is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hield, verklaarde hij sterk te zijn getroffen „de la ressemblance que ces maraïchers offrent sous certains rapports avec les hortillons qui viennent dans leurs barques alimenter vos marchés et vous apporter le produit de leur labeur journalier" !). Belangwekkende opmerking, omdat ook de tuinders om Amiens uit Holland afkomstig waren.

Op de Parijsche tentoonstelling in 1867 hadden de Amager-kleederdrachten, gedragen naar de beschrijvingen van Pontoppidan, reeds eerder de aandacht getrokken.

De kleederdrachten niet alleen, heel het huiselijk leven begon de aandacht der schilderswereld te trekken. Julius Exner, geboren in 1825, werd de picturale verheerlijker van het leven op Amager. Zijn schilderijen hebben daardoor niet alleen een aesthetische maar ook in onzen tijd een groote historische waarde gekregen. In 1851 kwam deze Deen op Amager en woonde er in bij Zibrandt Jansen in de oude boerderij, die later aan Jan Wibrandtsen overging en helaas in 1910 door brand werd vernield. Exner geraakte met de familie Jansen zeer bevriend en heeft Jansen en zijn vrouw in hun typische Amagerkleedij geschilderd. Tot zijn meest bekende Amager-schilderijen — hij schilderde ook elders in Denemarken, vooral op Fano, bij voorkeur het binnenhuis der boeren — behooren: Een Amager-vrouw tejt haar geld; Een kinderdoop; Bezoek bij grootvader; Een danspartij op Amager enz. Het Kunstmuseum te Kopenhagen bezit verschillende zijner werken, met name: Een vrouw van Amager (1851); het genoemde Bezoek bij grootvader (1852) en Een danspartij op Amager (1853). Ook in de verzameling van Hirschsprung, die overigens meer moderne schilderijen bevat, merkte ik er eenige op, o.a.: Een Amagerkamer (1853) en Een bezoek bij grootvader, hetwelk na dat in het Kunstmuseum, namelijk in 1853, 's ontstaan.

Bekend is ook een veel later werk, namelijk van 1890: Het kleeden van de bruid, in het museum te Aalborg.

Van geheel anderen aard èn wat de techniek èn wat de onderwerpen betreft, zijn de schilderijen van Theodor Philipsen 1840—1920, die onder invloed van het Fransche impressionisme niet het leven binnenshuis, maar dat buitenshuis tot onderwerp koos. Hij werd een der verdienstelijkste Deensche landschapschilders. Voor ons belangwekkend zijn z'n schilderingen van het eiland Saltholm, dat als weidegebied voor onze stamgenooten van zooveel beteekenis was en nog is. De genoemde Hirschsprung-verzameling bevat een tiental zijner werken: paarden, koeien en kalveren weergevend op Saltholm. Op de Deensche tentoonstelling te Amsterdam, gehouden in Maart 1934, werden eenige zijner Amager- en Saltholm-schilderijen geëxposeerd, o. a. het ontschepen van het vee, dat op Saltholm geweid was, te Kastrup.

Zijn aldus Exner en Philipsen, daarnaast Boysen en Johansen, de schilders van Amager's leven geworden binnens- en buitenshuis; de meermalen genoemde Elna Mygdal heeft de ontwikkeling der Amager

1) A. de Marsy, Les Horticulteurs Hollandais de 1'ile d'Amack a Copenhague. Amiens 1873.