oorspronkelijk waren 8 motorwagens uitgerust met kogellagers. De resultaten waren niet gunstig. Proeven werden genomen met rollagers. Ook deze zijn niet bevredigend verloopen, zoodat geheel tot vervanging door glijlagers wordt overgegaan.

2e Onderneming

Wij hebben kogellagers onder 14 onzer motorwagens (bruto 25 ton) en rollenlagers onder 5 goederenwagens (20 ton). De kogellagers gaven vei> schillende moeilijkheden. Breken en af schilferen der kogels. Daardoor veel onderhoud. De rollenlagers hielden zich goed. Wij raden voor zware motorwagens geen kogellagers aan. Een vergelijking tusschen