is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landen. Hieronder volgt voor eenige andere landen nog een aanvullende opgave, waarvan de cijfers echter betrekking hebben op de eross reproduction rate.

Japan (1930) 2.324

Chili (1930—'32) 2.261

Polen (1931—'32) i.7°5

Canada (1930—'32) 1.554

V.S. Zuid-Afrika (1933—'34> 1427 *) Finland (1930—'32) 1.287 2)

Tsjecho Slowakije (1932—'33) 1.116

Globale schatting van de in Nederland nog bestaande uitbreidingsmogelijkheden van de landbouwproductie. — In een artikel van E. D. van Dissel, oud-directeur van het Staatsboschbeheer, over ,,De natuurbescherming en de landbouw", verschenen in het Aprilnummer van De Gids, komt o.a. een beschouwing voor over bovengenoemd onderwerp, waarbij ook met andere belangen dan den landbouw, zooals landsverdediging en natuurbescherming, rekening is gehouden. De globale schatting is afkomstig van ir. F. P. Mesu, directeur van den Cultuurtechnischen Dienst.

Van de 346 000 ha woesten grond, die nog in Nederland voorkomen, zouden volgens berekening 121 000 ha voor defensiedoeleinden en natuurmonumenten gespaard moeten worden; 225 000 ha blijven dan over, waarvan 75000 ha voor bosch en 150000 ha voor bouw- en grasland worden bestemd. De in uitvoering zijnde drooglegging van den Noordoostpolder kan 45 000 ha bouw- en grasland leveren en de verdere drooglegging van de Zuiderzee nog 150 000 ha.

Nederland bezit 130000 ha aan riet- en biezenland, kwelders, schorren, slikken, moerassen en plassen. Een groot deel daarvan zal öf als natuurmonument, óf om redenen van defensie, öf wegens onrijpheid niet kunnen worden drooggelegd; de heer Mesu raamt echter, dat dit met 40000 ha wèl het geval zal zijn.

Verder taxeert hij dat op 25 % van de cultuuroppervlakte, dus ongeveer 570 000 ha de beheersching van den waterstand veel te wenschen overlaat en hij is van oordeel, dat bij verbetering daarvan de productie met J/3 zal kunnen stijgen, hetgeen overeenkomt met een landaanwinst van 190000 ha. Voorts komt nog 500000 ha voor ruilverkaveling in aanmerking; de productie zal daardoor 20 % stijgen, overeenkomende met 100 000 ha. Mesu is van meening, dat door herontginningen en draineeringen nog een productieverhooging, gelijkstaande met 40000 ha kan worden verkregen. Volgens zijn berekeningen zou in totaal onze landbouwproductie kunnen worden verhoogd met de opbrengst van 715 000 ha, waarvan 385 000 ha door uitbreiding kan worden verkregen en 330000 door intensieve verbetering der oppervlakte; daarbij blijft hetgeen nog verder valt te bereiken door betere exploitatie van bestaande bedrijven buiten beschouwing.

Statistiek van grootte en samenstelling van de binnenvloot in Nederland op 1 Januari 1937. — Einde 1937 verscheen de derde statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder bovengenoemden titel. Voor de eerste van Maart 1934, zie dit tijdschrift 1935,

1) Alleen blanken.

2) Met inbegrip doodgeboren.