is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAALRE

bijdrage tot de studie der brabantsche

nederzettingen DOOR

BR. TAURELLUS (met 4 figuren)

Tnleiding Wanneer men van Eindhoven uit den drukken

Rijksweg ïortÏséén

lans^ straat° ontwikkeld had, zoodat de spreekwijze ontstond: Lang fj ak Aalst. Een vredige dorpsrust is hier met te vinden; onophoudelijk snellen auto's af en aan en fi^ersd^®s^°^ Neder-

S aU eS Jtelliet van Eindhoven waartoe he, soaaal-

SÏÏ"S'ïta°d ? dTrfwaÏe. Deze^ille

hXe1wS SMS eïwrr-^eefvSS -

moeiliik gelukkig kan noemen, tracht men hechter te maken Hoor o administratieve gegevens, zooals die van geboorte en sterfte, vestien vertrek voor beide dorpen, geheel door elkaar te «™erk», hetgeen een sociaal-geografische studie der be.de inwonende vol

voortkdit opstel d. spaarzame gegevens „j, vroegere tijden en den tegenwoordigen toestancI van bodem en bev lcinf achtereenvolgens te bestudeeren, met om den volledigen sociaa

economischei^ontwikkelingsgang dezer dorps..ndsehapp,» e ge™,

maar om binnen het kader van een tijdschriftartikel iet b te J ^ tot de geografische kennis van Brabant, waar nog zooveel werk op

dit gebied verricht kan worden.

Toponymie. De oudste gegevens die de overlevering voor ons van dit gebied bewaard heeft zijn de toponym.sche. De egen woordige naam Waalre, of Wolderen, zooals men hier ter plaatse