is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide door de vergadering goedgekeurd, onder dankbetuiging voor de zorg door de samenstellers aan de behartiging der zaken van het Cjenootschap gewijd.

Nadat de secretaris zijn jaarverslag had uitgebracht, heeft de voorzitter den heer Voute, die 10 April gedurende 12^ jaar secretaris is geweest, m hartelijke woorden gehuldigd voor den ijver, de energie en nauwgezetheid, waarmede hij zijn zorg en aandacht aan het Genootschap heeft gegeven. Een staat van dienst, door het Bestuur zóó zeer gewaardeerd, dat het deze gelegenheid dankbaar heeft aangegrepen om den heer Voute te benoemen tot eerelid van het Genootschap. De huldigende woorden, alsmede de benoeming, vonden luiden bijval bii de aanwezigen.

De voorzitter deelde voorts mede, dat het Genootschap, tot dusver domicile houdend ten kantore van den secretaris, een vast bureau heeft verworven in het Koloniaal Instituut. Aldaar zal derhalve van 1 September a.s. af de zetel van het Genootschap zijn gevestigd. Door deze verplaatsing komt een einde aan de werkzaamheden van den heer C. Wientjes, als assistent van den secretaris. Als waardeering van den ijver en de nauwgezetheid, waarmede hij gedurende 10 jaar de belangen van het Genootschap heeft behartigd, is de heer Wientjes op de algemeene bestuursvergadering, onder het houden van een toespraak, door den voorzitter de oorkonde van benoeming tot lid van het Genootschap voor zijn leven uitgereikt.

Vervolgens werden, in de plaats van de periodiek aftredende leden van het Algemeen Bestuur, gekozen de heeren: C. L. van Balen prof. W. E. Boerman, dr. H. J. T. Bijlmer, mr. P. Dieleman mr. dr' W. Dijckmeester, H. Eggink, W. A. Engelbrecht, F. J. Heeris, dr. J. van Hinte, L. B. van Nierop, prof. dr. K. Oestreich, prof. 'dr. A. Pulle, dr. W. H. Rassers, ir. F. L. Schlingemann, prof. dr. B..J. O. Schriecke, prof. dr. Th. J. Stomps, mr. W. Suermondt Wzn., ir. J. Th. Thijsse, prof. dr. J. H. F. Umbgrove, C. Wessels S.J. Herkozen werden de heeren: H. C. Rehbock en E. T. Voute. Dr. J. van Hinte werd benoemd tot lid van het Huishoudelijk Bestuur, in de functie van bibliothecaris voor de boeken.

Als slot van de jaarvergadering hield prof. dr. ir. F. A. Vening Meinesz een voordracht over de „wetenschappelijke resultaten van de reizen met Hr. Ms. O 16 en O 12".

Deze voordracht kan eenigermate als een voortzetting worden beschouwd van die, door spreker gehouden in de algemeene bestuursvergadering op 16 October 1937, waarvan een verslag is opgenomen in de Januari-aflevering op blz. 145. De toen nog in de toekomst liggende tocht met de O 12 is inmiddels gedaan. De reis werd gemaakt van Curaqao over San Juan op Portorico en Ponta Delgada. Bij dezen overtocht werden weder een belangrijke reeks stations in den Atlantischen oceaan verkregen en bovendien een groep stations in de Caraïbische zee in de nabijheid van Curagao. Van deze laatste mogen gegevens verwacht worden over het verloop van de strook van sterke negatieve anomalieën, die — analoog aan de vroeger gevonden strook