is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gische publicaties over Nederland en de koloniën, samengesteld door een commissie uit het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap; 3.3 (3.8) vel door aardrijkskundig nieuws; 3.4 (2.4) vel door genootschapszaken ; 1.3 (1.4) vel door mededeelingen; 4.4 (4-1) vel door aanwinsten der bibliotheek van het Genootschap, bibliografisch overzicht en ter bespreking ontvangen boeken, en 1 (1) vel door den jaarinhoud. Voorts 63 (62) blz. foto's; 7 (9) kaarten en 106 (76) in den tekst verspreide teekeningen en kaartjes.

Overigens moge voor den inhoud over het verslagjaar verwezen worden naar de in de November-aflevering voorkomende inhoudsopgave.

Evenals in het vorige verslagjaar was de toevloed van artikelen over het algemeen bevredigend, doch liet het aantal, betrekking hebbende op de overzeesche deelen des Rijks te wenschen over, alhoewel ten aanzien van Oost-Indië eenige vooruitgang merkbaar is en het aantal artikelen daarover van 5 op 7 is gestegen. Over West-Indië is ook dit jaar wederom geen enkel artikel ontvangen. De commissie blijft doorgaan met pogingen, in deze richting verbetering te verkrijgen.

Voor 1937 was — evenals voor 1936 — beschikbaar gesteld ƒ 11300.— en is uitgegeven ƒ 11327.76 (ƒ 11108.33), zoodat het crediet met ƒ 27.76 is overschreden ; het vorige jaar is ƒ 191.67 overgehouden. Uit den bijgehouden analytischen staat der uitgaven blijkt dat ƒ 3476.72, of 30.7 % van het totaal is uitgegeven aan foto's, kaarten, tekstfiguren en honoraria (vorig jaar 29.5 %) ; en ƒ 7851.04 of 69.3 % aan drukkosten, brocheeren, verzending, salarissen, vergader- en bureaukosten (vorig jaar 70.5 %).

Aangezien de eerste groep uitgaven voornamelijk die omvatten, welke bijdragen om het tijdschrift aantrekkelijk te maken, valt uit deze analyse wederom eenige vooruitgang te bespeuren.

Kaartenverzameling

De verzameling van kaarten, toebehoorend aan het Genootschap, welke in bruikleen is gegeven aan de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam en die aldaar tezamengevoegd is met de kaartcollectie dier Bibliotheek, ontving in het afgeloopen jaar van binnen- en buitenlandsche topografische en hydrografische bureaux kaarten toegezonden. Particulieren gaven eenige malen kaarten ten geschenke. Ook werden kaarten aangekocht. Van de aanwinsten is steeds verantwoording gedaan in het Tijdschrift A. G. De voornaamste aankoop was de serie van de tot heden verschenen bladen der kaart van Midden- en ZuidAmerika schaal 1: 1000.000, uitgave American Geographical Society of New York.

,Sinds de nieuwe rangschikking van de gecombineerde kaartcollecties is voltooid, zijn — tot op weinig na — alle aanwezige bladen, geschat op ongeveer 45.000 stuks, van etiketten voorzien. Het aanteekenen van de kast-, plank- en volgnummers der kaarten op deze etiketten vordert geregeld. De voltooiing van dit deel van den arbeid zal evenwel nog zeker een jaar op zich laten wachten. Eerst dan zal het zoover zijn, dat