is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geologie der Meere und Binnengewasser. Tijdschrift voor Hydrogeologie. Red. prof. E. Wasxnund-Kiel. Heft i. October igw Uitg Borntraeger, Berlijn. Prijs van elke afl. naar omvang; Heft i voor buitenl. 14.75 Rm-

De bedoeling van dit nieuwe drie- a viermaandelijksche, op internationale leest geschoeide tijdschrift is, degenen, die met zeeen, kusten en rivieren of meren te maken hebben, dus geografen, geologen, zee- en kustonderzoekers, hydrografen, ingenieurs enz., tot elkander te brengen.

Talrijke publicaties, die zich om slagwoorden als zandtransport navendammen, aanlandingen, kustverdediging, enz. groepeeren' zijn in de technische tijdschriften van vele verschillende landen verspreid en bereiken daarom niet het oog der geologen. Omgekeerd zullen ingenieurs die met kust-, haven- of rivierproblemen te maken hebben, vaak behoefte gevoelen de denkbeelden van geologen of hydrografen aangaande deze kusten en rivieren te leeren kennen. Havens en kustverdedigingen bv. worden voor zeer angen duur gemaakt, en men dient te weten of men tegen bepaalde geologische tendenzen zal hebben te kampen.

Evenals de oceanografie op internationalen basis rust is het wenschehjk dat ook de wetenschap der kusten, randzeeën en binnenwateren aan een synthese wordt onderworpen. Thans liggen de resultaten der op kust- en strandzeeën betrekking hebbend*

uSrst0^ 611 °yer,de &eheele wereld verspreid, terwijl het toch uiterst leerzaam is de kustvorming van eigen land met die van

andere landen te vergelijken en ervaringen betreffende kustverdediging, aanzandingen, afslag en dergelijke uit te wisselen.

Het tijdschrift zal artikelen bevatten in het Duitsch, Fransch

of beff a & n,et-wereldtalen als bv. het Nederlandsch

ot het Zweedsch in den vorm van uittreksels desgewenscht vertegenwoordigd kunnen zijn. Een tiental geregelde medewerkers

werén 7 ^ndennFrankrijk> de Vereenigde Staten, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, Finland, Peru en Japan e en zich beschikbaar gesteld. Hieronder bevinden zich behalve geologen, ook zee- en kustonderzoekers en in de practiik werkzame waterbouwkundigen.

,ker" van hCt nieUWC liJdschrift zal bestaan uit origineele artikelen. Daarnaast zal echter aandacht worden besteed aan besprekingen van nieuwe uitgaven, literatuurlijsten, en aan een informatie-afdeehng. Dit laatste onderdeel beoogt het geven van kort"

rded=e|,ngen aailgaan<,e onderwerpcI1 £anuMf Je» kom

«° T'V""-' "<h kunnen interesseeren.

Betreffende den inhoud van de 176 bladzijden tellende eerste aflevering zijn te noemen studies van I. Voelcker over het onderzoek van zware mineralen m het duinzand van Helgoland een welkome aanvulling voor Edelman's en Baak's onderzoekingen der Noordzeezanden, van Ph. H. Kuenen (Groningen) over verweeringsvormen aan de Moluksche kusten, van E. Wasmund over den