is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stige en weldadige doeleinden; de tijdschriften dooi' hen uitgegeven, bedragen het aantal van 52, die wekelijks, maandelijks, of om de drie maanden verschijnen, terwijl •'!1< Colleges en 13 andere theologische instellingen de gemeenten van voorgangers voorzien. In 1860 werden er 154 nieuwe gemeenten en 75 nieuwe kerkgebouwen gesticht; 240 predikanten werden geordend en 13 kwamen uit andere Kerkgenootschappen tot hen over.

liet is waar, ook dit zijn uitwendige teekenen, maar zo getuigen mede van inwendig leven en mogen er de schoone vruchten van heeten. Wat ik te dezen aanzien van de hngelsche Baptisten gezegd heb, dat geldt ook van de Amerikaansche. Ze dragen met hen dezelfde karaktertrekken; ze werken in denzelfden geest; ze hebben dezelfde deugden en lijden aan dezelfde gebreken. Van daar dat ze met hen wel niet door formele betrekkingen verbonden zijn, maar ze houden toch met hen broederlijke gemeenschap. Dit blijkt onder andere uit het officiël bezoek, door twee afgevaardigden van deze laatste in het jaar 1835 aan hunne overzeesche broeders gebragt, ter bijwoning van //de driejaarlijksche Vergadering" met het oogmerk om de banden van christelijke broederschap te versterken *).

Zie: The Hapt/sis in America. A narrative of the Depvtations from the Baptist Union in England to the United States aml Canada, by the rev. V. A. Cox, D. D. L. L. D. and the rev. J. Hoby 1). Jj. London 1836. JMt boek bevat, behalve de beschrijving van de reis, eene naamvkeuvige opgave van al wat tot dit onderwerp behoort.

liet zenden van deze afgevaardigden door de Union — eene van de vele Vereenigingen der particular Baptists— naar Amerika kan tot een bewijs verstrekken, dat 7.e, bij het streng handhaven van de indivi-

6*