is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gene ral Baptist s houden ieder zondag s'voor-, s'namid-

dags, en s'avonds, in geheel Groot-Brittanië godsdienstoefeningen ten getale van 75, die doorgaans bijgewoond worden door 36 pet. van de leden der gemeenten.

De particular Baptists. . . . 1947 ,, 43 „ „ „ „ „ „

De seventh-day Baptists. . . 2 „ 8 „ „ „ „ „ „

De Scotch Baptists 15 „ 20 „ „ „ „ „ „

Degeneral Baptists (New Con.) 182 „ 41 „ „ „ „ „ „

De undefined Baptists. ... 550 „ 37 „ » ,, „ „ „

Meer nog zien wij, hoe de werking van dat leven zich openbaart als wij het oog slaan op de week- en maandbladen, welke de Baptisten, ter bevordering van godsdienstige belangen in 't algemeen zoowel als in 't bijzonder ten behoeve van hunne bepaalde instellingen, uitgeven. Wekelijks verschijnt het groote baptiste nieuwsblad: The Freeman; maandelijks zien nog negen andere van zuiver godsdienstigen en kerkelijken inhoud het licht waarvan er een {Baptist Magazine) onder de redactie staat van Spurgeon, terwijl nog zes andere in het Walsch, om de veertien dagen, om de maand of om de drie maanden, verspreid worden.

liet aantal van godsdienstige instellingen onder hen is indedaad groot. Hun Zendelinggenootschap, de eerste en meest vermaarde Stichting van dien aard in Groot-Brittannië, is wel de voornaamste. Ze dagteekent van 1792, en heeft beroemde mannen voor de Evangelieverspreiding in 1'jiigelseh Oost- en West-Indië en voor de 'overbrenging der II. Schriften in de verschillende talen van Hindostan opgeleverd, zoo als«Carey, Marshman, Ward, Knibb en anderen. t Is bekend, dat liet denkbeeld ter oprigting van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, dat thans

5*