is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor een goed begrijpen van den landbouw moet men de phasen van de herfst- en de voorjaarsuitzaaiing nagaan. De Regeering heeft cijfers gepubliceerd over de herfstuitzaaiing, zooals die verloopt van 10 Augustus tot i December.

In de jaren 193° t/m. 1932 werden in de aangegeven perioden bezaaid (in 1000 ha) x) :

I93° >93i 1932

Tot. 10/8 — go

>5/8 — 654,8 96

20/8 '424,' 2297 806,6

25/8 3603,2 5754 2780

1/9 6887,2 10091 6633

5/9 8515,7 «437° 11082

10/9 14016,8 18821 15208

1 S/9 '8315,5 22929 18258

20/9 21636,4 25814 20979

25/9 25011,7 27855 23815

3°/9 27778 29651 26476

5/'° 29388 30993 28861

10/10 3'4°4 32262 30538

15/10 33068 33350 31956

20/10 34500 34787 33469

25/io 35949 35395 34606

'/'1 37042 36284 35398

5/11 37751 37166 36001

ÏO/H 38989 37403 36308

15/11 39'89 38273 36597

20/11 39465 38598 36728

1/12 _ 38631 _

Doorgevoerd

van het plan 9I,7o/# 89,3% 87,5%

Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat er een vraag gesteld moet worden, die in West-Europa nooit gesteld behoeft te worden, namelijk of het wel juist is geweest, dat zoolang doorgezaaid werd en welke datum dan genomen moet worden voor de sluiting van den zaaitijd. Bij ons zal den boer nooit zulk een vraag gedaan behoeven te worden, daar hij zelf weet, hoelang hij kan zaaien. In Rusland moet dat echter wel gedaan worden, als men ziet, dat het plan pas volvoerd geacht kan worden, wanneer men den uitersten zaaitermijn op 1 December stelt. Nu kan men gemakkelijk begrijpen, dat de datum 1 December absurd is, daar dan vrijwel geheel Rusland niet alleen onder een dicht sneeuwdek ligt, maar bovendien de temperatuur dan reeds ver beneden de o° C ligt. Als uitersten termijn voor alle gebieden kan men 25 October aannemen, maar dan nog houdt men niet voldoende rekening met het feit, dat er zich vanwege de geweldige oppervlakte van het rijk groote klimaatsverschillen voordoen, die maken, dat in sommige gebieden het einde van de herfstuitzaaiing op een vróegeren datum dan 25 October moet vallen.

In de volgende statistiek zijn voor 1930, 1931 en 1932 de bezaaide oppervlakten voor de verschillende deelen van het rijk opgenomen en

Michael, Die Agrarpolitik der Sowjetunion und deren Ergebnisse (Berlijn 1936) p. 101.