is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter stede kwamen vestigen, gaf dit aanleiding, dat de zaak door sommigen nogmaals ernstig besproken, en ten gevolge daarvan besloten werd alle Doopsgezinden hier ter stede en uit den omtrek, door eene advertentie in de stads-coui<mt, op te roepen tot liet houden eener vergadering ojj den ISden December 1861, ten einde vast te stellen een reglement voor de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, en op grond van dat reglement een bestuur te verkiezen. Karsdorp werd daarbij, als zijnde vermoedelijk lid der gemeente, bij deurwaarders exploit opgeroepen, doch verscheen ook ditmaal niet. Deze vergadering werd bijgestaan door een Notaris en getuigen, terwijl van al het verhandelde behoorlijk acte gehouden, en deze acte door al de tegenwoordig zijnden geteekend werd. Het op diezelfde vergadering gekozen bestuur heeft daarop Karsdorp nogmaals bij deurwaarders exploit gesommeerd tot overgave der eigendommen van de gemeente, «11 dit nu weder niet batende, andermaal aanviage gedaan om gratis te procederen, dat nu door de regtbank is toegestaan.

Ziedaar nu mogelijk wel het eenige voorbeeld in de geschiedenis van liet Doopsgezinde kerkgenootschap hier te lande, dat eene gemeente genoodzaakt is de hulp der regterlijke magt in te roepen, om in het bezit harer eigendommen te geraken, en, hoewel ongaarne, heeft die van Dordrecht daartoe wel moeten overgaan, daar alle pogingen tot minnelijke schikking te vergeefs beproefd, en afgestuit waren op de halsstarrigheid van Abraham Karsdorp.

Schoone proeven van welwillendheid mogt de gemeente echter ook in die laatste jaren ontvangen, zoowel van den keikeraad der .Rotterdamsche gemeente, als van den voor-