is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 52, 26-12-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandeelen aan toonder ƒ900.000,— en a"n de oprichters

Winst- en Verliesrekening van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Saldo Winst ƒ 904.736,84 Aandeel der Maatschappij in het voordeelig saldo der rekening van gemeensch. baten en lasten S.S./H.S ƒ 900.000,— Uitkeering aan Oprichters ingev. art. 5b der overeenkomst betreffende de belangengemeenschap S.S./H.S. dato 25 November 1916 ,, 4.736,84 ƒ904.736,84 ƒ 904.736,84

Winst- en Verliesrekening van de Hoilandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Saldo Winst . / 1.125.000,— Aandeel der Maatschappij in het voordeelig saldo der rekening van gemeensch. baten en lasten S.S./H.S. ƒ 1.125.000,— ƒ 1.125.000,— ƒ 1.125.000,—

Rekening van Gemeenschappelijke Baten en Lasten S.S./H.S. Uitkeeringen wegens huur en medegebruik van Spoorwegen, Stations, enz Saldo Intrestrekening Afschrijving op koersverschil en onkosten bij uitgifte van geldleeningen Afschr. op Stoomschepen en Ponten Afschr. op Amortisatierekening rentelooze voorschotten voor den aanleg van Spoor, en Tramwegen . Bijdragen rekeningen van afschrijving Rollend Materieel Bijdragen rekeningen van afschrijving Exploitatie-Inrichtingen .... Bijdragen Vernieuwingsrekeningen Bijdrage Fonds tot onderst, van gepens. Nederl. Spoorwegpersoneel . Verschillende Verliezen Belasting op de uitdeelingen . Uitkeering aan oprichters S.S. ingev. art. 5b der overeenkomst betr. de belangengemeenschap S.S./H.S. dd. 25 Nov. 1926 ƒ ,,20.975.650,02^ ,, 276.648,30 ,, 76-517-51 ,, 5.026,42 ’ ,, 5.380.097,44 ,, 1.496.358,19 ,, 4.743.168,45 ,, 466.854,20" ,, 1.842.320,98 ,, 167.073,32 ,, 4-736,84 Saldo Exploitatierekening .... Saldo afrekening huur van Rollend Materieel Vergoeding wegens medegebruik door andere Spoorweg-administratiën van spoorwegen en stations der Maatschappijen Verschillende Baten ƒ42.808.509,75 ,, 18.047,95 ,, 33-392,90 ,, 1.045.407,42" Voord, saldo ƒ2.025.000,— waarvan: ten bate van de Maatsch. tot Expl. ƒ41.880.358,02". van Staatsspoorwegen -- g- = . ,, 900.000,— ten bate van de Holl. IJz. Spoorweg Maatschappij = ,, 1.125.000,— ƒ43.905.358,02" ƒ43.905.358,02"

ƒ4.736,84. Van voormeld bedrag van ƒ900.000,— kan op de in

omloop zijnde 72.000 aandeelen aan toonder van ƒ250,— ƒ 12.50 per aandeel worden uitgekeerd. Voor uitdeeling aan oprichters is beschikbaar: i“. het genoemde bedrag van . . . ƒ4.736,84

2“. het onverdeelde saldo voor oprichters van vorige jaren ad . . . . ~ i,54^

te zamen . . ƒ 4.738,38®

Per transport ƒ 4.738,38^

waarvan kan worden uitgekeerd op de 500 bewijzen van oprichtersrechten ƒ 9,47 per bewijs, maakt ~ 4.73 S,—

waarna een onverdeeld saldo voor oprichters overblijft van ƒ 3-38®

Van het voordeelig saldo der Winst- en Verliesrekening H.S. van ƒ1.125.000,— kan op de in omloop zijnde 22.500 aandeelen aan toonder van /i.ooo,— / 50,— per aandeel worden uitgekeerd.