is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAPSZAKEN

Het Algemeen Bestuur vergaderde op 16 October, 13 November en 11 December 1937. Van het verhandelde op de eerste dezer vergaderingen zij medegedeeld, dat de voorzitter, prof. dr. J. P. Kleiweg de Zwaan, aanving met de overleden bestuursleden G. Trouw en prof. dr. H. F. Nierstrasz te herdenken en hulde te brengen aan hetgeen zij voor het Genootschap hebben gedaan.

Van dr. A. J. Pannekoek, hoofd der kartografische afdeeling van den Topografischen Dienst in Nederlandsch Indië, werd onder dagteekening van 1 October 1937, een schrijven ontvangen, houdende opgave van den stand der atlaswerkzaamheden. Deze opgave werd onderschreven door den voorzitter der Atlas-commissie, J. L. H. Luymes. Zij behelst dat alle teekeningen in Indië zijn ontvangen en van de 31 kaartbladen er 8 zijn afgedrukt, van 19 in Nederland proeven zijn ontvangen en teruggezonden, zoodat nog slechts van vijf kaartbladen, welke eenvoudig van aard zijn, nog geen proeven zijn ontvangen. Aangenomen mag worden, dat tegen het einde der eerste helft van 1938 de atlas van Tropisch Nederland voltooid zal zijn.

Een subsidie werd toegestaan aan prof. dr. H. A. Brouwer, ten behoeve van een geologische reis naar Alor, Wètar, Roti en Timor, later uitgebreid met Oost-Flores. (Inmiddels is prof. Brouwer in Nederland teruggekeerd).

Den heer R. E. Kaltofon is een subsidie toegekend ten behoeve der reproductie van een volkenkaart van Nederlandsch Indië, welke geacht wordt een aanwinst te zullen zijn voor de beoefening der aardrijkskunde.

Als vertegenwoordiger van het Genootschap bij de receptie van de Algemeene Zendingsconferentie op 25 October 1937 werd aangewezen het lid J. Tideman, oud-gouverneur van de Molukken.

De „Touring Club Italiano" te Milaan heeft onder dagteekening van 28 September 1937 een schrijven tot het Genootschap gericht, waarin zij haar bevreemding er over uitdrukt, dat geen eenheid van spelling in de Nederlandsche plaatsnamen bestaat. In den door deze club samengestelden atlas is de spelling gebruikt volgens de door het Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen uitgegeven Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, welke in overeenstemming blijkt te zijn met de gegevens van het Bureau van Statistiek. Echter niet met de spelling, gevolgd door de Post, den Topografischen Dienst, den Kon. Ned. Toeristenbond, het reisboek voor Nederland, etc. De club vraagt of het Genootschap niet een wettelijke regeling dezer aangelegenheid zou kunnen bewerken. Reeds uit anderen hoofde was in den boezem van het Huishoudelijk Bestuur overwogen ter zake een schrijven aan den voorzitter van den Ministerraad te richten, waartoe na dezen aandrang uit het buitenland te eerder is besloten.