Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM

HEEREN- EN KINDERKLEEDING

Speciale afdeeling voor KLEEDING NAAR MAAT

| Zonder verhooging van prijs zijn onze Tl ~ —" I coupeurs met stalen en modelboeken I •i door het geheele land te ontbieden, jj

V—- "'LVERa

NV. „MEUBELMAGAZIJN EDEN"

MOLSTEEG 10—14 — Dir. J. C. BIJL — AMSTERDAM.

KERKSTOELEN.

T. LAMMERS ^ "-^er^C. AMSTERDAM <C>

BOUWKUNDIGE, MAKELAAR en ADMINISTRATEUR PRINSENGRACHT No. 256 — Kant. LAURIERGRACHT 11 — TEL. 48900.

MEUBILEER-INRICHTING EN BEHANGERIJ

W. J. BRUGMAN — Ten Katestr. 77 - Tel. 82892 — AMSTERDAM

BEHANGSELPAPIER, VLOER- EN TAFELZEILEN, KARPETTEN.

KOFFIE EN THEE

van

OPGERICHT 1829 J) DROST & ZOON

AMSTEL 306 — TELEF. 37114 _ AMSTERDAM IS STEEDS VAN PRIMA KWALITEIT.

MONSTERS OP AANVRAGE GRATIS.

ELECTRISCHE HUIS- EN KACHELSMEDERIJ

Onderhoud van Haarden en Kachels. — Slotenmaker. A. v. d. LINDEN — AMSTERDAM,

Smederij Noorderstraat 25. Woonpl. Noorderdw.str. 7 III.

HAARLEM

VRAAGT ONZE PRIMA

HEEREN- EN DAMESSCHOENEN

dewelke uitmunten in pasvorm en qualiteit. Geen doorgezakte voeten meer. L. FABER & ZOON — 10 KI. Houtstraat 10 — Tel. 12896 — HAARLEM

DAMES! DE KN00PENWINKEL

WARMOESSTRAAT 14 — HAARLEM — TELEF. 10727 BRENGT STEEDS HET NIEUWSTE IN :

GARNITUREN

KKAAGJhb CEINTÜURS

N.V. STOOM-WASCH- EN STRIJKINRICHTING

v.h. J. PEEPERKORN 6 ZOON

MET CHEMISCHE WASSCHERIJ EN VERVERIJ Telefoon 28890 HEEMSTEDE.

j- G. HONING & ZOON IN BRANDSTOFFEN ~~i

Het adres voor eerste kwaliteit brandstoffen.

I N. Gracht 36. Tel. 10230 - HAARLEM - Kloppersingel 141. Tel. 11012 I

C. WERNIK, SCHAGCHELSTR. 39, HAARLEM

LIJSTENMAKER — ENCADREUR ETSEN — PLATEN en SCHILDERIJEN

FIRMA GEBR. VERMEULEN

GR. HOUTSTR. hoek Gr. Markt — Tel. 10865 — HAARLEM.

Opgericht 188 2.

HOEDEN EN HEERENMODES.

Brood van Franken, - ook voor U!

Doubletten

Iets nieuws. Twee smaken in-één: half gewone,- half melkchocolade.

m) lli'

BLOEMENMAGAZIJN „DE DAHLIA"

VERBINDINGSWEG

Tel. 22338

BLOEMENDAAL.

Verzending door geheel Nederland. SPEC. ADRES VOOR MODERNE TUINAANLEG.

MODEL - VLEESCHHOUWERIJ

ELECTRISCH BEDRIJF

J. ZWART,

Prinsestr. 5 — AMSTERDAM

Tel. 49309.

Eerste kwaliteit Rund-, Kalfs-, Varkens- en Lamsvleesch.

W

W. A. EISMA Gzn. Heerenkleedermakerij.

Nieuwe Plein 42 - Telef. 25115 ARNHEM.

* DASSEN. ^

Voor ieder costuum vindt U in onze sorteering een passende DAS.

Komt U eens even kijken! PRINS' MAGAZIJN - Zaandam Ged. Gracht 15.

VERCHROOMDE ZAANSTROOM RIJWIELEN

worden geleverd in twee kwaliteiten.

P. REIJMERINK O.-Zijde 392 — Tel. 616

ZAANDAM. Fil. W.-Zijde 90 — Tel. 923.

jr-RÜSTENBüRol

\jtlEKENVEBri.ART. J

^Sl^KAP E L ST O -

APELDOORN.

Drogisterij „De Nieuwe Gaper" D. KATJE.

Droprtjen, Specerijen, tleiealiên

Verbandstoffen, Verfwaren, Borstelwerk, enz. Ganzeheuvel 33 — Nijmegen.

