is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 November — Dr. L. J. H. Schoonheyt: „Boven Digoel". 1 Het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie noodigde de leden uit tot een voordracht van:

Dr. L. Schaper—Wallerstein over „Totenkuit in Alt-Europa" op 23 April en op 19 October voor de lezing van den heer E. Boekman over „Bevolkingsverschijnselen bij de Nederlandsche Joden".

De Nederlandsch-Japansche Vereeniging zond een uitnoodiging voor een lezing op 28 October van Prof. Dr. Martin Ramming, leider van het Japan-Instituut te Berlijn over „Die Herkunft der Japaner".

Op 14 December ontvingen wij een uitnoodiging voor een lezing van Prof. Kochi Doi, höogleeraar in de Engelsche literatuur aan de Tohuku Imperial University te Sendai over „Japanese Myth".

Het Bestuur van het Genootschap bestond uit 57 leden.

Aftredend waren de heeren:

Dr. J. van Hinte, F. J. Heeris, L. B. van Nierop, Prof. Dr. K. Oestreich, Prof. Dr. Th. J. Stomps, Mr. W. Suermondt Wzn., Ir. J. Th. Thijsse, Prof. Dr. J. H. F. Umbgrove, C. Wessels S.J., Prof. W. E. Boerman, Dr. H. j. T. Bijlmer, Mr. P. Dieleman, Mr. Dr. W. Dijckmeester, W. A. Éngelbrecht.

De volgende heeren werden tot Bestuurslid gekozen:

W. Voorbeijtel Cannenburg, J. G. A. Fontein, Prof. Dr. H. A. Brouwer, Prof. L. van Vuuren, Mr. D. A. Delprat, J. Th. Furstner, G. A. Dunlop, Ir. A. G. A. van Eelde, Ir. W. G. C. Gelinck, Dr. F. C. Wieder, C. H. de Goeje, Prof. Dr. L. F. de Beaufort, Prof. Dr. E. van , Everdingen, Dr. W. R. Heere, Dr. P. F. J. A. Julien, Dr. Ph. H. Kuenen, Dr. H. van Velthoven, Prof. Dr. G. L. Smit Sibinga, Dr. A. N. J. den Hollander.

Het Huishoudelijk Bestuur bestond dit jaar uit de heeren:

Prof. Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan, Voorzitter; J. Sibinga Mulder, Vice-Voorzitter; H. C. Rehbock, Penningmeester; E. J. Voute, Secre. taris; Dr. J. van Hinte en Ernst Crone, Bibliothecarissen; Dr. P. Tesch en Prof. Dr. Ir. F. A. Vening Meinesz, Leden.

Volgens art. 8 van het Huishoudelijk Reglement moest Dr. J. van Hinte als Bibliothecaris aftreden. Dr. Van Hinte heeft in deze functie uitmuntend werk verricht en hem werd dan ook bij monde van den Voorzitter hartelijk dank gebracht voor hetgeen hij in het belang van het Genootschap deed.

Tot Bibliothecaris werd op de Jaarvergadering benoemd de heer G. Trouw; weinig hebben we vermoed, dat hij nooit een vergadering in die functie meer zou kunnen bijwonen; na een korte ongesteldheid overleed hij in Augustus. Zijn verdiensten voor het Genootschap werden steeds hoog gewaardeerd en de Vice-Voorzitter heeft deze verdiensten aan zijn groeve nog eens naar voren mogen brengen.

Dr. Van Hinte werd bereid gevonden het ambt van Bibliothecaris waar te nemen.