is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 3, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan dat verbond aangesloten en alzoo partij getrokken voor de oud-regtzinnige Anisterdamsche leeraren Samuel Apostool, David Spruijt en hun aanhang, daarna onderscheiden door den naam van Zon-isten. — n D'Oprechte copie van het verbond" is van wege Arnhem onderteekend door Jacob Hartskamp en Bartholomeus Jansz.

Van dezen tijd af ontbreken alle bescheiden, die ons een blik zouden vergunnen op den in- en uitwendigen toestand der gemeente. Eerst in 't jaar 1705 vinden wij in een Eaad-signaat van de Mennoniten gewag gemaakt, en van elders is ook, zoover ik weet, gedurende dit lange tijdsverloop niets omtrent hen bekend. Wat in het Raad-signaat van 13 Nov. 1705 wegens hen te lezen staat, heeft alleen belang ten aanzien van de veranderde betrekking van den Magistraat tot de Doopsgezinden, en de meerdere welwillendheid door hen ondervonden. Aangaande den toestand der gemeente, het getal harer leden enz. geeft het ons geen licht, al is het, dat wij inet eenigen grond mogen vermoeden, dat het aantal Doopsgezinden toch zoo aanzienlijk moet geweest zijn, om den Magistraat te doen besluiten te voorzien in het bezwaar van den eed. Op 13 Nov. 1705 is namelijk geresolveert bij provisie: // dat de Mennoniten alhier gehouden zynde om een eedt te doen, deselve zal bestaen in de navolgende woorden: dat hy by zyne consciëntie, mannen of vrouwen waerheit verklaert hetgene hem by sententie is opgeleyt, te verklaeren, sulk de waerheit te syn, nemende daerinne tot getuigen Godt almachtigh als een eenigh onderzoeker der herten en nieren. En is daer benevens goetgevonden om tegen aenst. altera Pauli daerover een volkomen statuit te maken."