Telefoon 664.

Firma T. ten Bosch

APELDOORN

OPTICIEN.

HOOFDSTRAAT 135 — TEL 132. —

fTïos

DAMESKAPPER

HAARWERKEN HAARKUNDIGE

JANSSTRAAT 69

Tel. 10883 HAARLEM.

P. H. DE ROVER v/h W. BROMMER Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij.

Levert uitsluitend eerste kwaliteit HOUTTIL 11 — ALKMAAR — TEL. No. 50.

GEBR. HOED. — Tel. 221 — ALKMAAR

Verhuizingen — Auto-Meubelwagen beschikbaar — Bergplaats voor Inboedels

Vlugge en nette bediening onder leiding van een onzer firmanten Stalhouderij — Begrafenis-onderneming — le kl. Lijkauto beschikbaar.

—ZAANDAM m

ALBERT HEIJN GROOTSTE KRUIDENIERSBEDRUF.

135 winkels.

EIGEN KOEK-, BANKET-, CHOCOLADE- EN SUIKERWERKEN-FABRIEK. KOFFIE BRANDERIJ EN THEE-AFDEELING.

R E M E LI N K's LEDERZAAK.

SPECIAAL ADRES VOOR KOFFERS EN TASSCHEN.

REPARATIE-INRICHTING.

WESTZIJDE 50 — Tel. 577 — ZAANDAM.

FOTOHANDEL P. P. DE JONG

Vraag bij ons inlichtingen zoo u wat over Fotografie wil weten WESTZIJDE 48 — Tel. No. 500 — ZAANDAM

RUND-, KALFS-, LAMS- EN VARKENSVLEESCH

SPECIAAL ADRES VOOR FIJNE VLEESCHWAREN

D. HUSSLAGE, W. Zijde 158, Tel. 861, Hoogendijk 57, Tel. 677, ZAANDAM.

SCHUURING'3 LIJSTENHANDEL

HET VAN OUDS BEKENDE ADRES VOOR GOED WERK.

Reparatie spoedig, billijk en net. Westzijde 52 - Zaandam.

ÜW ADRES VOOR PRIMA BRANDSTOFFEN

is :

J. SPECKMANN — W. Zijde 324 — Tel. 80 — ZAANDAM.

EERSTE ZAANDAMSCHE STOOMERIJ EN VERVERIJ

C. DE GREEUW

WINKEL: STATIONSSTRAAT 33 C — FABRIEK: TUINSTRAAT 6B — ZAANDAM — TEL. 960 Postgiro 165011 Gem.giro 3756 W

ONS WERK IS AF.

♦ TER BEEK'S KLEERMAKERIJ j

♦ Levering van Eerste Klas Maatkleeding voor Dames en Heeren ♦

♦ Gedempte Gracht 9 Zaandam %

TABAK- EN SIGARENMAGAZIJN „DELI"

S. BRAND - WESTZIJDE 84 - ZAANDAM

STEEDS VOORZIEN IN PRIMA KWALITEITEN TABAK. SIGARETTEN.

M. LANGEWIS - MAKELAAR - ZAANDAM

Heerengracht 86 - Telefoon 793 — Koopen en verkoopen van vaste goederen.

T A X A T I E'S.

DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" — j. KESSEL, APOTH. ASS.

Drogerijen - Chemicaliën - Ziekenverplegingsartikelen Zuiddijk 65 ZAANDAM — Tel. 811

WESTZIJDE — J. KROONENBERG — TEL. 487 — ZAANDAM. T H E E-

ONTBIJT- en TAFELSERVIEZEN.

HONIG's MAÏZENA Onovertroffen in zuiverheid en smaak

J. BLEES HOOGENDAM 4 - TEL. 586 ZAANDAM

VOGEL- PLUIMVEE-ARTIKELEN EN ALLE SOORTEN ZADEN EN PEULVRUCHTEN. HET OUDSTE ADRES OP DIT GEBIED.

Firma M. SCHATS

Gedipt. Opticien V. V. O. GED. GRACHT 63 — Tel. 548 — ZAANDAM.

Specialiteit OPTIEK en BANDAGE. Leverancier Ziekenfonds Zaanland.

Depot CARL ZEISS JENA.

— P. J. REURIKS SCHILDER - BEHANGER —

— Dr. ROGGERTSPAD 21 ZAANDAM —

VISCHHANDEL

Specialiteit: GEBAKKEN en VERSCHE VISCH - DELICATESSEN D. KRAMER, Hoogendijk 100, ZAANDAM, naast De Zoeteboom. Tel. 1115.

Sluiten