is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 47, 1929, no 15, 10-04-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verleende Autobusconcessies.

Gedeputeerde Staten van Groningen verleenden op 21 Maart j.I. concessie voor het traject;

Bareveld—Gieten—Onnen—Haren—Groningen en Hoogezand—de Groeve—Zuidlaren.

Beschikkingen van de Kroon.

Wij W 1 1 h e 1 m i na, enz., enz.

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~De Nieuwe Onderneming” te Middelburg en door den gemeenteraad van Domburg, tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 Februari 1927, 2e Afdeeling, no. sa, waarbij aan de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” te Vlissingen vergunning is verleend tot het in werking houden van autobusdiensten tusschen Middelburg en Domburg en tusschen Middelburg en Zoutelande, alsmede op het beroep, ingesteld door de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 Februari 1927, 2e Afdeeling, no. sb, waarbij aan de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming” te Middelburg vergunning is verleend tot het in werking houden van een autobusdienst tusschen Middelburg en Domburg ;

Den Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 8 Februari 1928, no. 145 en van 15 Mei 1928, no. 145/269;

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 9 Februari 1929, no. 431, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ;

Overwegende: dat Gedeputueerde Staten van Zeeland bij besluit van 25 Februari 1927, 2e Afdeeling, no. sa, aan de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren”, te Vlissingen, voor vijf jaren onder een aantal voorwaarden vergunning hebben verleend tot het in werking houden o.a. van een autobusdienst van Middelburg over St. Laurens, Serooskerke (W.) en Oostkapelle naar Domburg, daarbij o.a. overwegènde, dat ook van de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming” te Middelburg, een verzoek ontvangen is om vergunning tot het in werking houden van een autobusdienst van Middelburg over St. Laurens, Serooskerke (W.) en Oostkapelle naar Domburg; dat het personenvervoer tusschen Middelburg en Domburg van zoodanigen omvang is, dat er termen zijn, om aan twee ondernemingen een autobusvergunning op genoemde lijn te verleenen ; dat blijkens ingewonnen berichten zoowel de verzoekster als de Naamlooze Wnnootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming” te Middelburg, op de lijn Middelburg—Domburg hare autobusdiensten naar behooren uitoefenen, en dat overigens de jongste wijziging van de Wet Openbare Vervoermiddelen geen aanleiding geeft, om aan één dier ondernemingen de gevraagde autobusvergunning te onthouden, zoodat de vraag, aan welke der beide verzoeksters, met uitsluiting van de andere, eene concessie behoort te worden gegeven, geen punt van overweging behoeft te vormen ; dat tegen de inwilliging van het verzoek der Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” te Vlissingen, voor zoover betreft den dienst Middelburg—Domburg, bij Gedeputeerde Staten ook overigens geene bezwaren bestaan en dat het mitsdien voor inwilliging vatbaar is ;

dat Gedeputeerde Staten voorts bij besluit van denzelfden datum, 2e afdeeling no. sb, eveneens aan de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming”, te Middelburg, voor vijfjaren onder een aantal voorwaarden vergunning hebben verleend tot het in werking houden van een autobusdienst van Middelburg over St. Laurens, Serooskerke (W.) en Oostkapelle naar Domburg, welk besluit steunt op overwegingen van dezelfde strekking, als die van hun eerstgemeld besluit; dat van het eerstgemelde besluit de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming” te Middelburg, en de Raad der gemeente Domburg oij Ons in beroep zijn gekomen ;

dat de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming” aanvoert, dat zij sedert eenige jaren het traject Afiddelburg—Domburg bediende op zulk eene wijze, dat door niemand naar eene tweede onderneming werd verlangd, welke trouwens ook uit een oogpunt van openbare veiligheid op den smallen straatweg naar Domburg ongewenscht mocht heeten; dat sedert den zomer van 1926 de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” ook is begonnen met een autobusexploitatie van Middelburg naar Domburg ; dat zij verzoekt de vergunning voor den autobusdienst Middelburg— Domburg aan de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” alsnog te weigeren ;

dat de Raad der gemeente Domburg aanvoert, dat z. i. eene vergunning aan de Naarnlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” voor het traject Middelburg—Domburg als overbodig is te beschouwen, daar gebleken is, dat het personenvervoer tusschen die plaatsen niet van zoodanigen omvang is, dat er termen zijn, om aan twee autobusondernemingen eene vergunning op het genoemde traject te verleenen ; dat hij verzoekt de vergunning voor den autobusdienst Middelburg—Domburg aan de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” alsnog te weigeren ;

dat van het in de tweede plaats genoemde besluit de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat sinds den tijd, dat het personenvervoer tusschen Middelburg en Domburg voor een groot deel aan haar onttrokken werd door eene tweede vervoermaatschappij, dit het noodlottige gevolg had, dat van eene rendabele exploitatie van hare lijnen geen sprake meer was en hare onderneming in noodlijdenden toestand geraakte, zoodat haar voortbestaan thans niet meer voldoende verzekerd is ; dat hierin niet de minste verbetering kan komen, zoolang eene tweede vervoermaatschappij, naast de hare, autobussen tusschen Middelburg en Domburg exploiteert, aangezien dan tegenover de exploitatiekosten harer tramen autobuslijnen te zamen, onvoldoende ontvangsten blijven bestaan; dat zij verzoekt de vergunning aan de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming” alsnog te weigeren;

Overwegende ten aanzien van de beroepen, ingesteld door de Naamlooze "Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” en de Naamlooze Vennootschap Autobusdienst ~de Nieuwe Onderneming”,

dat de Naamlooze Vennootschap ~Stoomtram Walcheren” met haren stoomtramweg van Vlissingen/Middelburg over Koudekerke en Westkapelle naar Elomburg reeds sedert tal van jaren, zoowel het personen- als het goedervervoer in het Westelijk deel van het eiland Walcheren verzorgt, en dat zij ter ondervanging van het bezwaar, dat het tracé van haren tramweg destijds in het algemeen verkeersbelang mede op aandrang der Overheid zoodanig is gekozen, dat daarmede het verkeer tusschen Middelburg en de badplaatsen op de Westkust van Walcheren slechts langs een omweg kan worden be-