is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bevolking van Japan. — Volgens het Japansche statistische bureau had het Japansche Rijk op 1 December 1937 103 077 000 inwoners. Hiervan woonden er in Japan 71372000 m Korea 2 364000! op Formosa 5446000, in Sachalin 339 ooo, in Kwantoeng 104 ooo7~öp~~de onder Japansch mandaat staande eilanden in den Urooten Oceaan 70000. In het buitenland woonden 2016000 Japan

ners. (Zie ook dit tijdschrift, 1936, blz. 130).

(Geogr. Zeitschr. 1938, Heft 6)

De droogte in Canada. - Aan een A.N.P. bericht gepubliceerd in de Maasbode van 17 Mei is het volgende ontleend. In West Canada, dat behoort tot het droogte-gebied, dat zich uitstrekt tot ver in het „stofbekken" van het Middenwesten van Amerika, is men met de bestrijding van de gevolgen van de dikwijls voorkomende droogte al ver gevorderd. Bijna 5000 lr"ptiewerken/^ reeds gereed in Manitoba, Saskatchewan en Atoerta; nog 6000 zullen worden uitgevoerd krachtens de „Prairie Farm Rehabilitation Act" Als alle irrigatiewerken over 10 jaar voltooid zijn, zal West-Canada, ongeacht eventueele droogte-perioden een oogst van zes millioen ton graan per jaar produceeren volgens Spencer den directeur belast met de herstelwerkzaamheden.

Door een bodem-onderzoek van het geheele droogte-gebie wordt uitgemaakt welk land geschikt is voor tarwe-verbouw en welk land meer geschikt is voor veeteelt. Men wil de vergissingen herstellen, die dertig jaar geleden zijn gemaakt toen het Westen voor immigranten werd opengesteld, en jaarlijks uit h.u ropa en de Vereenigde Staten duizenden personen binnenkwamen. Velen van deze kolonisten waren aangelokt door de maagdelijke prairie en 64,75 ha vrij land, maar hadden geen verstand van den bodem en geen begrip van het boerenbedrijf. Vele jaren verbouwden ze graan op gronden, die er niet geschikt voor waren. Ze vervielen tot armoede en moesten door de Regeering gesteund worden.

Een, tweede inter-oceanisch kanaal door Midden-Amerika. — In den zomer van 1937 is in het Huis van Afgevaardigden der \ ereenigde Staten het graven van een mter-oceanisch-kanaal door Nicaragua opnieuw aan de orde gesteld, nadat in de laatste jaren bir de groote vlootoefeningen is gebleken, dat via het 1 anamakanaal alléén een snelle verplaatsing van de vloot van den Atlantischen Oceaan naar den Stillen Oceaan of omgekeerd niet mogeliik is.

Na jarenlange studie (20 jaar geleden hebben 200 ingenieurs zich reeds geruimen tijd met het Nicarague-probleem bezig gehouden) heeft men den loop van het kanaal als volgt ontworpen: Van Greytown aan de Caribische zee door de wilde dalen van Conchuda, langs de San Juan rivier, tot fort San Carlos. Van daar door het Nicaragua-meer en vervolgens naar Brito aan den s 1