is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1938, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakte doen zien. Ook behandelde hij nog verscheidene alluviale vormingen en eindigde met te verklaren, dat erosie niet alleen de veranderingen in het reliëf kan verklaren, alsmede dat de geoloog de hulp van beoefenaars van andere wetenschappen, zooals de geodesie en de seismologie behoeft, om het geheel der tektonische vervormingen te kunnen begrijpen.

MEDEDEELINGEN

NEGENTIENDE KOLONIALE VACANTIE-CURSUS VOOR GEOGRAFEN

Evenals vorige jaren zal in de kerstvacantie een Koloniale Vacantie-cursus voor Geografen worden gehouden in het Koloniaal Instituut te Amsterdam, en wel op 28 en 29 December a.s.

Het programma luidt:

Ir. A. van Weelden: „De moderne methoden voor het opsporen van aardolie".

Prof. dr. F. D. K. Bosch: „Prambanan".

Mr. Th. A. Fruin: „Het Volkscredietwezen in Ned. Indië".

Op den middag van den tweeden dag zal een vertooning van Ned. Indische films plaats hebben.

Op 27 December zal des middags gelegenheid gegeven worden onder deskundig geleide een bezoek te brengen aan het Koloniaal Museum.

De deelneming is opengesteld voor leeraren in de aardrijkskunde aan inrichtingen voor voorbereidend hooger onderwijs, voor middelbaar onderwijs en tot opleiding van onderwijzers(-essen), voor studenten in de aardrijkskunde en aanverwante vakken van wetenschap, benevens voor oud-deelnemers aan de reizen der J. Pz. Coen-stichting.

Van de deelnemers zal een bijdrage geheven worden van ƒ 3.—.

Inlichtingen verstrekt de Secretaris-Penningmeester van het Comité voor Indische Lezingen en Leergangen, Singel x, te Deventer, bij wien men zich vóór 1 December a.s., door storting van bovengenoemde bijdrage op zijn postrekening No. 66084, als deelnemer kan opgeven.

Bibliotheek van het Genootschap

Deze bevindt zich in het gebouw der Universiteits-Bibliotheek der Gemeente Amsterdam, Singel 421, telefoon 32579- Aanvragen om boeken en kaarten, ook die per post, behandelt het personeel der Univ. bibliotheek. Geschenken (ook van proefschriften, overdrukken, kaartwerken! voor het Genootschap te richten aan het Secretariaat, Prins Hendrikkade 130, Amsterdam C. of aan een der beide Bibliothecarissen van het Genootschap.

Aanwinsten

Allen (G. C.), Japan: the hungry guest. London Geo. Allen, 1938. 8°. With ill. 261 pag. ƒ 5.25. (I549 £ 22)

Ayala Martin (J. M.), Geograffa postal de Espana. Comprende la descripción de Espana, de las provincias que la constituyen de sus posesiones y de las lineas ambulantes, etc. Ia ed. Zaragoza 1938. 8°. 360 pag. (201 E 18)