is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1947, 01-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste, de Wieringermeer, daarvan uitgesloten? En wanneer de aansluiting van de Wieringermeer bij Noordholland geen bezwaren geeft, waarom zou er dan wel bezwaar zijn tegen de aansluiting der drie latere droogmakerijen bij de provincies waartegen zij aanleunen?

4. Wanneer de nieuwe spelling voor de namen in de Noordoosterpolder direct wordt ingevoerd, maar overigens de oude spelling voor de aardrijkskundige namen in Nederland voorlopig nog gehandhaafd blijft, zullen wij nog geruime tijd Noordhollandsc/i Kanaal e.d., maar Zwol se Vaart moeten schrijven. Zowel voor het onderwijs als voor de cartografie is het daarom gewenst dat in de spelling der aardrijkskundige namen zo spoedig mogelijk eenheid wordt gebracht.

Wat dit laatste punt betreft moge de redactie als haar mening te kennen geven dat een snelle oplossing van deze tegenstrijdigheden alleen kan worden verkregen, indien voorlopig van een onderzoek naar de historische grondslagen der aardrijkskundige namen wordt afgezien en volstaan wordt met de nieuwe spellingsregels, benevens de regels die Dr. Buiskool bij de namen in de Noordoostpolder heeft toegepast, — eventueel nog aangevuld met enkele andere, bv. betreffende de keuze tussen s en ss, x en ss of ks ■—, direct op de schrijfwijze der aardrijkskundige namen van toepassing te verklaren, met behoud van de thans in de beschaafde spreektaal geldende uitspraak. De wijziging der poststempels, die toch meestal onleesbaar zijn, kan dan wel wachten tot na het historisch onderzoek, terwijl onderwijs en cartografie met een dergelijke voorlopige regeling zo lang afdoende zijn gebaat.

Mej. E. H. Korveree, chartermeester aan het Alg. Rijksarchief, merkte in verband met de naamgeving van de ZO-polder nog op dat Flevo een Romeinse transcriptie is van de Oud-Germaanse naam Vlie, welke naam de IJsel beneden Kampen nog heden ten dage gehad zou hebben als er geen verandering in de waterstaatkundige toestand en daardoor ook van de naam had plaatsgehad.

Daar de combinatie van Vlie met waard niet fraai is, stelt zij voor de ZO-polder Nieuw-Vlieland te noemen, of wel, in navolging van Fivelgo, Vliego of Vlïeingo; de laatste naam eventueel samengetrokken, als in Westflingo.

De redactie meent dat het feit dat Vlieland een eiland is en de ZO-polder een droogmakerij een bezwaar is voor de naamgeving Nieuw-Vlieland, Tegen de beide andere namen is, behalve de mindere welluidendheid, aan te voeren dat de ZO-polder te ver verwijderd ligt van de go-gebieden.