is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien van hare verdere lotgevallen waarschijnlijk moet geacht worden. Een van mijne berigtgevers verzekert, dat zijne Kerkgemeente van 1841 tot 1851 met meer dan 20 pet. is vermeerderd; dat het jaar 1861 het cijfer van 14 pet. heeft opgeleverd en dat de gemeente van Spurgeon alléén 300 leden jaarlijks wint. Het //Handbook" van 1862 behelst hieromtrent de navolgende opgave.

In het jaar 1861 zijn gesticht 13 c/emeenien;

// // // n h gebouwd *) herbouwd en

vergroot 60 herken;

n n h h n 10,13 gemeenten met 4518 leden

vermeerderd, d.i. met nagenoeg 4? pet.

*) Onder deze, doorgaans in een edelen en sierlijken stijl opgetrokken kerkgebouwen verdient dat van den gevierden Spurgeon, hekend onder den naam van „Metropolitan Tabernacle" te Londen (in NeuwPark-Street), eene korte vermelding.

Het gebouw kan tot een model verstrekken van eene openbare vergaderplaats. Nergens bestaat er een, dat zoo veel ruimte heeft voor eene groote schaar van ruenschen, en waarvan do in- en uitgangen zoo gemakkelijk zijn. liet bevat 4200 ruime zitplaatsen, 2000 staanplaatsen en nagenoeg 600 gesloten banken. Naar liet voorbeeld van den vorigen tempel te Jeruzalem, heeft het talrijke bijgebouwen; eene bijkerk voor 1000 personen; een schoolvertrek voor 1500 kinderen, behalve elf zalen voor vergaderingen van kerkeraad, van ouderlingen, diakenen, studenten en commissiën. Van binnen is het een sierlijk ovaal; de preekstoel, of liever de zoogenoemde platform, het doopbekken enz., alles is met eenvoudige pracht ingerigt, geheel overeenkomstig met de grootsehheid en statelijkheid van het uitwendige.

Het werd den 25s'en Maart 1861 des voormiddags, door Spurgeon, en des avonds door diens ambtgenoot W. Broek, aan zijne bestemming toegewijd; den volgenden zondag avond verrigtte de eerstgenoemde er de (loopplegtigheid. Vóór dien tijd was de som van £ 31000, beloopende de onkosten van het geheele werk, door verschillende bedragen verzameld, tot den laatsten penning toe gedekt.