is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grond is minder fijn dan die van Kootwijk en bevat meer grint. Een paar honderd meter in noordelijke richting kan men niet ver van de bosrand twee vergraven grafheuvels zien liggen, uit rood getint zand opgebouwd.

Tussen de bedding der Hierdense beek van het Uddelermeer tot aan de harde weg naar Garderen, en het terrein langs de Veenweg, had Jager Gerlings 5 rode vlekken gekaarteerd, elk 1^2 bunder groot. Deze heidevelden zijn grotendeels ontgonnen, maar één van die plekken is aan de westzijde van de Veenweg in het bouwland nog goed te zien (zie bijgaande kaart).

Het is daar een in voorhistorisch opzicht wel merkwaardige streek. Daarin liggen nu nog twee vergraven grafheuvels van roodachtig zand en zes zijn er door ontginning spoorloos verdwenen. In één dezer door Westendorp onderzoch'.e heuvels, van rood getint zand, zaten in een lijkkuil met rode aarde gevuld, een beker, een bijltje, mes en pijlpunt van vuursteen en in de heuveltop een brandgraf met dunne schedelplaatjes en een kommetje uit een latere periode. Bovendien vond hij in ditzelfde gebied ten Noorden van Meerveld niet minder dan 4 maalstenen en de helft van een vijfde, benevens een wrijfsteen.

Aan de oostzijde van de beek loopt de brede kale strook van een onvoltooide verkeersweg, waar op de weg zelf en vooral in de doorsneden van de bermsloten de overgang van de gewone naar de rode grond en ook de houtskool kan gezien worden.

Ook in de omgeving van Meerveld staan op genoemde kaarten talrijke rode vlekken, die thans grotendeels in cultuur gebrachte gronden zijn. Zo lag er een in de hei ten Westen van het Kleine Zeilmeer, die op de nieuwste topogr. kaart als bos is aangegeven, maar thans bouwland is. Daar is de rode kleur niettegenstaande die wisselingen nog te zien. Van Westendorp hoorde ik dat een boer in Meerveld van een terrein bij dit plasje een maalsteen heeft weggesleept.

Verder westelijk van deze plaats, naar de harde weg langs Meerveld, was een als rood genoteerde plek gedeeltelijk in bouwland te zien en in een overgebleven stuk hei daarnaast, met een strook sparretjes beplant, vond ik op de kale plekken in het rode zand een stuk onversierd aardewerk.

Over een groot gedeelte van het Remonte-dépöt, te beginnen bij het kruispunt van de weg Kootwijk-Meerveld met de straatweg liggen de rode gronden verspreid. Vroeger waren ze duidelijk zichtbaar op de door de paarden kaalgetrapte velden. Ze zijn overigens te zien in de bermen, doorgravingen voor opritten en paalgaten langs de straatweg naar het Westen.

Binnen dit gebied bevinden zich nog enige grafheuvels en hoewel in de streek daaromheen tientallen grafheuvels voorkomen, laten we deze buiten beschouwing en vestigen alleen de aandacht op die, welke midden tussen oude cultuurgronden in liggen en daar dus bij kunnen horen.

Ten Z van de straatweg is het ,rood zand' over grote oppervlakten