is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mis van de noodige bescheiden, niet oordeeleu. Het zal ook hier, gelijk trouwens overal, wel het meest aankomen op individuëlen aanleg en persoonlijke gaven. Dat zulke gaven zich onder hen op voortreffelijke wijze kunnen ontwikkelen, bewijst liet voorbeeld van Bobert Hall (f 1831), een der meest gevierde Engelsche predikers in het begin dezer eeuw, bij wien de welsprekendste staatsmannen van zijnen tijd, een Cli. Fox en anderen de godsdienstoefeningen met ingenomenheid gingen bijwonen. Een Spurgeon staat, door zijne, zekerlijk geniale excentriciteit, als prediker geheel op zich zelf.

Treden die predikanten als schrijvers op, zoo houden zij zich doorgaans binnen de grenzen, door hun maatschappelijken stand aangewezen; zij bepalen zich voornamelijk bij hetgeen hen als Baptisten aantrekt, door onderwerpen te behandelen die in verband staan met de kenmerkende gevoelens, de lotgevallen, toestanden en rigting hunner Kerkgemeenschap, 't Is vooral het practisch Christendom, als "t ware vereenzelvigd met de uit- en inwendige Zending, dat ook hier hunne werkzaamheid rigt en bestuurt *).

*) Dit mag wel in 't algemeen gezegd worden, maar er zijn toch enkele opmerkelijke uitzonderingen. Zoo heeft b. v. het antwoord op de prijsvraag „Over de gevolgen van de afschaffing der graanwetten en van den Vrijhandel op de zedelijke, maatschappelijke, commerciële en politieke belangen van het Vereenigd Koningrijk," dat door cene Commissie van veertien aanzienlijke mannen, waaronder de Parlementsleden llichard Cobden en John Bright, boven een en dertig ingekomen antwoorden den uitgeloofden prijs van 250 pond St. waardig gekeurd werd, tot auteur den baptisten predikant buiten vaste bediening, Ilenry Dnnckley M. A. te Salford, eene der voorsteden van Manchester. Het boek, in 1854 uitgegeven onder den titel: Tle Charter of llie iialiutis, ur Jice Trade and ils results, en ook in onze faal voor eeii