is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitrusting aan de kust of op het shelf-ijs in de nabijheid van Prinsregent Luitpoldland afzetten. Van daaruit zou men met behulp der vliegtuigen een station op de Zuidpool vestigen, dat voor onbepaalden tijd zou worden bezet.

Wodopjanow gaf zijn denkbeeld vooralsnog in den vorm van een droom, maar hij heeft zijn denkbeeld van een Noordpoolstation ook eerst als zoodanig in romanvorm openbaar gemaakt *).

Natuurlijk zijn aan beide plannen bezwaren verbonden. Wat het laatste betreft, heeft volgens courantenbericht de bekende Noorsche vlieger Bernt Balchen, die ervaring heeft opgedaan in het Zuidpoolgebied (zie blz. 469) reeds gewaarschuwd, dat èn de meteorologische omstandigheden èn de ijstoestanden aldaar over het algemeen zwaarder zijn dan in het Noordpoolgebied. Soms komt in weken geen gelegenheid tot een vlucht voor; stormwinden van orkaankracht zijn veelvuldig en langdurig; en het ijs in de Weddellzee kan ook aan een ijsbreker als de Stal in onoverkomelijke moeilijkheden bieden. Naar mijn meening zou dé Mc Murdo-sont zich 't beste leenen voor het basiskamp.

Maar hoe dit zij, de huidige techniek stelt hulpmiddelen ter beschikking, welke — indien de noodige gelden aanwezig zijn — de boven aangeduide taak, hoewel reusachtig, uitvoerbaar maken.

Ten slotte nog een kort overzicht van de politieke verhoudingen in den Antarctis, welke zich in de besproken periode verder hebben ontwikkeld, maar op de nieuwste kaarten nog niet volledig en soms zelfs onjuist zijn aangegeven.

Het Britsche Rijk heeft — gedeeltelijk reeds voor den wereldoorlog — twee sectoren in bezit genomen. De eene wordt begrensd door de meridianen van 20° en 8o° Wl., de Zuidpool en de parallel van 50° Zb. tusschen de meridianen van 20° en 50° Wl. en die van 58° Zb. voor het overige. Deze sector is genoemd Falkland Islands Dependency en staat administratief onder den gouverneur van deze eilanden.

De tweede wordt begrensd door de meridianen van I50°W1. en 1600 Ol., de Zuidpool en de parallel van 6o° Zb. Deze sector staat te boek als Ross Dependency en behoort tot Nieuw-Zeeland.

De Falkland Islands Dependency reikt derhalve tot ver in de gematigde zone en sluit de subantarctische Zuid-Orkney- en ZuidSandwich-eilanden in, alsmede Zuid-Georgia, het eenige voortdurend bewoonde eiland van den sector. Deze omvat de geheele Weddellzee en Grahamland met voorliggende eilanden, dat is dus één der groote, gebruikte toegangsgebieden naar Antarctika.

De Ross Dependency omvat het andere toegangsgebied.

In overeenstemming met het volkenrecht hebben de betreffende proclamaties, waarbij de bezitneming is uitgesproken, slechts betrekking op de landgebieden, met inbegrip der territoriale kustzeeën, welke in

1) Wodopjanow, „Metschta pilota". (De droom van een piloot), Moskou

1936.