is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemmen toch teil aanzien van geest en strekking, met elkander overeen. Ik deel er liet hoofdzakelijke van mede, en volg daarbij het Verslag van //the Committee of the Northern Baptist Education Society for 1860—1861," waarvan het college te Rawdon is, nabij Leeds.

T)e //Regelen voor de aanneming van studenten," waarmee dit Verslag geopend wordt, luiden als volgt:

//Ieder Adspirant moet in de eerste plaats aanbevolen worden door de gemeente waartoe hij behoort, als volgens haar oordeel geschikt voor de Evangeliebediening, en mede voor liet houden van een geregelden cursus in de voorbereidende wetenschappen. Het is zeer wenschelijk dat deze aanbeveling versterkt worde door de getuigenis van een of meer naburige predikanten. Hierna wordt van hem een geschreven antwoord verlangd op de onderstaande vragen:

1. Welke redenen hebt gij om te gelooven, a. dat gij een christen zijt, en b. dat gij door God geroepen zijt tot zijne dienst in de Evangelieprediking?

2. Waarom verlangt gij bij voorkeur Evangeliedienaar te worden, a. onder protestantsche dissenters, en b. in de baptiste Kerkgemeenschap?

•i. beef een kort begrip van uw geloof aangaande de hoofdwaarheden van het Evangelie.

4. Op welke wijze hebt gij voor anderen trachten nuttig te zijn?

5. Welk eene opvoeding hebt gij mogen genieten? Geef eenige van de voornaamste boeken op over godgeleerdheid en algemeene letterkunde die gij gelezen hebt.

4*