is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pische gebieden, is gereserveerd. De Nederlandsche Commissie heeft uit den aard der zaak ook veel belangstelling voor de natuurbescherming in Nederlandsch Indië, daar op initiatief van dr. S. H. Koorders begonnen en geleid door de Nederlandsche Vereeniging voor Natuurbescherming, die het vorig jaar haar 25-jarig bestaan herdacht.

Vooral in haar wetenschappelijke belangen dient de natuurbescherming internationaal te zijn. De geheele wetenschap heeft belang bij het behoud van planten- en dierensoorten, van merkwaardige biologische en geologische landschappen. Niet minder treedt het internationale belang in economisch opzicht op den voorgrond, wanneer het behoud van ook economisch waardevolle dieren op het spel staat, zooals bijvoorbeeld van de walvisschen. Het is verheugend, dat Nederland op dit gebied zeer veel energie ontwikkelt. Van groot belang is het feit, dat het volgend jaar een internationale conferentie gehouden zal worden ter bescherming van de flora en fauna van Azië en Australië —- en dus ook van Nederlandsch Indië —, naar het voorbeeld der in 1933 te Londen gehouden conferentie, waar een Conventie ter bescherming der flora en fauna in Afrika gesloten werd.

Van lang niet alle reservaten beschikken wij over wetenschappelijke publicaties, die ons een volledig denkbeeld kunnen geven over hun geologische, floristische en faunistische waarde. Het best onderzocht zijn het Naardermeer, de Dwingeloosche Heide, Voorne's Duin, in mindere mate de Oisterwijksche Vennen, het Korenburgerveen, het Hulsthorster Zand, om eenige der grootste te noemen.

Natuurlijk vindt men in de geologische leerboeken veel medegedeeld over de landschappen, waartoe de reservaten behooren, doch speciale onderzoekingen zijn er toch nog maar betrekkelijk weinig verricht. Wel zijn wij behoorlijk ingelicht over de hoogere plantensoorten en vogelsoorten, welke in de beschermde gebieden voorkomen. Van de staatsreservaten vinden wij onder meer een beknopt overzicht in de Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw over 1935, samengesteld door dr. G. J. van Oordt, secretaris van de Commissie van advies inzake natuurmonumenten van het Staatsboschbeheer. De studies over de reservaten van de Vereeniging tot Behoud van N atuurmonumenten kan men vinden in de Jaarverslagen der Vereeniging, in biologische vakbladen en in „De Levende Natuur".

Het is duidelijk, dat de aandacht der botanische wetenschap vooral uitgaat naar die reservaten, waarin de natuur het meest van haar oorspronkelijk karakter behouden heeft. Vooral de plantensociologie heeft belang bij ongestoorde, dat wil zeggen niet door menschelijken invloed gestoorde plantengemeenschappen, waarvan het ontstaan en de ontwikkeling tot haar climaxvormen tegenwoordig een diepgaande bron van studie vormen. Voor den bosch- en landbouw zijn de resultaten van deze studie van groot belang. Deze plantengemeenschappen of associaties zijn een product van de werking van vele factoren: